Klaipėdos šachmatu čempionatas, 1952 m.

   Sausio 13 d. Klaipėdos miesto sporto salėje prasidėjo miesto šachmatų čempionatas, kuris kartu yra ir Lietuvos čempionato, ketvirtfinalis. Į turnyrą kviesti pirmojo atskyrio šachmatininkai ir daugkartinis Lietuvos čempionas, nusipelnęs tarptautinis meistras Vladas Mikėnas .

Šiame turnyre   šachmatinkai galės surinkti    reikiamą   taškų sumą kandidatiniam balui gauti . Turnyro laimėtojai  bus  apdovanoti diplomais ir pateks į respublikinio  čempionato pusfinalį, kuris įvyks vasario mėnesį Klaipėdoje. Į pusfinalį taip pateks sričių čempionatų   ir  Šiaulių čempionato laimėtojai. Du pusfinalio laimėtojai važiuos j Vilnių dalyvauti Lietuvos čempionate, į kurį kviesti ir  kitų    sąjunginių   respublikų didmeistriai ir meistrai.

Prasidėjo atkakli kova už garbingą miesto šachmatų čempiono vardą už teisę dalyvauti Lietuvos čempionato pusfinalyje. Pirmame rate pirmaisiais partiją užbaigė P.  Medickas ir D. P učkorius. D. Pučkorius žaidimo viduryje pražiopsojo karalienę ir pralošė partiją.

   M. Kozlovas partijoje prieš K. Vitkų originaliai lošęs debiutą, gerai išdėstė figūras ir laimėjo pėstininką. K. Vitkus vikriu arklių manevravimu ir žaidimu karalienės sparne greit pasekė materialinę lygsvarą. Žaidėjai perėjo į endšpilį lygiomis, bet K. Vitkus nepastebėjo matinio tinklo aplink savo karalių, pralošė bokštą ir pasidavė.

A. Barstačio ir   Smirnovo susitikime pastarasis    prisipažino pralaimėjęs [1].

 

 Antras ratas

Antrame rate  užbaigtos  dvi partijos . Smirnov laimėjo prieš A. Šaradskį.   A. Barstatis   baigmėje baigmėje laimėjo prieš D. Pučkorių. Likusios partijos atidėtos.

Trečiame rate Smirnov pralaimėjo partiją M. Kozlovui. Aštri kova vyko tarp Reinhardo Barstačio ir Kleopo Vitkaus. R. Barstatis laimėjo pėstininką, bet endšpilyje praleido K. Vitkaus pėstininką į valdoves ir prisipažino nugalėtu. A. Šaradskij žaidimo viduryje prarado dvi figūras už D. Pučkoriaus bokštą, bet, atkakliai gindamasis, pasiekė materialinę lygsvarą. Tai pirmoji lygsvara turnyre. 

 A. Barstatis partijoje su A. Šarovskiu atidavė karalienę už tris figūras ir pėstininką. Toliau paaiškėjo, kad trys figūros ir pėstininkas žymiai stipresni šioje pozicijoje už karalienę ir, gresiant materialiniams nuostoliams, 1951 metų Klaipėdos čempionas A. Šarovskij  pasidavė.

Ketvirtame rate P. Medickis smarkiu kombinuotu stiliumi laimėjo prieš A. Šakalį. M. Kozlov sudėtingoje kovoje laimėjo pėstininką, D. Pučkorius, matydamas, kad ramiai žaidžiant lengvai pralaimės partiją, nutarė paaukoti antrąjį pėstininką, o po to ir bokštą, bet pats nieko nepaėmė ir pasidavė. A. Šarovskij aštrioje kovojo nugalėjo A. Šaradskį. K. Vitkus pradžioje iš Smirnovo atėmė figūras ir po to

 privertė pasiduoti.                 

Penktame rate K. Vitkus lengvai nugalėjo D. Pučkorių. A. Barstatis atidėjo partiją su A. Šakaliu materialinėje lygsvaroje. Ramiai tęsėsi žaidimas tarp M. Kozlovo ir A. Šarovskio. M. Kozlov įgijo du rikius už  A. Šarovskio žirgą ir rikį, nesijaudindamas manevravo, vis stiprindamas spaudimą į priešo poziciją. A. Šarovskis pakeitė lengvasias figūras, gavo blogesnę pėstininkų baigmę. Priešpat laiko patikrinimą, pritrūkęs laiko, A. Šarovskij karaliumi padarė klaidingą ėjimą ir buvo priverstas atiduoti tris pėstininkus; po to partija buvo atidėta.

Tokiu būdu po penkių ratų lyderiais tapo A. Barstatis ir M. Kozlov, turėdami po tris taškus iš trijų, K. Vitkus tris taškus iš keturių ir P. Medickis - du taškus iš trijų [2].

 

6-tasis ratas

Sausio 20 d. įvyko 6-sis ratas, kurio svarbiausias susitikimas buvo partija tarp meistro Vlado Mikė­no ir turnyro lyderio Michailo Kozlovo. V. Mikė­nas, žaisdamas baltaisiais, anksti pa­sikeitė valdovėmis ir dar debiute ge­riau išdėstė savo figūras. Bet M. Kozlo­vo žinioje buvo keli stiprūs ėjimai, jis aktyvizavo savo figūras ir, kai kurias iš jų pakeitęs, įgijo aktyvesnę po­ziciją valdovės flange, kur pasislėpė meistro karalius. Po klaidingo ėjimo žirgu M. Kozlov nutarė pereiti į endšpilį. Atidėtoje pozicijoje, kuri buvo ypatingai įdomi teoriniu atžvilgiu, meistro karalius, bokštas, rikis ir pės­tininkas veikia prieš M. Kozlovo du žir­gus, karalių ir pėstininką. Meistrui teks dar nemažai padirbėti, kad įro­dytų, jog su tokia pabaiga įmanoma galutinai išlošti. A.Šakalys laimėjo partiją prieš A.Šaradskį.

Aštri partija tarp 1951 m. Klaipė­dos čempiono Aleksandro Šarovskio ir 1950 m. Klaipėdos čempiono Kleopo Vitkaus baigėsi pastarojo laimėjimu.

 Smirnov pralošė P. Medickiui pėsti­ninką, bet aktyvia kova jį atgavo, ta­čiau tolesniame endšpilyje išlošti nesugebėjo ir partija pasibaigė materia­line lygsvara. D. Pučkoriaus — R. Barstačio partija atidėta beveik lygioje pozicijoje.

Septintame rate K. Vitkus prakišo meistrui V. Mikėnui valdovę ir pasidavė. Aštri kova vyko tarp A. Šakalio ir M. Kozlovo. Po debiuto M.Kozlovas gavo geresnę poziciją. Padaręs klaidingą ėjimą valdove, jis gavo labai blogą endšpilį. Po atkaklaus ir ilgo gynimo­si, M. Kozlov pasiekė lygsvarą.

Smirnov blogesnėje padėtyje prieš D. Pučkorių, turėdamas vienu pėstininku mažiau, sugebėjo užimti geresnę po­ziciją ir po to nugalėti D. Pučkorių. R. Barstatis partiją atidėjo su dide­liu šansu laimėti partiją prieš A. Šarovskį. P. Medickis aštriai kombinuotu žai­dimu išlošė iš A. Šaradskio pėstininką, A. Šaradskis išlygino materialinę padėtį, bet pateko į suspaustą poziciją.

Po septynių ratų Michail Kozlov turi 5 iš 6 taškų, Albertas Barstatis ir Kleopas Vitkus — po 4 iš 6, P.  Medickis 3,5 iš 4 ir meistras Vladas Mikėnas — 3 iš 3 [3].

 

 Paskutiniai ratai

Atidėtų pirmųjų septynių ratų parti­jose tarptauti­nis meistras V. Mikėnas laimėjo prieš A. Šaradskį, M. Kozlovą ir P. Mėdickį. P. Medickis nugalėjo A. Šaradskį, A. Šarovskij — P. Medickį, o R. Barstatis tris partijas užbaigė lygiomis su A. Šarovskiu, D. Pučkorium ir Smirnovu.

  Aštuntame rate V. Mikėnas lošė su jauniausiu turnyro dalyviu R. Barsta­čiu, ir, esant dideliam pasipriešinimui, laimėjo partiją.

A. Šakalys aštriai kombinuotu stiliu­mi, paaukojęs pėstininkus, atakavo K. Vitkaus karaliaus sparną. K. Vitkus buvo priverstas pradžioje atiduoti figūrą, po to kokybę ir pereiti į baigmę ir vėliau jis pasidavė. Įdomi kova vyko tarp P. Medickio ir M. Kozlovo. Po debiuto P. Medickis gavo aktyvesnę poziją, bet greitai M. Kozlov išlygino partiją. 30—me ėjime P. Medickis rikiu užpuolė M. Kozlovo valdovę, reikėjo paprasto ėjimo valdove, kad išvengtų smūgio, bet M. Kozlovas šio ėjimo nepamatė, atidavė valdovę už dvi lengvas figūras ir greitai pralaimėjo. A. Šaradskij partijoje prieš  A. Barstatį po debiuto pagerino  žaidimą ir paėmė pėstininką. Baigmėje A. Barstatis galėjo susigrąžinti šį pėstininką, bet nepagristai pradėjo matinę ataką  ir praleido A. Šaradskio pėstininką į valdo­ves, po ko greit pasidavė. A. Šaradskij dar pradžioje laimėjo iš Smirnovo pėstininką, bet tik pačioje baigmėje realizavo persvarą ir laimėjo partiją.

Devintame rate Mikėnas aštriai kombinuotų stiliumi, paaukojęs pėsti­ninką, atakavo Smirnovo karalių. Smirnov, užmiršęs atsargumą, vis kėsinosi į meistro valdovės sparną. Meistras, paaukojęs bokštą ir, gra­sindamas matu, privertė Smirnovą pasiduoti. R. Barstatis laimėjo prieš A. Šakalį, P. Medickis su K. Vitkum baigė partiją lygiomis. A. Barstatis pasidavė M. Kozlovui.

10—me rate R. Barstatis laimėjo prieš P. Medickį. A. Šakalys nugalėjo Smir­novą. A. Barstatis privertė K. Vitkų pasi­duoti.

Po paskutiniojo, vienolikto rato vietos pasiskirstė tokia tvarka: nusipelnęs sporto meistras Mikėnas, žai­dęs už konkurso ribų, surinko 8 taš­kus iš 8 galimų ir užsitikrino sau pirmą vietą. Antrą vietą užėmė M. Kozlov, surinkdamas 7 taškus. Jis įvykdė nor­mą kandidatiniam balui gauti ir iš­kovojo miesto šachmatų čempiono vardą 1952 metams [4].

 

Klaipėdos finalas 1952 m.

 

N

Žaidėjai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Taškai*

Vieta

1

Mikėnas V.

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

8.0 (iš 8*)

1(be konk.)

2

Šakalys A.

0

0

½

1

½

1

0

1

4.0

3

Medickas P.

0

1

1

1

1

½

0

½

1

0

6.0

4

Barstatis A.

0

½

  0


0

0

1

1

1

1

4.5

5

Šaradskij A.

0

0

0

1

  0

0

½

0

1.5

6

Kozlov M

0

½

0

1

 1

1

 

1

1

1

7 (iš 10)

1 (2)

7

Vitkus K.

0

0

½

0

 1

0

1

1

1

1

5.5

8

Barstatis R.

0

1

1

0

½

½

½

3.5

9

Smirnov

0

0

½

0

1

0

0

½

1

3.0

10

Pučkorius D.

+

0

0

½

0

0

½

0

2.0

11

Šarovskij A.

+

1

0

1

0

0

½

3.5

 

·         Pastaba. Lentelė sudaryta pagal spaudos publikacijas [1; 2; 3; 4].   Ne visi rezultatai buvo skelbti,

 todėl  yra tuščių langelių.  Atrodo, kad Vladas Mikėnas bus pavėlavęs į turnyrą  ir todėl žaidė

 tik 8 partijas.

Šaltiniai

 1.      Miesto šachmatu čempionatas // T. Klaipėda, 1952 sau. 16 Nr. 12.

 2.      Klaipėdos šachmatu čempionatas // T. Klaipėda, 1952 sau. 20 Nr. 15.

 3.     Miesto  šachmatų  čempionatas // T. Klaipėda, 1952 sau. 23 Nr. 17.

 4.    K. Misiūnas . Klaipėdos  šachmatų  čempionatas // T. Klaipėda, 1952 vas. 1 Nr. 25.

 

To top

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas