Bokštų pabaigos

Bokštų pabaigos yra dažniausiai pasitaikančios pabaigos, nes vidurio žaidime lengviau išsikeisti lengvosiomis figūromis, ar valdovėmis nei bokštais. Bokštų pabaigose materialinę, ar pozicinę, persvarą  pavyksta išnaudoti tik aktyviai žaidžiant figūromis. Bokštas yra galinga ilgo nuotolio veikimo figūra. Ji tinka aktyviam žaidimui. Bokštas nepritaikytas pasyviai ginybai, varžovo praeinančiųjų pėstininkų blokadai . Mokėjimas žaisti bokštų pabaigas  svarbi šachmatininko savybė [2]. Kadangi bokštų pabaigos apima plačią šachmatų partijos sritį paprasčiau jas nagrinėti suskirsčius į atskiras dalis. Priimta bokštų pabaigas skirstyti  taip

 A.   Bokštas prieš bokštą su pėstininku.

 B.   Bokštas su pėstininkais prieš bokštą su pėstininkais.

 C.   Bokštas prieš pėstininkus.

 D.   Du bokštai su pėstininkais prieš du bokštus su pėstininkais.

 Toliau  pabaigas nagrinėsime pagal šį bokštų pabaigų skirstymą.

 

Bokštas prieš bokštą su pėstininku

 Savo ruožtu, šias pabaigas galima skirstyti smulkiau :

     Filidoro ir Salvio (Lucenos) pozicijos.

     Besiginantis karalius yra vertikaliai atkirstas .

     Besiginantis karalius yra horizontaliai atkirstas.

  Stiprioji pusė siekia laimėti - silpnoji siekia lygiųjų. Tačiau, kaip tai pasiekti? Pradėsime nuo to, kaip reiktų silpnajai pusei elgtis. Kaip ji turi gintis? Stipriosios pusės uždavinys, tai žinoti ir pagal galimybes trukdyti besiginančiai pusei vykdyti jos planą.

  Savo tikslo pasiekimui silpnoji pusė turi visą eilę priemonių:

     šoninę ginybą

    priekinę ginybą

    ginybą iš užnugario.

  Kuri iš šių ginybų konkrečioje padėtyje duoda geresnį rezultatą priklauso nuo figūrų išsidėstymo šachmatų lentoje ir ypač nuo karaliaus padėties, pav., besiginanti (silpnoji) pusė turėtų stengtis karaliumi kuo greičiau užimti prieš pėstininką esantį laukelį ir po to siekti lygiųjų, kaip F. Filidoro pozicijoje. Tai paprasčiausias kelias į lygiąsias.

  Stiprioji pusė, siekdama laimėti, stengiasi bokštu atkirsti silpnosios pusės karalių nuo pėstininko. Tai reiktų atlikti kuo anksčiau, kad besiginantį karalių skirtų kuo daugiau vertikalių nuo pėstininko. Kiek vertikalių atskirties reikia, priklauso nuo to, kurioje horizontalėje yra pėstininkas, bet apie tai plačiau bus nagrinėjama priekinės ginybos skyrelyje.

  Kai besiginantis karalius nespėja užimti padėties priešais pėstininką, ir kai tai padaryti spėjo varžovo karalius, besiginanti pusė turi galimybių siekti lygiųjų panaudodama šoninę ginybą. Sėkmingos ginybos galimybės priklauso nuo visos eilės faktorių: nuo pėstininko horizontalės, bokšto vertikalės, besiginančiojo karaliaus padėties, bet apie tai plačiau galima rasti šoninės ginybos skyrelyje.

 Pasitaiko, kad lygiųjų pasiekimui , kažkokiu momentu nebepakanka vien tik šoninės ginybos, tokiu atveju , prie tinkamos progos, galima pereiti prie ginybos iš užnugario, kaip tai atsitinka F. Filidoro pozicijoje.

  Kai stipriąjai pusei pavyko praeiti ginybinius barjerus ir kartu su karaliumi iki priešpaskutinės horizontalės prastumti pėstininką, ginyba gali panaudoti savo paskutinį šansą - ginybą iš užnugario. Kaip tokią ginybą įveikti parodoma Salvio (Lucenos) pozicijoje.

 

Filidoro ir Salvio pozicijos.

 Norint sėkmingai žaisti bokštų pabaigas naudinga žinoti bent dvi pozicijas. Žemiau jas ir panagrinėsime.

F. Filidoro pozicija

  Kai besiginančios pusės karalius vertikaliai neatkirstas nuo pėstininko, 

 F.Filidoro pozicija parodo silpnąjai pusei paprastą būdą, kaip pasiekti lygiąsias.

Filidoro pozicija.1777 m., Juodieji pradeda ir pasiekia lygiąsias. Rink. bpa Nr.1 2

 1... Rb6 !

Paprasčiausias būdas, kaip pasiekti lygiąsias - tai nepraleisti baltųjų karaliausper 6-tąją horizontalę.

2. f6

1-oji diagr. Filidoro pozicija Lygiosios Tenka taip žaisti. Jeigu 2. Rc7 Ra6 ! Juodieji nesitraukia iš šeštosios horizontalės. 3. Rb7 Rc6 =.

2... Rb1 !

Baltieji pasiruošė iš užnugario šachuoti baltųjų karalių.

Tik ne į paskutinę horizontalę 2... Rb8 ? 3. Kg6 Kg8 4. Rg7+ Kh8 5. Rh7+ Kg8

6. f7+ Kf8 7. Rh8+ +-

3. Kg6 Rg1+

4. Kf5 Rf1+

5. Ke6 Re1+ =

1/2-1/2

 Pateiktoje diagramoje yra viena iš galimų Filidoro pozicijų. Suprantama, kad  tą poziciją galima pastumti ir į šoną, ar žemyn, apversti spalvas, bet lygiųjų pasiekimo principai visais atvejais lieka tie patys. Štai tie principai.

Silnoji pusė turi išpildyti bent dvi sąlygas. Pirma: kai besiginanti pusė juodieji, jie turi užimti bokštu 6-tąją horizontalę, o kai besiginanti pusė baltieji 3-iąją horizontalę, ir nepraleisti varžovo karaliaus.  Antra: besiginanti pusė turi laikyti savo karalių vertikalėje prieš pėstininką. Toliau besiginanti pusė laiko bokštą minėtose horizontalėse tol, kol atakuojanti pusė bus priversta stumti pėstininką į 6-tąją horizontalę (kai besiginanti pusė baltieji, į trečiąją). Tada besiginantis bokštas leidžiasi žemyn (kiek galima žemiau) ir atakuojančiam karaliui užėmus 6-tąją horizontalę (kai atakuojantys yra juodieji – 3-iąją), pradeda šachuoti karalių iš užnugario.  Lygiosios, nes karalius neturi kur pasislėpti, o jei atsitraukia nuo pėstininko, bokštas atakuoja pėstininką iš užnugario.

 Kaip matome, tai labai paprastas būdas lygiosioms pasiekti. Tačiau reikia laiku užimti bokštu 6-tąją horizontalę. Kas gali atsitikti, kai silpnoji pusė to nepadaro, parodo 2-oji diagrama.

Philidor, F 1792 m. Baltieji laimi. Rink. bpa Nr.4 2

1. Ke6 !

 Netinka 1. Kd6 ? del 1... Re4 ! 2. Ke6 Kf8 3. Ra8+ Kg7 4. Kd5

Jeigu 4. Kd6 , tai 4... Kf7 = 4... Re1 5. Kd6 Kf7 6. Ra7+ Ke8 7. e6

Rd1+ =

2-oji diagr. Kaip juodieji pralaimi kai laiku neužėmė bokštu 6-tosios horizontalės

1... Kf8

2. Ra8+ Kg7

3. Ke7 Rb4

4. e6 Rb7+

Juodieji bando panaudoti šoninę ginybą bet jų bokštas "per trumpas".

 Jeigu 4... Rb2 5. Ke8 Rh2 6. Ra7+ Kf6 7. e7 Rh8+ 8. Kd7 Kf7 9. Ra1 Rb8 10. Rf1+ +-

5. Kd6 Rb6+

Jeigu 5... Kf6 6. Rf8+ Kg7 7. e7 +-

6. Kd7 Rb7+

7. Kc6 Re7

Jeigu 7... Rb1 , tai 8. e7 +-

8. Kd6 Rb7

9. e7 +-

1-0

  Tačiau, ką daryti, jei stiprioji pusė (baltieji) iš anksto bokštu užėmė išganingąją 6-tąją horizontalę? Tokiu atveju, juodiesiems reikia bandyti pastatyti Filidoro poziciją viena horizontale žemiau: bokštu užimti 4-tąją horizontalę, karaliumi 7-tąją horizontalę ir gintis analogiškai, kaip Filidoro pozicijoje.

  Kai pėstininkas yra žirgų vertikalėse be Filidoro metodo silpnajai pusei  yra dar lengviau, nes jie turi papildomą galimybę daryti lygiąsias –  pakanka  karalių laikyti prieš pėstininką, o bokštą - paskutinėje horizontalėje. Tai parodyta sekančiojoje diagramoje.

Pėstininkas žirgo vertikalėje. Lygiosios. Rink. bpa Nr.2 2

3-ioji diagr. Kai pėstininkas žirgų vertikalėse lygiąsias galima pasiekti dar vienu būdu.Kai pėstininkas randasi bokšto , ar žirgo vertikalėse, lygiąsias galima padaryti ir laikant bokštą paskutinėje horizontaleje.

 1. Bg7+ Kh8 !

Tik ne  1... Kf8 2. Kh7 Bb1 3. Bf7+ Ke8 4. Kg8 Bh1 5. g7 Bh2 6. Bf1 +-

Susidare pozicija, kuri analogiška  "Lucenos" pozicijai .

2. Ba7 Kg8 =

Baltieji  neturi galimybių laimėti, kai pėstininkas žirgo vertikalėje, nes jų bokštas negali užeiti juodųjų karaliui iš trumpojo šono.

3. g7 Bb6+

4. Kg5 Bb5+

5. Kf6 Bb6+

6. Kf5 Rb5+ =

Baltųjų karalius negali atsitraukti nuo g vertikalės. Jeigu 7. Ke4 Rg5 =

1/2-1/2

 

M. Karstedo metodas lygiosioms pasiekti.

 

N.N. Lygiosios, 1897 m. Rink. bpa Nr.7 2

 Šioje pozicijoje  juodieji laiku neužėmė 6-tosios horizontalės. Filidoro padėties jiems jau nebepasiekti.  Ar yra išsigelbėjimas? Taip!  M. Karstedtas dar 1897 metais parodė dar vieną būdą lygiosioms pasiekti. Tai ginyba bokštu iš užnugario ir iš šono. Tiksliau ,  pagal poziciją, pereinama nuo vieno ginybos būdo prie kito ir, reikalui esant, vėl grįžtama prie pirmojo.

  1. Kg6 Rf1 !

  Netinka 1... Rb6+ ? 2. f6 Rb8 3. Rh7 Kg8 4. Rg7+ Kh8 5. Rh7+ Kg8 6. f7+ +-

  Tačiau galima ir 1... Rg1+ 2. Kf6 Kg8 ! 3. Ra8+ Kh7 4. Ke6 Rb1 ! 5. f6 (Jei 5. Ra7+ Kg8 =) 5...

 Rb6+ 6. Ke7 (Jeigu 6. Ke5 , tai 6... Rb5+ =) 6... Rb7+ 7. Ke8 Kg6 8. Ra6 Rf7 =

  2. Kf6 !

4-oji diagr. Kaip silpnoji pusė gali išsigebėti laiku pereidama iš priekinės ginybos į šoninę.  

  Jeigu 2. f6 , tai 2... Rg1+ Faktiškai susidarė lyginiai variantai, kaip Filidoro pozicijoje. 3. Kf5 Rf1+ 4. Ke5

 Re1+ 5. Kd4 Rf1 6. Ra6 Kf7 7. Ke5 Re1+ 8. Kf5 Rf1+ 9. Kg5 Rg1+ =

  Jeigu 2. Ra8+ Ke7 Ir baltieji negali prastumti pėstininko.

  2... Kg8 !

  Geriausias ėjimas

  Pralaimi po 2... Ke8 ? 3. Ra8+ Kd7 4. Rf8 !

  Baltieji yra pasiekę šiokių tokių laimėjimų: karalius atitrauktas iš pėstininko

 vertikalės, tačiau, jei jie sužaistų neatsargiai, pav, 4. Kg6 Ke7 ! = ir baltieji negali prastumti pėstininko pirmyn.  4... Rf2  Juodiesiems tenka tik laukti. 5. Kg7 Ke7 6. f6+ Kd7 7. Ra8 (Netinka 7. f7 ? Rg2+ 8. Kf6 Rf2+ 9. Kg6 Rg2+ 10. Kh5 Ke7 =) 7... Rg2+ 8. Kf8 Rf2 9. f7 Rg2 10. Ra1 +- Ir laimi, kaip Salvio pozicijoje.

  3. Ra8+ Kh7

  4. Rf8 ! Ra1 !

 Juodieji pasiruošė panaudoti šoninę ginybą.

  5. Re8

   Jeigu 5. Ke7 Ra7+ 6. Kf6 Ra6+ 7.Kg5 Kg7 Ir juodieji pereina į Filidoro ginybą.

  5... Rf1 !

  6. Re7+

  Jeigu 6. Ke6 Kg7 =

  6... Kg8 = Užnugario ir šoninės ginybos pasiekti padėjo lygiąsias.

   1/2-1/2

 

 Salvio (Lucenos) pozicija

  Tai svarbi pozicija. Ji parodo, kaip laimėti, kai pėstininkas prastumtas iki priešpaskutinės horizontalės ir kai karalius yra priešais pėstininką, be to, iš abiejų šonų užblokuotas. Ši pozicija dažnai susidaro praktinėse partijose. Ji ilgą laiką (dažnai ir dabar) buvo vadinama viduramžių šachmatininko Lucenos vardu, nes buvo manoma, kad ji  pirmą kartą paminėta 1497 m. jo  knygoje apie šachmatus. Tačiau vėliau buvo nustatyta, kad minėtoje knygoje šios pozicijos nebuvo. Vėliau buvo surasta, kad pirmą kartą ši pozicija pasirodė 1634 metais italų šachmatininko Salvio knygoje. Naujesnioje literatūroje, ši padėtis jau vadinama Salvio pozicija [5] , nors šachmatų literatūroje vis dar pasitaiko „Lucenos“ vardu. Be to, daugelis šį laimėjimo būdą vadina paprastai - „tilteliu“.

Štai ši pozicija.

Salvio, 1634m., Lucena, "tiltelis" Baltieji laimi. Rink. bpa Nr.8 2

Rink. bpa,  Nr.6

Žinoma iš viduramžių kaip "Lucenos" padėtis. Stipriosios pusės karalius lyg tai uždarytas – ėjimų neturi.

 1. Bd1+ !

4-oji diagr. Salvio pozicija. Baltieji laimi.

Taip pasiekiami du tikslai: išlaisvinamas baltųjų karaliui išėjimas ir nuo pėstininko atitolinamas juodųjų karalius.

 1 ... Kc7

Jeigu 1... Ke6 2. Ke8 +- Ba2 3. Be1+ +-.

Jeigu 1... Kc6 2. Ke7 (Galima ir 2. Bd4 Kc5 3. Bd7 Kc6 4. Ke8 Be2+ 5. Be7 +-)

2... Be2+ 3. Kd8 Bf2 4. Bd7 Bf1 5. Ke8 Bf2 6. Be7 +- .

Dabar yra laisva vertikalė per kurią karalius galėtų išeiti, bet prasideda šachai: 2. Ke7? Be2+! 3. Kf6 Bf2+! 4. Kg6 Bg2+ 5. Kh5 Bf2 Ir baltieji priversti grįžti atgal už pėstininko taip nieko ir nepasiekę. Tačiau lygiųjų nėra - baltiesiems laimėti padeda laimėti sekantis ėjimas.

2. Bd4 !

Dar šis bokšto manevras plačiai žinomas "tiltelio" vardu.

2 ...  Bg1

3. Ke7 Be1+

4. Kf6 Bf1+

5. Ke6 Re1+

 Negelbsti 5... Bf2 6. Bd5 Bf1 7. Bf5 +- .

6. Kf5 Bf1+

7. Bf4 +-

Štai ir tiltelis, štai dėl ko ėjimas - bokštas 2. Bd4 - pėstininkas praeina į valdoves. 1-0

Suprantama, kad Salvio pozicija

Daugiau pavyzdžių apie Filidoro ir Salvio pozicijas bokštų pabaigose galima rasti žemiau pateiktame pozicijų rinkinyje.

Pastaba.

 Reikia atkreipti dėmesį, kad pradinis pozicijos vaizdas priklauso nuo to kieno pirmasis ėjimas, nes kai pirmasis ėjimas yra juodųjų, diagrama automatiškai apsiverčia ir juodųjų figūros yra „apačioje“, o tokiu atveju baltųjų pėstininkas į valdoves eina „žemyn“. Ir atvirkščiai, kai pirmasis ėjimas baltųjų – baltųjų figūros  yra „apačioje“ ir baltųjų pėstininkas eina  „aukštyn“.

Į puslapio pradžią

Pozicijų rinkinys bpa

 

 Šoninė ginyba

 Turinys

 1. Įvadas.  1

2. Šoninė ginyba iš ilgosios pusės 1

2.1 Pėstininkas centrinėse vertikalėse. 1

2.1.1. Pėstininkas yra pasiekęs priešpaskutinę horizontalę. 1

2.1.1.1 Besiginančios pusės bokštas yra kraštinėje vertikalėje. 1

2.1.1.1.1 Stipriosios pusės bokštas yra b, f ar h vertikalėse 2

2.1.1.1.2. Stipriosios pusės bokštas yra c, d ar e vertikalėse 2

2.1.1.2. Besiginančios pusės bokštas nėra kraštinėje vertikalėje. 2

2.1.2. Pėstininkas yra pasiekęs 6-tąją horizontalę. 3

2.1.2.1. Besiginančios pusės bokštas yra kraštinėje vertikalėje. 3

2.1.2.2. Besiginančios pusės bokštas nėra kraštinėje vertikalėje. 3

2.1.2.2.1. Stipriosios pusės bokštas yra a, f ar h vertikalėse 3

2.1.2.2.2. Stipriosios pusės bokštas yra c, d ar e vertikalėse 3

2.1.2.2.2.1. Kaip baltieji laimi, kai bokštas yra e vertikalėje parodo sekantis pavyzdys. 4

2.1.2.2.2.2. Kaip baltieji laimi, kai bokštas yra c vertikalėje parodo sekanti diagrama. 4

2.1.2.2.2.3. Kaip baltieji laimi, kai bokštas yra d vertikalėje parodo sekanti diagrama. 4

2.2. Pėstininkas yra rikio vertikalėje. 5

3. Šoninė ginyba iš trumposios pusės 5

Šaltiniai. 6

1. Įvadas

 Gerai žinoma, kad, kai kuriais atvejais, prieš toli prastumtą pėstininką gali būti efektyvi šoninė ginyba. Galimybę gintis, šachuojant bokštu iš šono, pirmą kartą [2] 1897 m. nurodė vokiečių problemistas M. Karštedt .  Šoninę ginybą 1937 m detaliai nagrinėjo N. Grigorjev, kurio analizais remiamasi ir šiame straipsnyje [1]. Daugiau apie šį ginybos būdą galima rasti šachmatų pabaigų literatūroje [2]. Kas gi ta šoninė ginybai? Tai tokia ginyba, kai lygiųjų siekianti pusė bokštu  persekioja varžovo karalių tai iš šono, tai iš užnugario šachais ir tokiu būdu trukdoma stumti pėstininką į priekį [2]. Šachavimas dažniausiai sėkmingas, kai šachuojama iš ilgosios pusės. Kas ta ilgoji ir trumpoji pusės? Bet kurioje šachmatų lentos vertikalėje stovintis pėstininkas pagal vertikalę dalija šachmatų lentą į dvi dalis. Ta dalis, kurioje yra daugiau vertikalių - vadinama ilgąja puse (ilguoju šonu), kita, kuriai lieka mažiau vertikalių – trumpąja puse (trumpuoju šonu).        Sėkmingai ginybai, nors ir yra išimčių, reikia, kad besiginančiosios pusės karalius būtų  trumpojoje pusėje  ir netoli paskutinės horizontalės tam, kad, kai bokštas šachuoja iš ilgosios pusės, trukdytų varžovo karaliui pereiti į trumpąją pusę. Dar dažnai šachmatininkų naudojami terminai: „trumpas“ ir „ilgas“ bokštas. Žaidžiant pabaigas beveik visada naudinga turėti „ilgą“ bokštą. Ką tai reiškia? Literatūroje [3] galima rasti , kad šachuojant bokštu, sėkmingam karaliaus persekiojimui,  atstumas tarp bokšto ir karaliaus turi būti ne mažiau, kaip 3 laukeliai. Tai ir bus „ilgas“ bokštas, o kai laukelių  mažiau 3-jų – „trumpas“ bokštas. Taip pat svarbu, kokią vertikalę užima abiejų pusių bokštai, o taip pat ir jų padėtis užimamojoje vertikalėje ( ar jie ne „per aukšti“ t.y. ar nestovi per arti pėstininko užimamos horizontalės),   Taip pat rezultatas priklauso ir nuo to, kokią horizontalę yra pasiekęs pėstininkas. Kuo toliau jis nuo paskutinės horizontalės, tuo daugiau besiginančiąjai pusei  galimybių pasiekti lygiąsias. Dar reikia pridurti, kad čia nagrinėjami tik atvejai, kai pėstininkas stovi centrinėse ir rikio vertikalėse ir yra toli pažengę - bent dvi horizontales aukščiau vidurio linijos, o stipriosios pusės karalius yra, arba priešais savo pėstininką, arba šalia jo. Čia, stiprioji pusė – pusė turinti pėstininką. Kartu, reikia atsiminti, kad šoninė ginyba nėra universali, kadangi ji negali būti sėkmingai panaudota prieš žirgo vertikalių pėstininkus, nes tokiu atveju, iš šono šachuojamas karalius gali pasislėpti trumpojoje pusėje. Kaip matome, naudojant šoninę ginybą, sėkmė priklauso nuo tam tikrų sąlygų, kurių yra nemažai. Toliau ir bus parodoma, kokios konkrečios sąlygos, kaip ir kodėl lemia rezultatą. 

 

2. Šoninė ginyba iš ilgosios pusės

 

2. 1 Pėstininkas centrinėse vertikalėse.

  Daugiausiai klausimų šoninė ginyba kelia, kai pėstininkai yra centrinėse vertikalėse, nes kai pėstininkas rikio vertikalėje lygiųjų galimybės padidėja, o kai pėstininkas yra žirgo vertikalėse, tai, kaip minėta anksčiau, šoninė ginyba yra neefektyvi. Toliau šoninės ginybos efektyvumą nagrinėsime atsižvelgdami, kokią horizontalę yra pasiekęs pėstininkas, po to, kurioj vertikalėj yra besiginančiosios pusės bokštas ir kokiose vertikalėse bei kur yra atakuojančios pusės bokštas. Kadangi rodomose diagramose besiginančioji pusė yra juodieji, tai diagramose pirmas ėjimas dažniausiai yra juodųjų. Bet jei besiginanti pusė yra baltieji, tai lygiųjų pasiekimo principai lieka tie patys.

  

 2.1.1.  Pėstininkas yra pasiekęs priešpaskutinę horizontalę.

 Kai stiprioji pusė yra baltieji, priešpaskutinė vertikalė – tai 7-toji vertikalė, o kai stiprioji pusė juodieji – 2-oji vertikalė. Čia svarbu, kurioje vertikalėje yra besiginančios pusės bokštas. Besiginančios pusės bokštui naudingiausia - ilgosios pusės kraštinė vertikalė, nes tuo atveju yra didžiausias atstumas nuo pėstininko ir karaliaus.

  

2.1.1.1   Besiginančios pusės bokštas yra kraštinėje vertikalėje.

   Pėstininkas, kai stiprioji pusė yra baltieji, pasiekęs 7-tąją horizontalę, ne visada garantuoja pergalę, nes prie tam tikrų sąlygų, silpnąjai pusei pavyksta pasiekti lygiąsias naudojant šoninę ginybą: t.y. šachuojant bokštu karalių iš ilgosios pusės (ilgojo šono). Bet tai ne visada, nes rezultatas dar priklauso ir nuo to, kokias vertikales užima stipriosios pusės bokštas.

 2.1.1.1.1  Stipriosios pusės bokštas yra b, f ar h vertikalėse

   Pradžioje panagrinėsime 1-ą pav., kur pėstininkas yra pasiekęs priešpaskutinę horizontalę, besiginančios pusės bokštas yra užėmęs kraštinę vertikalę, puolančiosios pusės bokštas yra b,f ar h vertikalėse Kartu reikia pažymėti, kad jei būtų baltųjų ėjimas, tai jie šachuodami juodųjų karalių galėtų atstumti nuo arba į laukelį f6, arba į h liniją. Jei karalius pasitrauktų į 1. ...Kf6 sektų 2. Kf8 +-, jei 1. ...Kh7, tai 2. Be1 +-. Tačiau ėjimas juodųjų ir jie, naudodami šoninę ginybą, pasiekia lygiąsias.

 Juodieji pasiekia lygiąsias šachuodami karalių iš  ilgosios pusės šono. Jiems padeda ir tai, kad juodųjų karalius  stovi trumpojoje pusėje ir nepraleidžia baltųjų karaliaus į trumpąją  pusę.

N. Grigorjev, 1937 m., Lygiosios.Rink. bps,  Nr.1& 2

5-toji diagr. Juodieji pradeda, bet del per  Juodieji pradeda, bet del per "trumpo" juoduju bokšto baltieji laimi . Baltuju bokštas gali buti ir kitose vertikalese.

 1... Ba8+

  2. Kd7 Ba7+

  3. Kd6 Ba6+

  4. Kd5 Ba5+

  5.Kc6 Ba6+

  6. Kd7

   Kiti ėjimai irgi nieko neduoda.

  Jeigu 6. Kb7 Be6 =

  Jei 6.Kc7 Ba7+ =

  6... Ba7+ =

  Lygiosios, nes juodieji negali pasislėpti nuo šachų.

 1/2-1/2

  2.1.1.1.2. Stipriosios pusės bokštas yra c, d ar e vertikalėse

   Jei baltųjų bokštas užima vieną iš likusių vertikalių: c, d, ar e , nors ir yra keletas išimčių , pasiekti lygiųjų, kaip taisyklė nepavyksta. Ir tai nieko keisto, nes bokštas, d ir c vertikalėse uždengia karalių nuo šachų, o bokštas e linijoje palaiko pėstininką, todėl šachuojamas karalius gali pasitraukti nuo pėstininko.

     N. Grigorjev, 1937, Baltieji laimi.  Rink. bps,  Nr.6 2

6-toji diagr. Juodieji pradeda, bet baltieji laimi 

Nors juodieji pradeda , bet baltieji laimi.

  1... Ba8+

  2. Kd7

  Atitolina pergalę 2. Bd8 Ba7 3. Bd1 Ba8+ 4. Kd7 +- ir t.t.

  2... Ba7+

  3. Ke6 Ba6+

  4. Bd6 Ba8

  5. Bd8 Ba6+

  6. Kd5 Ba5+

  7. Kc6 Ba6+

  8. Kb5 +-

  1-0

  Iš šios taisyklės yra išimčių – dažniausiai dėl to, kad stipriosios pusės bokštas yra per ‚ aukštas“. Šai toks pavyzdys.

    N. Grigorjev, 1937 m. Lygiosios.  Rink. bps,  Nr.9 2

7-toji diagr. Juodieji pradeda, bet del per  

Juodieji pradeda ir pasiekia lygiąsias. Baltųjų bokštas  gali būti ir ant d7,

 juodųjų karalius  - ant g8 ir f7.

  1... Ra8+

  2. Kd7 Kf7 !

  3. Re6

 Jei 3. Rd1 Ra7+ 4. Kd8  (Lygiosios ir po 4. Kd6 Rxe7 5. Rf1+ Ke8) 4... Ra8+ =

 Tik ne  4... Rxe7 ? 5. Rf1+ Ke6 6. Re1+ +-

  3... Ra7+

  4. Kd8 Ra8+ =

 1/2-1/2

  2.1.1.2.   Besiginančios pusės bokštas nėra kraštinėje vertikalėje.

   Bet jei silpnosios pusės bokštą perstatyti iš kraštinės vertikalės į gretimą (sutrumpinti bokštą), nors ir yra išimčių, lygiųjų pasiekti nebepavyksta. Bokštas per „trumpas“. Tai ir paaiškina,  kodėl, kai pėstininkas yra priešpaskutinėje horizontalėje, šoninė ginyba gali būti efektyvi  tik šachuojant bokštu iš ilgosios pusės.

  N. Grigorjev, 1937, Baltieji laimi.  Rink. bps,  Nr.Rink. bps,  Nr.10 2

8-toji diagr. Juodieji pradeda, bet dėl per trumpo bokšto pralaimi Juodieji pradeda, bet dėl per "trumpo" juodųjų bokšto baltieji laimi . Baltųjų bokštas gali būti ir kitose vertikalėse.

  1... Bb8+

  2. Kd7 Bb7+

  3. Kd8 Bb8+

  4.Kc7 Ba8

  Gali pasirodyti, kad kai juodieji užėmė bokštu tolimą padėtį , jie gali išsigelbėti, bet taip nėra.

  5. Ba1 !

  Dėl šio ėjimo juodųjų iliuzijos dėl lygiųjų išsisklaido.

  5...Bh8

Pralaimi ir po 5... Be8 6. Kd7 Kf7 7. Bf1+ +-

 6. Kd7 +-

  1-0 

 

2.1.2.   Pėstininkas yra pasiekęs 6-tąją horizontalę. 

 

Kai pėstininkas nėra pasiekęs priešpaskutinės vertikalės besiginančiąjai pusei pasiekti lygiąsias yra lengviau. Tiesa, „lengvumas“ priklauso nuo to, kokioje vertikalėje yra besiginantis bokštas.

 

  2.1.2.1.   Besiginančios pusės bokštas yra kraštinėje vertikalėje.

   Kai pėstininkas yra 6-tojoje horizontalėje ir šachuojama iš tolimosios horizontalės - lygiosios. Tai galime matyti sekančioje diagramoje.

 4 pav. N. Grigorjev, 1937, Lygiosios.  Rink. bps,  Nr.11 2

Juodieji pradeda, bet del per "trumpo" juoduju bokšto baltieji laimi . Baltuju bokštas gali buti ir kitose vertikalese.

Juodųjų  ėjimas - lygiosios. Baltųjų bokšto padėtis didelės reikšmės neturi. Juodųjų karalius gali būti ir g6 laukelyje.

 1... Ba7+ !

 Nereikia leisti baltiesiems sužaisti 2.Bg1+.8-toji diagr. Juodieji pradeda, bet del per

  2. Bd7

  Jei 2. Ke8 Kf6 ! =

  Jei 2. Kd6 Kf6 3. e7 (Jeigu 3. Bf1+ Kg7 4. e7 Ba6+ = žr. 1-ajį pav.) 3... Ba6+ ! =

  2... Ba8

  Galimi ir kiti; išskyrus 2. Ba6. (Tik ne 2... Ba6 ? dėl 3. Ke8+ Kf6 4. e7 Ke6 5. Kf8 +-)

  Jeigu 2... Ba5 3. Ke8+ (Jei 3. Bd6 Ba8 ! = Toliau, kaip 4a pav.) 3... Kf6 4. e7 Ke6 ! 5. Kf8 Bf5+ ! 6. Ke8 Ba5 (Galima ir 6... Bb5) 7. Bd1 Ba8+ ! 8. Bd8 Ba7 =

  3. Bd8

 Nieko neduoda 3.Kd6+ dėl 3... Kf6 =

Nieko gero ir po 3. Bb7 Kg6 4. Bc7 Kg7

  3... Ba7+!

  4. Kd6

 Jeigu 4. Ke8 , tai 4... Kf6 =

  4... Ba6+ !

  5. Ke5 Ba5+

 6. Bd5 Ba8

 Galima ir 6... Ba1

  7. Bd7+ Kg6 ! =

  1/2-1/2

  2.1.2.2.   Besiginančios pusės bokštas nėra kraštinėje vertikalėje.

   Kai pėstininkas yra 6-tojoje horizontalėje ginybai gali pakakti ir „trumpesnio“ bokšto, tai yra bokštas vertikalėje b irgi daugumoje atvejų gali užtikrinti lygiąsias. Tačiau pasiekti lygiąsias su „trumpesniu“ bokštu yra sudėtingiau. Čia vėl rezultatas priklauso, kokiose vertikalėse yra stipriosios pusės bokštas.   

2.1.2.2.1.   Stipriosios pusės bokštas yra a, f ar h vertikalėse.

   Kaip  juodieji ir su „trumpesniu“ bokštu pasiekia lygiąsias , parodo sekanti diagrama.

    N. Grigorjev, 1937, Lygiosios.  Rink. bps,  Nr.16 2

10-toji diagr. Juodieji pradeda Juodųjų ėjimas - lygiosios. Baltųjų bokštas gali būti  ir aukščiau iki a6 (imtinai) laukelio, o taip pat f ir h vertikalėse .

 1... Bb7+ !

 2. Kd6 Bb6+!

 Tik ne 2... Kf8 ? 3. Ba8+ Kg7 4. e7 +-

 Netinka ir 2... Kf6 ? 3.Rf1+ Kg7 4. e7 +- žr. 3 pav.

  3. Kd7

  Jei 3. Kd5 Kf6 =

  3... Bb7+ !

  4.Kd8 Bb8+ !

  Juodieji siekia atitraukti karalių  į c vertikalę.

  5. Kc7 Bb2

  6.Bf1

 Jeigu 6. Be1 , tai 6... Kf8 !

 6... Ba2

  7. e7 Ba7+ ! =

  Lygiosios, kaip 1-ajame pav. Dar reikia pridurti, kad kai baltųjų  bokštas pirminėje padėtyje yra f vertikalėje, pirmi 4 ėjimai žaidžiami taip pat, tik 5 tajame ėjime juodieji žaidžia 5....Ba8. O kai pirminėje padėtyje baltųjų bokštas yra c, ar d vertikalėse, juodieji pralaimi.

  1/2-1/2

 2.1.2.2.2.   Stipriosios pusės bokštas yra c, d ar e vertikalėse.

   Čia baltųjų galimybės laimėti didelės, bet jos priklauso nuo puolančiosios pusės bokšto padėties vertikalėje. Stiprioji pusė turi galimybių laimėti  ir, kai besiginančiosios pusės ėjimas, jei jos bokštas nėra per „trumpas“ ir besiginančios pusės karalius yra priešpaskutinėje horizontalėje.

    N. Grigorjev, 1937, Baltieji laimi.  Rink. bps,  Nr.17 2

 Juodųjų ėjimas, bet baltieji laimi. Kai baltųjų bokštas yra f ar h vertikalėse -lygiosios, nes juodieji reikiamu momentu spėja atitraukti bokštą į a vertikalę

11-toji diagr. Juodieji pradeda, bet baltieji laimi   1...Bb7+

  2. Kd8 Ba7=

  Jeigu 2. ... Bb8+

  Jeigu 2...Kf6 , tai 3. e7 ! Bb8+

  Jei 3... Bxe7 , tai 4. Bf1+ Ke6 5. Be1+ +-

  Jei 4. Kc7 Be8 5. Kd6 Bb8 6. Bf1+ Kg7 7. Kc7 Ba8 8. Ba1 ! +- padėtis, kaip 3-iame pav.

 3. Kc7 Bb2

 4. Be1 !

 Baltieji naudojasi tuom, kad juodųjų karalius negali patekti į f8 laukelį.

 Jeigu 4. e7 , tai 4... Kf7 =

 Jeigu 4. Bf1 , tai 4... Ba2 =

  4...Bc2+

  5. Kd7 Bd2+

  6. Ke8 Ba2

  7. e7 +-

  Ir baltieji laimi, kaip 2-ajame pav.

2.1.2.2.2.1.  Kaip baltieji laimi, kai bokštas yra e vertikalėje parodo sekantis pavyzdys.

     N. Grigorjev, 1937, Baltieji laimi.  Rink. bps,  Nr.21 2

12-toji diagr. Juodieji pradeda, bet baltieji laimi, kai bokštas yra e vertikalėjeJuodųjų ėjimas. Baltieji laimi. Kai baltųjų bokštas yra e5, ar  e8 laukeliuose - lygiosios.

  1... Bb7+

  2. Kd8 Bb8+

  3. Kd7 !

  Kol juodųjų bokštas paskutineje horizontalėje, negalima atsitraukti nuo pėstininko. (Jei 3. Kc7 Ra8 ! 4. e7 Kf7 =)

 3... Bb7+

 4. Kc8 Be7

 5. Kd8 Ba7

 6. e7 +-

  1-0

  

 2.1.2.2.2.2. Kaip baltieji laimi, kai bokštas yra c vertikalėje parodo sekanti diagrama.

 N. Grigorjev, 1937, Baltieji laimi.  Rink. bps,  Nr.25 2

13-toji diagr. Juodieji pradeda, bet baltieji laimi, kai jų bokštas yraa c vertikalėje Juodųjų ėjimas, bet baltieji laimi.

 1... Bb7+

 2. Kd8 Kf6

  Jeigu 2... Kf8 , tai 3. Bf1+ Kg7 4. e7 +- Laimi, kaip 3-iame pav.

  Jeigu 2... Bb8+ , tai 3. Bc8 +-

 3. e7 Bb8+

 4. Kd7 ! Bb7+

 5. Kd6 Bb6+ 

 Nieko gero ir po 5... Bb8 6. Bf1+ Kg7 7. Kc7 +-

 6. Kc7 Be6

 7. Kd8 Bd6+

  Jei 7... Bxe7 8. Rf1+ Ke6 9. Be1+ +-

 8. Ke8 Kg7

  Jeigu 8... Ba6 , tai 9. Kf8 +-

 9. Bg1+ Kh7

 Jeigu 9... Kf6 , tai 10. Kf8 +-

 10. Kf7 +-

  1-0

  Įdomi yra abipusio cugzvango padėtis. Nei vienai, nei kitai pusei nenaudinga daryti ėjimą. Baltųjų ėjimas – lygiosios, o jei juodųjų baltieji laimi.  Abipusio cugcvango padėtis parodyta žemiau.

      N. Grigorjev, 1937, Baltieji laimi.  Rink. bps,  Nr.31 2

14-toji diagr. Baltųjų ėjimas – lygiosios, o jei juodųjų baltieji laimi 1. e7

  Jeigu 1. Kd6 , tai 1... Bb6+ 2.Kd7 Bxe6 =

  Jeigu 1. Bc7 Ba8 2. Bb7 Kg7 = Toliau, kaip 4 pav.

  Jeigu 1. Ba6 , tai 1... Bb7+ 2. Kd6 Be7 =

  Jeigu 1. Ba1 Bb7+ 2. Kd6 (Jei 2. Kc6 , tai 2... Be7 3. Kd5 Bxe6 4. Bf1+ Ke7 =) 2... Bb6+ 3. Kd7 Bb7+ =

  1 ...Kf7

  2.Ba1

  Jeigu 2. Kd6 , tai 2... Ke8 =

  Jeigu 2. Kc7 Be8 3. Kd6 Bb8  4. Kd7 Be8 =

   2... Bb7+

   3. Kd8 Bb8+

   4. Kc7 Be8

  Galima ir 4... Bb2 =

 1/2-1/2

   1.2.2.2.3.Kaip baltieji laimi, kai bokštas yra d vertikalėje parodo sekanti diagrama.

    N. Grigorjev, 1937, Baltieji laimi. Rink. bps,  Nr.35 2

14-toji diagr. Baltųjų ėjimas – lygiosios, o jei juodųjų baltieji laimi Juodųjų ėjimas, bet baltieji laimi. Baltųjų bokštas gali būti ir aukščiau, išskyrus d7.

  1... Bb7+

  2. Bd7

  Netinka 2. Ke8 ? Kf6 =

  Nieko neduoda  2. Kd8 Bb8+ 3. Kd7 Bb7+ 4. Kc6 Bb2

  2... Bb1

 Greitai pralaimi po 2... Bb6 3. Ke8+ Kf6 4. e7 Bb8+ 5. Bd8 Bb7 6. Bd6+ Kg7 7. Be6 +-

  3. Bd8

  Negerai 3.Ke8+ Kf6 4. e7 Ke6 ! =

  3... Bb7+

  4. Kd6 Bb6+

  Jei 4... Kf6 5. Bf8+ Kg7 6.e7 +-

  5. Kd7 Bb7+

  6. Kc6 Be7

 Jeigu 6... Ba7 7. Bd7+ +-

 7. Kd6 +-

  1-0

    Kai pėstininkas yra rikio vertikalėje, šoninės ginybos galimybės išauga, nes vietoj vienos pakankamai tolimos vertikalės atsiranda dvi  pakankamai tolimos. Ryšium su tuo daugelis padėčių su centriniu pėstininku buvo neapginamos, dabar tampa apginamos. 16 pav padėtis panaši į 3 pav., tik viena vertikale pastumta į dešinę. 3-iame pav. lygiųjų nėra, o čia  dėl papildomos  a vertikalės lygiosios yra.

 

2.2.   Pėstininkas yra rikio vertikalėje.

 

      N. Grigorjev, 1937, Lygiosios.  Rink. bps,  Nr.47 2

15-toji diagr. Juodųjų ėjimas. Lygiąsias padaryti lengviau, kai pėstininkas yra rikio vertikalėje Juodųjų ėjimas. Lygiosios.

  1... Bc8+

  2. Ke7 Bc7+

  3. Ke6

 Jeigu 3. Ke8 , tai 3... Bc8+ 4. Kd7 Bb8 = Ir toliau, kaip pagrindiniame variante.

  3... Bc8 !

  4. Kd7 Bb8

  Arba 4... Ba8 =

  5. Bb1

  5... Ba8

   6. Ba1 Bb8 !

  7. Bf1 Kg7

  8. Ke7 Bb7+

  9. Ke8

 Jeigu 9. Ke6 Kf8 =

  9... Bb8+ =

  1/2-1/2

  Kai kuriais atvejais, kai pėstininkas dar nėra pasiekęs 7 tosios horizontalės, ir šachuojant bokštu iš c vertikalės galima pasiekti lygiąsias, tai rodo žemiau esanti diagrama.

 N. Grigorjev, 1937, Lygiosios.  Rink. bps,  Nr.49 2

16-toji diagr. Juodųjų ėjimas. Lygiąsias padaryti lengviau, kai pėstininkas yra rikio vertikalėje, kai kada šachuojant iš rikio vertikalės Juodųjų ėjimas. Lygiosios. Baltųjų bokštas gali būti a, b, ar g vertikalėse, juodųjų karalius - h6 laukelyje.

  1... Bc7+

  2. Ke8 Kg6 !

  Tik ne 2... Kg8 ? dėl 3. Bg1+ Kh7 4. Bf1 ! Bc8+ 5. Ke7 ! Bc7+ 6. Kd8 Bf7 7. Ke8 Ba7 8. f7

 Ra8+ 9. Ke7 Ba7+ 10. Kd6 Ba6+ 11. Kc5 +-

  3. f7 Bc8+

  Netinka 3... Bxf7 ? dėl 4. Bg1+ Kf6 5. Bf1+ +-

  4. Ke7 Bc7+

  5. Ke6 Bc8 !

  6. Bf1

 Jeigu iš karto  6. Bg1+ Kh7 ! =

  6... Kg7 7. Bg1+ =

 Lygiosios, kaip 16 pav.

 1/2-1/2

 

3.  Šoninė ginyba iš trumposios pusės.

  

 Nagrinėjant šoninę ginybą, iš ilgosios pusės, kai pėstininkas 6-tojoje horizontalėje, matėme, kad daugumoje atvejų besiginančiąjai pusei pavykdavo pasiekti lygiąsias „pailginant“ savo bokštą: pervedant jį į kraštinę vertikalę. Tačiau buvo ir padėčių, kur lygiųjų pasiekimui tokio „pailginimo“ neprireikdavo, 8a pav. Kadangi, kai kuriose padėtyse lygiųjų pasiekimui trys vertikalės tarp bokšto ir karaliaus  nebūtinos , tai tokiais atvejais lygiąsias galima būtų pasiekti ir šachuojant bokštu iš trumposios pusės.  Tačiau tokių padėčių nėra daug.  Ši pozicija atitinka 7b pav. (žr.dem. rinkinį žemiau)

 N.Grigorjev, 1937, Lygiosios.  Rink. bps,  Nr.41 2

17-toji diagr. Juodųjų ėjimas. Kai kada lygiąsias padaryti ir iš trumposios pusės  Juodųjų ėjimas. Lygiosios. 1... Bh7+

  2. Kf6 Bh6+

  3. Kg7

 Jeigu 3. Kf7 Bh7+

  3... Bh1 =

  1/2-1/2

 

 

 Daugumoj atveju silpnoji pusė pasiekia lygiąsias, kai stipriosios pusės bokštas yra per „aukštai“. Kuo žemiau bokštas tuo stipriajai pusei geriau. Kai baltųjų bokštas yra 4-toje horizontalėje, jie beveik visada laimi.

  N. Grigorjev, 1937, Lygiosios. Rink. bps,  Nr.43 2

 Juodųjų ėjimas - lygiosios, dėl per "aukšto" bokšto.

18 diagr. Juodieji pradeda, bet baltieji laimi

  1... Bh7+

  2. Kf6

 Jeigu 2. Kf8 , tai 2... Kd6 3. Bg6 Be7 =

  2... Kd6

  3. Bg1 Bh6+

  4. Kf7 Bh7+

  5. Kg6 Bh2

  6. Be1 Ke7 =

  1/2-1/2

  Tačiau ir tai ne visada garantuoja besiginančiąjai pusei lygiąsias.   Tai matome panagrinėję sekančioje diagramoje.

   N. Grigorjev, 1937, Baltieji laimi.  Rink. bps,  Nr.46 2

19-toji diagr. Juodųjų ėjimas. Baltieji laimi Juodieji pradeda, bet baltieji laimi. Užtenka "apsukti" padėtį ir mes pamatysime 5 pav su baltųjų bokštu h7 laukelyje.

  1... Bh7+

  2. Kf8 Bh8+

  [Negelbsti ir 2... Kd6 3. Bb6+ Kc7 4. Bb1 Bh8+ (Jei 4... Kd6 5. e7 +-) 5. Kg7 Bh2 6. Bd1 +- Juodieji pralaimi, nes negali "pasiilginti" savo bokšto, kaip 5 pav.]

  3. Kg7 Bh1

  4. Bd5 ! +-

 Juodieji negali "pasiilginti" savo bokšto, kaip 5 pav., todėl jie pralaimi. 1-0

 

Šaltiniai.

 1 Šahmatnoe tvorčestvo N.D.Grigorjeva/red I.A.Kan ir A.M. Konstantinopolskij, 2-as leid. Maskva: fizkultūra i sport, 1954, P.190-214.

2. Šahmatnije okončanija: ladejnije/red. J. Averbakh, 2-as leid. Maskva: fizkultūra i sport, 1984, P.123-134.

 3. Pančenko A. Teorija i praktika šahmatnih okončanij. Joškar-Ola, 1997, P.201-203.

 

Į puslapio pradžią

 

Daugiau pavyzdžių apie šoninę ginybą bokštų pabaigose galima rasti žemiau pateiktame pozicijų rinkinyje.

Pastaba.

 Reikia atkreipti dėmesį, kad pradinis pozicijos vaizdas priklauso nuo to kieno pirmasis ėjimas, nes kai pirmasis ėjimas yra juodųjų, diagrama automatiškai apsiverčia ir juodųjų figūros yra „apačioje“, o tokiu atveju baltųjų pėstininkas į valdoves eina „žemyn“. Ir atvirkščiai, kai pirmasis ėjimas baltųjų – baltųjų figūros  yra „apačioje“ ir baltųjų pėstininkas eina  „aukštyn“.

Į puslapio pradžią

Pozicijų rinkinys bps

Priekinė ginyba.

 

Turinys 

1. Įvadas. 1

2. Pozicijos vertinimas. 2

Stipriosios pusės ir besiginančios pusės kovos priemonės. 3

    3.1 Horizontalusis besiginančiojo karaliaus atkirtimas. 3

    3.2. Horizontalusis stipriosios pusės karaliaus atkirtimas nuo pėstininko. 4

    3.3 Pėstininko horizontalusis palaikymas bokštu. 5

           3.3.1 Varžovo karalius yra arti ir atakuoja bokštą. 5

           3.3.2. Varžovo karalius per toli, kad atakuotų bokštą. 5

           3.3.3.Varžovo karalius yra viduriniame aukštyje. 6

4. Pėstininkas žirgų vertikalėse.. 6

    4.1  Pėstininkas 5 - toje horizontalėje. 7

    4.2. Pėstininkas 4 - toje horizontalėje. 7

           4.2.1 Besiginantis karalius atskirtas viena vertikale. 7

           4.2.2 Besiginantis karalius atskirtas dvejomis vertikalėmis. 8

           4.2.3 Besiginantis karalius atskirtas trejomis vertikalėmis. 9

     4.3 Pėstininkas 3 - ioje horizontalėje. 9

           4.3.1 Besiginantis karalius atskirtas ketveriomis vertikalėmis. 10

           4.3.2 Besiginantis karalius atskirtas trejomis vertikalėmis. 10

           4.3.3 Besiginantis karalius atskirtas dvejomis vertikalėmis. 11

    4.4. Pėstininkas 2 - toje horizontalėje. 11

5. Rikio vertikalės pėstininkai. 13

    5.1.  Pėstininkas yra 4- oje horizontalėje.. 13

    5.2.  Pėstininkas yra 3-ioje horizontalėje. 14

    5.3.  Pėstininkas yra 2-oje horizontalėje.. 14

    5.3.2 Karalius atkirstas trimis vertikalėmis. 15

6. Centrinių vertikalių pėstininkai.

 6.1. Valdovės vertikalės pėstininkai. 1

    6.1.1 Pėstininkas 4-toje horizontalėje. 1

    6.1.2. Pėstininkas 3-ioje horizontalėje.. 1

    6.1.3 Pėstininkas 2-oje horizontalėje. 3

         6.1.3.1. Besiginantis karalius vertikalės viršutinėje dalyje.. 3

         6.1.3.2. Besiginantis karalius vertikalės vidurinėje dalyje.. 3

  6.2. Karaliaus vertikalės pėstininkai. 1

     6.2.1. Pėstininkas 4-toje horizontalėje.. 1

     6.2.2. Pėstininkas 3-ioje horizontalėje. 2

     6.2.3. Pėstininkas 2-oje horizontalėje. 2

Šaltiniai. 2

  1. Įvadas.

    Bokštų pabaigose priekine ginyba vadiname ginybos būdą,  kai silpnosios pusės bokštas,  iš priekio stabdo pėstininko veržimasi į valdoves ir taip trukdo stipriąjai pusei pasiekti Salvio poziciją, kurią laimi stiprioji pusė. Priekinę ginybą 1908 m. pasiūlė S. Tarraš. Didelį indėlį į šių pozicijų analizę įnešė Andre Cheron , Nikolai_Grigoriev , John_Nunn   ir kiti.

   Ginybos sėkmė priklauso nuo to kiek į priekį yra pasistūmėjęs pėstininkas, kiek vertikalių yra atkirstas karalius. Kuo mažiau į priekį pažengęs pėstininkas, tuo didesni lygiųjų šansai. Lygiosioms pasiekti svarbu ir vertikalėje tarp pėstininko ir besiginančio bokšto esančių langelių skaičius, kuris turėtų būti ne mažesnis už 3 (trijų langelių taisyklė).  Taip pat rezultatui turi reikšmę ir pėstininko užimama vertikalė: stipriąjai pusei, siekiančiai laimėti, geriausios yra rikio vertikalės, mažiau geros centrinės vertikalės ir dar mažiau tinkamos - žirgo vertikalės . N. Grigorjevo, kuris dar 1936 m. detaliai analizavo  pozicijas su žirgų vertikalių pėstininkais [1] komentarai panaudoti  toliau pateiktose pozicijose.

 

 2. Pozicijos vertinimas.

  Besiginančios pusės karaliaus atskirties nuo pėstininko formulė.

  Priekinės ginybos galimybių greitam įvertinimui labai patrauklu būtų žinoti kažkokią taisyklę pagal kurią galima būtų pasakyti, kada stiprioji pusė laimi, o kada – lygiosios. Tokią taisyklę rikio ir centrinių vertikalių pėstininkams 1927 m pateikė Cheron A [2].

Jos formuluotė tokia:

 Jei sudėti pėstininko horizontalės numerį su skaičiumi vertikalių, kuriomis besiginančios pusės karalius bokštu atskirtas nuo pėstininko, tai kai suma neviršija penkių – lygiosios.  Ši taisyklė dar vadinama „ penkių“ taisykle.

Kai stiprioji pusė juodieji, pėstininko horizontalės numeris skaičiuojamas iš juodųjų pusės. (red. pastaba).

 

N. Grigorjev, 1937 m. Baltieji laimi.  Rink. bpp,  Nr.22 2

Čia pavyzdys, kur galioja "penkių" taisyklė. Pėstininkas centrinėje vertikalėje ir 4-toje eilėje. karalius atkirstas 2 vertikalėmis - suma

1-oji diagr. Čia galioja  

4+2=6. Tai reiškia, kad baltieji laimi, nežiūrint to, kad juodųjų karalius yra saugioje vertikalėje.

 1. Kc4 Bc8+

 2. Kb5 !

 Jei pėstininkas būtų  žirgo vertikalėje baltieji turėtų grįžti atgal ir būtų  lygiosios.

 2... Bd8

 3. Kc5 Bc8+

 4. Kb6 ! Bd8

 5. Bd1

 Baltieji panaudoja kombinuotą metodą.

 5... Kf7

 6. Kc7 Bd5

 Negelbsti 6...Ra8 dėl  7. d5 Ba7+ 8. Kb6 Bd7 (Jei 8... Ba2 , tai 9. Be1 ! pėstininkas

perėjęs  vidurio liniją ir atkirstas karalius garantuoja baltiesiems laimėjimą.)  9. Kc6 Ke7 10. d6+ Kd8 11. Bh1 +-

 7. Kc6 Bd8

 8. d5 Ke7

 9. Be1+ +-

 1-0

 

  Žirgų vertikalių pėstininkams A. Cheron bandė pateikti analogiškai apskaičiuotą „šešių“ taisyklę, kurios trūkumus 1936 m. atskleidė N. Grigorjev. Savo ruožtu, 1956 m. N. Kopajev bandė „ penkių“ taisyklę taikyti žirgų vertikalių pėstininkams, bet nesėkmingai. Nors „penkių“ taisyklė turi nemažai išimčių, tačiau ji gali būti naudinga, kai reikia greitai įvertinti poziciją. Norint sėkmingai taikyti minėtas taisykles reikia žinoti, kad rezultatas dar  priklauso nuo besiginančios pusės karaliaus padėties. Kad besiginanti pusė, pasiektų lygiąsias jos karalius turi būti vienoje iš absoliučiai saugių horizontalių. Kas tai? Absoliučiai saugiomis primta vadinti 5-tąją ir 6-tąją (baltiesiems, red. past.) horizontales. Kai besiginančios pusės karalius stovi vienoje iš šių horizontalių tai lygiosios nepriklauso nuo to, kieno ėjimas.

Dar reikia žinoti ir apie „santykinai saugias“ horizontales. Kas tai? Kai stiprioji pusė baltieji, tai 4-tos ir 7-tos horizontalės vadinamos santykinai saugiomis horizontalėmis, nes stovint jose karaliui, rezultatas priklauso nuo to kieno ėjimas. Jei besiginančios pusės ėjimas, tai – lygiosios, nes pirmu ėjimu įeina į absoliučiai saugią horizontalę.

Nunn, J. 1992 m., Baltieji pradeda ir laimi.  Rink. bpp, Nr.77  2

Kai baltųjų ėjimas, baltieji laimi, nes besiginančios pusės karalius yra santykinai saugioje zonoje. Kai juodųjų ėjimas lygiosios dviem būdais: 1....Bd8 ir Ke6 užimant saugią horizontalę.

1a diagr. Besiginantis karalius yra santykinai saugioje zonoje 

1. Kb4 ! Bb8+

 Juodieji priversti šachuoti. 1... Ke6 Užimant saugią horizontalę. 2. c5+- Kai pėstininkas peržengė vidurio liniją, stiprioji pusė laimi -  žr.Nr1.

Jeigu  1... Bd8 2. Bxd8 Kxd8 3. Kb5 Kc7 4. Kc5 +-

 2. Ka5 !

Baltiesiems padeda laimėti tempą papildoma vertikalė, kurios nėra, kai pėstininkas stovi žirgo vertikalėje.

 2... Bc8

 3. Bd4 Ke6

 4. Kb6 ! Ke5

 Jeigu 4... Bb8+ 5. Kc7 +-

 5. Bh4 Bb8+

 6. Kc7 Bb4

 7. Bh5+ Ke6

 8. c5 +-

 Ir baltieji pasiekia Salvio poziciją, kur jie laimi.

 1-0

 

 

3. Stipriosios pusės ir besiginančios pusės kovos priemonės.

  Kiekviena iš pusių, siekdama savo tikslų, gali panaudoti visą eilę priemonių:

  a) horizontalų besiginančiojo karaliaus atkirtimas nuo užnugario;

  b) horizontalų stipriosios pusės karaliaus atkirtimą nuo pėstininko.

  c) pėstininko palaikymą iš šono  bokštu.

  d) kombinuotas metodas.

  

3.1 Horizontalusis besiginančiojo karaliaus atkirtimas.

   Horizontalusis atkirtimas bus, kai besiginantis karalius bus bokštu horizontaliai atkirstas nuo savo užnugario. Tai svarbi priemonė laimėjimui pasiekti,  nes besiginančiam karaliui neleidžia užimti žemai esančias horizontales, kurių gali prireikti, kai reikia atakuoti pėstininką iš šono ginantį bokštą . Žemiau pateiktoje diagramoje matome, kad baltieji laimi, nežiūrint kieno ėjimas.

  

 N. Grigorjev, 1937 m. Baltieji laimi.  Rink. bpp, Nr.13 2

 Juodųjų karaliaus atkirtimas per horizontalę.

2-oji diagr. Beiginan2iojo karalaus atkirtimas horizontale nuo galinės linijos  1. b4

  Juodiesiems reikia laikyti bokštą b vertkalėje, kad trukdytų baltiesims stumti pirmyn pėstininką.

  1... Bb7

  2. Kb3 Bb8

  3. Bh5 Kd4

  4. b5 +-

 Ir taip toliau.

  1-0

 Kai juodųjų ėjimas, juodieji taip pat negali pasipriešinti.

  1... Bc8

  2. b4 Bc4

  Jeigu 2... Bc2+ , tai 3. Kb3 Bc1 4. b5 Bb1+ 5. Ka4 Kc3 6. Ka5 +-

  3.Bh3+ Kd4

  4. Kb3 Bc7

  5. Bh5 +-

  1-0

  

3.2. Horizontalusis stipriosios pusės karaliaus atkirtimas nuo pėstininko.

    Besiginantis bokštas bando sulaikyti pėstininką horizontaliai atkirsdamas nuo pėstininko stipriosios pusės karalių. Susidaro paėtys, kur abu karaliai atkirsti: besiginantis – verikaliai, atakuojantis – horizontaliai. Šiuo atveju pėstininkas įgyja laisvės, tačiau ta laisve reikia naudotis apdairiai.

 N. Grigorjev., 1937 m.,  Baltieji laimi.  Rink. bpp, Nr.17 2

 Baltieji pradeda ir laimi. Kai juodųjų ėjimas, lygiosios , žr. Nr.8a rinkinėlyje.

  1. Kc2 !

 Karalius skuba palikti pėstininko vertikalę, kiti ėjimai blogesni

  Blogai 1. b5 ? Bh5 =

   jeigu 1. Bc1 ? Ke5 2. Bc3 Bxc3 3. Kxc3 Kd5 4. Kb3 Kc6 5. Ka4 Kb6 =

  Ir jei  1. Ba1 ? Ke5 2. Ba3 Bh2+ 3. Kb3 Kd6 =

  Nieko neduoda 1. Be8 Kf5 ! 2. b5 Bd3 ! 3. b6 Bd6 4. Bb8 Ke6 5. Ka3 Jeigu 5. b7 Bb6+ 6. Kc3 Kd7 = 5... Kd7 6. Ka4 Kc6 7. Ka5  Bd1 = Lygiosios.Tiesioginiai metodai nepadeda baltiesiems - reikia ieškoti kitų.

3-ioji diagr. Pėstininko palaikimas iš horizontalės  Netinka ir 1. Ka2 Bd3 ! 2. b5 Bd5 3. Bb1 Pralaimi pėstininką po 3. b6 Ba5+ 4. Kb3 Bb5+ = 3... Ke5 Veda į lygiąsias. 4. Ka3 Kd6 5. b6 Kc6 ! 6.Ka4 Kb7 =

 1... Kf5 !

  Geriausias ėjimas, nors atrodo keista, kadangi karalius užgriozdina 5-taja horizontalę.  Jeigu 1... Bg3 2. b5 Bg5 3. b6 Bc5+ Negelbsti 3... Bb5 4. Bb1 +- 4. Kd3 Bb5 5. Be6 +-

  2. b5 Kf6

  Juodieji stengiasi, kiek galima, artinti karalių  prie galinės horizontalės Atkakliau būtų 2... Bg3 $5 3. b6 Bg7 Negelbsti ir 3... Bg8 $5 4. Kc3 Bb8 5.Rb1 Ke6 6. Kc4 Kd7 7. Kb5 ! Kc8 8. Bc1+ Karaliumi eiti negerai.

Netinka 8. Kc6 ? dėl 8... Bb7 9. Ba1 Bc7+ = Jeigu 8. Ka6 , tai 8... Ba8+ =

  8... Kb7 9. Bc7+ Ka8 10. Ba7# Matas. 4. Kc3 Bb7 5. Bb1 Ke6 6. Kc4 Kd7 7.Kb5 ! Karalius taiko į a6. 7... Kc8 8. Bh1 arba 8. Ka6 8... Bd7 9. Ka6

 Visi pasiekimai išgaruoja po 9. Kc6 ? Bc7+ ! = 9... Bd8 10. Ka7 Bd7+ 11.Ka8 +-

  3. b6 Kf7

  4. Bb1 !

  Baltieji  žino ribas.  Lygiosios būtų po 4. b7 ? Bh8 5. Kc3 Bb8 6. Bb1 Ke7 = Ir pėstininko baltiesiems neapginti.

  4. .... Bh8

  5. Kc3 Ke6

  6. Kb4 ! Kd7

  7. Bc1 ! Bc8

  8. Bc5 ! Bc6

  Jeigu 8... Bxc5 9. Kxc5 Kd8 10. Kd6 ! +-  Užima opoziciją ir laimi.

  9. Kb5 +-

  1-0

  Šis pavyzdys parodo, kaip atsargiai reiktų naudotis šia galimybe, kai karalius negali ateiti pagalbon.

 

3.3 Pėstininko horizontalusis palaikymas bokštu.

 

  Būna atvejų, kai laimėjimui vien tik kombinuotojo metodo nepakanka. Tokiu atveju padeda pėstininko palaikymas bokštu iš horizontalės, arba horizontalus palaikymas.  Horizontalus pėstininko palaikymas vienas iš svarbių stipriosios pusės įrankių padedančių jiems laimėti partiją. Čia nagrinėjami atvejai, kai bokštas gina 3-iojoje horizontalėje pėstininką, o varžovo karalius yra atkirstas rikio vertikalėje. Pradžioje reikia išanalizuoti galimus atvejus.

 

3.3.1 Varžovo karalius yra arti ir atakuoja bokštą.

  N. Grigorjev, 1937, Baltieji laimi.  Rink. bpp, Nr.19 2

 1. Bd3 ! Bc8+

 2. Kb6 + Bb8+

4-oji diagr. Varžovo karalius atakuoja bokštą 3. Kc7 Bb4

  4. Kc6 Kf4

  Palengvina laimėjimą 4...Rb8 5. Bd4+ Kf5 6. b4 Ke5 7. Bh4 +-

 5. Kc5 Bb8

 6. b4 Bc8+

 7. Kb5 Bb8+

 8. Kc4 Bc8+

 9. Kb3 Bb8

  Jei 9... Ke5 , tai 10. b5 +- Negelbsti ir 9... Ke4 10. Bd6 Ke5 11. Ba6 +-

 A 9... Ke4 tinka ir 10. Bd7 Bb8 11. Kc4 Bc8+ 12.Kb5 Bb8+ 13. Kc5 Bc8+ 14. Kb6 Bb8+ 15. Bb7 +-

 10. Bd5 +-

  Galima ir 10.Rd6 +- žr. diagr. Nr.7 ir Nr.7a. 1-0

 3.3.2 Varžovo karalius yra per toli, kad atakuotų bokštą.

 N. Grigorjev, 1937 m., Baltieji laimi.  Rink. bpp, Nr. 20 2

 Baltieji laimi, nepriklausomai kieno ėjimas. Juodųjų ėjimas.

  1... Kf6

  Jei 1... Bb7 2. Kc3 Bc7+ 3. Kd4 Bb7 4. Kc5 Bc7+ 5. Kb6 +-

  Jeigu 1... Kf8 2.Re4 Buošia b3-b4 ėjimą . 2... Bd8 3. Kc3 Jei 3. b4 , tai 3... Bd3

 žr. digrama Nr.8 3... Bc8+ 4. Kd4 Bb8 5. Kc4 Bc8+ 6. Kd5 +-  Ir juodiejinegali sustabdyti pėstininko prastumimo į b4 laukelį . Po to susidaro pozicijos, kurios detaliai išnagrinėtos diagramoje Nr.4

 5-oji diagr. Varžovo karalius yra per toli, kad atakuotų bokštą

 2. Kc3 Bc8+

 3. Kd4 Bb8

 4. Kc5 Bc8+

 5. Kd6 Bb8

  Jeigu 5... Bd8+ 6. Kc7 Bd4 7. Kc6 Baltieji neišvengiamai prastums į priekį  pėstininką. 7... Bh4 8. Kb5 Bh5+ 9.Ka4 Bh4+ 10. b4 +-

 6. Bf3+

  Ankstyvesnėse diagramose Nr.5 ir Nr.6, Nr.6a tokio šacho neprireikė. Dabar, siekiant laimėti, atstumti dar viena vertikale karalių būtina.

  6... Kg5

 7. Kc5 Bc8+

  Jei 7... Kg4 , tai 8. Bd3 +- žr. diagrama Nr.9

  8. Kd4 Bb8

 9. Kc3 Bc8+

 10. Kb2 Bb8

 11. Bf1 +-

  Susidarė pozicija panaši  į Nr.5, kurioje baltieji laimi

   11... Kg6

  12. Kc3 Bc8+

  13. Kd4 Bb8

  14. Kc4 Bc8+

  15. Kd5 Bb8

  16. Bb1 Kf7

  17. b4 Ke7

  18. Kc6 +-

 1-0

3.3.3 Varžovo karalius yra viduriniame aukštyje.

N. Grigorjev, 1937 m. Baltieji laimi.  Rink. bpp,  Nr.22 2

 Baltiesiems sunkiau laimėti, kai jų ėjimas. Todėl pradžioje jie atlieka manevrą, kad pakeistų ėjimų eilę.

  1. Be1

   

6-oji diagr. Varžovo karalius yra per vidurį    Trikampio žaidimas karaliumi neatneša naudos 1. Kc2 Bc8+ 2. Kb1 Bh8 ! Grasina 3. Bh2. Iš  kart negerai 2... Bb8 3. Kb2 +- Pirmas tikslas pasiektas - ėjimų eilė pakeista. 3. Kb2 Bb8 Ir baltieji nieko nepasiekė.

  1... Kf6

  1... Bh8 2. Kc3 +- Ir laimi, kaip diagramoje Nr.6.

  2. Be4 ! Kf5

  Jeigu 2... Bh8 3. Kc3 +- toliau, kaip diagr. Nr.10

  3. Be3 !

  Dabar padėtis, kaip ir pradžioje, tik ėjimas juodųjų. Dabar juodieji cugzvange - bet koks jų ėjimas pablogina jų padėtį.

  3... Kf4

  Jeigu 3... Kg5 , tai 4. Bf3 +- ir baltieji laimi, kaip diagr. Nr.5

  Jeigu 3... Kf6 , tai 4. Kc3 +- Ir laimi, kaip diagr. Nr.10

  Jeigu 3... Bh8 4. b4 Kf4 5. Be1 Bh3 6. Kc2 !+- Ir laimi, kaip diagr. Nr.8

  Jeigu 3... Bb7 , tai 4. Kc3 Paprasčiausias kelias. 4... Bc7+ 5. Kd4 Bb7 6. Kc5 Kf4 7. Bh3 Kg4 8. Bd3 Bc7+9. Kb6 +-

  4. Be1 +-

 Ir laimi, kaip diagr. Nr 6a.

  1-0

 

 

4. Pėstininkas žirgų vertikalėse.

  Pateiktuose pavyzdžiuose dažniausiai analizuojamos pozicijos , kai stiprioji pusė yra baltieji ir  baltųjų pėstininkas stovi b vertikalėje. Tačiau tie patys žaidimo principai, kaip pasiekti lygiąsias , ar laimėti, išlieka ir, kai pėstininkas stovi g vertikalėje (ir ne tik), arba, kai stiprioji pusė yra juodieji. Pradžioje nagrinėsime situacijas su žirgo vertikalių pėstininkais ir tik po to, akcentuodami į skirtumus, pereisime į rikio ir centrinių vertikalių pėstininkų padėčių analizę.

4.1  Section Pėstininkas 5 - toje horizontalėje.

Stiprioji pusė laimi, nežiūrint kieno ėjimas.

Nunn, J. 1992 m., Baltieji laimi. Rink. bpp,  Nr.3 2

     1... Kd7 Šis ėjimas turi idėją, kurią stipriąjai pusei reiktų prisiminti, kai pėstininkas yra ir kitose vertikalėse. Grąso 2...Bc8 su lygiosiomis. Jei baltieji uždelstų, pav. 2.Bc2?, tai 2. .... Bc8 3.Bc8 (Jei baltieji nesikeistų, pav. 3.Bh1 Kc7= lygiosios, nes neliks karaliaus 8-toji diagr. Kai pėstininkas peržengė vidurio liniją, dtiprioji pusė laimi nežiūrint kieno ėjimas.atkirtimo ir juodųjų karalius pereis , arba į Filidoro, ar į kitą lyginę poziciją, pav. 4. Ka5 Kb7=)   Kc8 4.Ka5 Bb8! (Svarbus ėjimas, nes taip juodieji išsaugo galimybę užimti opoziciją ir pasiekti lygiąsias 5.Ka5 Ka7 nes juodieji užėmė opoziciją 6.Kb5 Kb7= Lygiosios.

 2. Ka5 ! Ba8+

 3. Kb6 Bb8+

 4. Ka6 +-

Ir baltieji prastumia pėstininką pasiekdami teoriškai laimėtiną padėtį. Jei

4... Ba8+

 5. Kb7 +-

 1-0

4.2. Pėstininkas 4 - toje horizontalėje.

   Kai pėstininkas neperžengęs vidurio linijos svarbu kiek vertikalių nuo pėstininko yra atskirtas besiginančios pusės karalius ir jo padėtis lentoje. Čia laimėjimui  vienos vertikalės atskirties nepakanka. Tiesa, yra išimčių.

  4.2.1 Besiginantis karalius atskirtas viena vertikale.

 S. Tarasch, 1908, Lygiosios.  Rink. bpp,  Nr.2 2

Baltųjų naudai, tai, kad juodųjų karalius atskirtas, o pėstininkas prastumtas, bet baltųjų trūkumas tai, kad jie negali prastumti į priekį  pėstininko.

 1. Ka4 Ba8+

 2. Kb5 Bb8+

Netinka 2... Kd6 ? 3. Bc6+ Kd7 Jei 3... Kd5 tai 4.

Ra6 Bb8+ 5. Ka5 Kc4 6. Bc6+ +- 4. Kc5 +- Ne geriau 2... Bh8 ? 3. Ka6

Ra8+ Jei 3... Bh6+ , tai 4. Ka5 +- 4. Kb7 +-

  3. Ka5 Ba8+

 4. Kb6 Bb8+

 5. Ka5 Ba8+

8-toji diagr. Kai pėstininkas 4-toje horizontalėje ir besiginantis karalius atskirtas viena vertikale ir randasi saugiose horizontalėse - lygiosios 6. Kb5 Bb8+

 7. Ka4 Ba8+

 8. Kb3 Bb8 =

 Galima ir 8... Kd6 9. b5

Kd7 10. Kb4 =

 Pralaimi po 8... Bh8 ? 9. b5 Bh4

Atskiria karalių  nuo pėstininko. 10. Bc8 Lygiosios po 10. b6 ? Bh6 =

10... Bg4 Negelbsti 10... Kd6 11. b6 +- 11. Kc3 Bh4 Jeigu 11... Bg1

, tai 12. Kb4 +- 12. b6 Bh7 13. Kb4 +-

 9. Bc4

 Nieko neduoda  9. Bc5+ Kd6 10. Ka4 Ba8+ 11. Kb5 Bb8+ ! Tik ne 11... Kd7 ? 12. Bc4 ! +- 12. Kc4

 juodieji keliais būdais pasiekia lygiąsias, pav.: 12... Bh8 Galima ir 12...Rb7 Bet pralaimi 12... Bb6 ? Taip pat pralaimi 12... Kd7 ? 13. b5 Bb7 14. Kb4 Bc7 15. b6 Bc6 16. Kb5 Bxc5+ 17. Kxc5 Kd8 18. Kd6 Kc8 19. Kc6 +-

9... Kd6 !

 Ėjimai bokštu pralaimi. 9... Bh8 ? 10. b5 +- Arba 9... Bb7 10. Bc8 +-

 10. Ka4 Kd5 !

 Iš  ankstesnių pozicijų aišku, kaip svarbu atitraukti bokštą nuo pėstininko ginybos. Blogai ne tik 10... Kd7 ? dėl 11. Ka5 +- Bet ir 10... Ba8+ ? 11. Kb5 Bb8+ 12. Ka6 Kd5 13. Bh4 Kc6 14.b5+ ! +-

 11. Bc5+

 Nieko geresnio ir nėra. Jeigu 11. Bh4 ? Kc6 =

 O jei 11. Bc7 Kd6 12. Ba7 Kc6 13. Ka5 Bb5+ ! =

 11... Kd6

 12. Ka5 Ba8+ !=

Karalius priverstas grįžti atgal  1/2-1/2

 4.2.2 Besiginantis karalius atskirtas dvejomis vertikalėmis.

 Kai karalius atskirtas dvejomis vertikalėmis, stiprioji pusė laimi ne visada: rezultatas priklauso nuo besiginančio karaliaus padėties, kokiuose vertikalės laukeliuose jis randasi.  Lygiosios juodiesiems užtikrintos, kai jų karalius stovi e5, ar e6 laukeliuose, o kai jis stovi e4, ar e7 laukeliuose – baltieji laimi.

 A. Cheron, 1923, Lygiosios.  Rink. bpp,  Nr.5 2

Lygiosios nepriklausomai nuo to kieno ėjimas. Taip pat, jei karalius būtų ir e5 laukelyje.

 1. Bd4

 Nieko neduoda ir 1. Kc4 Bc8+ 2. Kb5 Bb8+ 3. Kc5 Bc8+  Ir dėl šacho baltųjų karaliui teks vėl slėptis už pėstininko.

  1... Ke5

 2. Bd7 Ke6

 3. Bd4

 Tai geriau už kitus ėjimus Jeigu 3. Ba7 Kd6 Tik ne 3... Kf5 4. Ba6 ! +- 4. Ka4 Kc6 =

9-toji diagr. Kai pėstininkas 4-toje horizontalėje ir besiginantis karalius atskirtas viena vertikale ir randasi saugiose horizontalėse - lygiosios

 3... Ke5

 4. Kc3 Bh8

 Galima ir 4... Bc8+ 5.Rc4 Bb8 6. Bc6 Kd5 7. Ba6 Bc8+ ! 8. Kb3 Bc6 =

 Taip pat ir 4... Ba8

 5.b5

 Nieko neduoda 5. Bd7 Ke6 6. Ba7 Kd5 Galima ir 6... Kd6

 5... Bb8

 6.Rh4

 Jei 6. Bb4 , tai 6... Kd5 =

 6... Kd6

 7. Kb4 Kc7 =

 Nors juodųjų karalius atkirstas per dvi vertikales, karalius laviruodamas "ant bedugnės krašto" vis tik pasiekia lygiąsias. tačiau lygiosios bus tik tada, kai karalius stovi ant e6 ar e5. Pastūmus karalių  žemyn, ar aukštyn, juodųjų padėtis tampa beviltiška.

 1/2-1/2

 4.2.3 Besiginantis karalius atskirtas trejomis vertikalėmis.

  Kai karalius atskirtas trejomis vertikalėmis, stiprioji pusė laimi, nežiūrint kieno ėjimas, nepriklausomai nuo besiginančio karaliaus padėties vertikalėję. Čia yra keletas laimėjimo būdų. Priklausomai nuo juodųjų karaliaus padėties vertikalėje prieš pajudant karaliumi galima bokštu užimti arba 4-tąją horizontalę, pėstininko gynimui, arba 7-tąją tam, kad vėliau būtų galima pridengti nuo šachų savo karalių. Didelis laisvas tarpas leidžia panaudoti dar vieną būdą, kai bokštas iš užnugario palaiko pėstininką. Toks būdas, kurį 1923 metais panaudojo A. Cheron, dar vadinamas kombinuotų būdu. Stiprioji pusė maksimaliai prastumia priekin savo karalių, o po to savo bokštą stato ne iš šono, o už pėstininko ir taip palaiko pėstininką, padeda jį stumti priekin. Tokia galimybė atsiranda dėl to, kad stipriosios pusės karalius yra aktyvioje padėtyje, o silpnosios pusės – neaktyvioje padėtyje, toli nuo įvykų vietos.

 N. Grigorjev, 1937, Baltieji laimi  Rink. bpp,  Nr.8 2

Šioje padėtyje baltieji laimi nežiurint kieno ėjimas. Juodųjų karalius gali būti ir kituose f vertikalės laukeliuose. Didesnis atkirstų vertikalių skaičius suteikia daugiau erdvės baltųjų karaliui , o tai  suteikia pranašumo baltiesiems.

1. Kc4 Bc8+

 2. Kd5 Bb8

 3. Kc5 Bc8+

 4. Kd6

 Karalius naudojasi laisva vertikale, siekdamas kuo toliau prasiveržti į priekį .

 4... Bb8

10-toji diagr. Kai pėstininkas 4-toje horizontalėje ir besiginantis karalius atskirtas trimis vertikalėmis stiprioji pusė laimi 

 Jeigu 4... Bd8+ 5. Kc7 Bd5 6. Kc6 +-

 5. Bb1

 Lemiamas bokšto ėjimas: bokštas iš užnugario palaiko pėstininką, o aktyviai stovintis karalius padeda pėstininkui judėti į priekį , tuo tarpu, kai varžovo karalius atkirstas ir niekuo padėti nebespėja.  Jei 5. Bf1+ Kg6 6. Bb1 Kf7 +- Susidarė padėtis kaip pagrindiniame variante po 5-ųjų ėjimo.

 5... Kf7

 6. b5 Ke8

 7. b6 +-

Galima ir 7. Kc7 +-

 1-0

 Iš pateiktų pavyzdžių paiškėjo, kad kai pėstininkas yra horizontalėje priešais vidurio liniją, laimėjimą garantuoja tik besiginančiojo karaliaus 3-jų vertikalių atskirtis. Toliau kyla klausimas, kaip būtų, jei pėstininkas stovėtų trečiojoje horizontalėje.

 

4.3. Pėstininkas 3 - ioje horizontalėje.

 

  Pasirodo, kad ir šiuo atveju laimėjimui pakanka trijų vertikalių atskirties. Laimėjimas pasiekiamas panaudojant tik kombinuotąjį būdą, kai karalius kiek galima stumiamas aukštyn, o iš priekio pėstininką užpuolus varžovo bokštui, pastarąjį palaiko bokštas iš užnugario.

 

4.3.1 Besiginantis karalius atskirtas ketveriomis vertikalėmis.

  N. Grigorjev, 1937 m., baltieji laimi.  Rink. bpp,  Nr.10 2

Čia bus panaudotas kombinuotas metodas, kai, kiek galima daugiau prastūmus karalių, pėstininko ginimui panaudojamas bokštas iš užnugario.

 1. Kc3 Bc8+

 2.Kd4 Bb8

 3. Kc4 Bc8+

 4. Kd5

 Tai daugiausia, kiek gali į priekį baltųjų karalius. Juodųjų taktika - ne visa laika šachuoti, bet ir atakuoti bokštu pėstininką.

 4... Bb8

 Jeigu 4... Bd8+ ? 5. Kc6 Bc8+ (Netinka ir 5... Bb8? 6. Bb1 Kf7 7. b4 Ke8 8. b5 Kd8 9. Bd1+ Kc8 10. Bh1 +-) 6. Kb7 Bc5 7. Kb6 +-

 5. Bb1

11-toji diagr. Kombinuotas laimėjimo metodas 

 Kombinuotas metodas: pėstininko ginimui panaudojamas bokštas iš užnugario.

 5... Kf7 

 6. b4

 Tik laiko gaišinimas 6.Kc6 Bb4 7. Kc5 Bb8

 6... Ke7

 Karalius priartėjo, bet per vėlai

 7. Kc6 Kd8

 8.Rd1+

 Galima ir 8. b5 Bc8+ 9. Kb6 Bc2 10. Bh1 Kc8 (Jeigu 10... Bg2 , tai11. Bc1 +-) 11. Bh8+ Kd7 12. Ka6

 8... Kc8

 Jeigu 8... Ke7 9. b5 +-

 9. Bh1+-

 1-0

4.3.2 Besiginantis karalius atskirtas trejomis vertikalėmis.

 N. Grigorjev, 1937 m., baltieji laimi.  Rink. bpp,  Nr.11 2

Laimėjimas nesudėtingas. Juodųjų karalius gali būti ir žemiau.

 1. Kc3

 Nieko nepasiekia baltieji po 1. Be7 Kf6 2. Ba7 Ke6 =

 1... Bc8+

 13-oji diagr.Kai karalius atskirtas 3-jomis vertikalėmis laimėjimas paprastas 

 2. Kd4 Bb8

 3. Kc4 Bc8+

 4. Kd5 Bb8

 Jeigu 4... Bd8+ , tai 5. Kc6 Bc8+ 6. Kb7 Bc3 7. Bb1 Ke6 8. b4 +-

 5. Bb1 Kf6

 Jeigu 5... Bb5+ 6. Kc6 ! (Netinka 6. Kc4 Bb8 7.b4 ? Ke6 ! 8. Bd1 Bc8+ ! !1 Žr. 3 pav. rinkinyje)  6... Bb4 7. Kc5 Bb8 8. b4 Ke6 9. Kc6 +-

 6. b4 Ke7

 7. Kc6 Kd8

 8. Bd1+ Kc8

 9. Bh1 +-

 1-0

4.3.3 Besiginantis karalius atskirtas dvejomis vertikalėmis.

 Bet ar galima panaudojus kombinuotąjį būdą laimėti , kai besiginančiosios pusės karalius yra atskirtas tik dviem vertikalėm? Čia laimėjimas ar lygiosios priklauso nuo karaliaus padėties vertikalėje. Baltieji gali laimėti tik, kai besiginančiosios pusės karalius stovi laukelyje f5, ar f4. Tačiau, jei besiginančios pusės karalius stovi f6 laukelyje ar dar aukščiau laimėjimui nepakanka panaudoti vient tik kombinuotąjį būdą. Tam reikia žinoti papildomų būdų, bet apie tai žemiau.

 

4.4.Pėstininkas 2 - toje horizontalėje.

 

  Besivystant šachmatų pabaigų teorijai buvo surasti nauji keliai, kuriuos panaudojus, galima b2 pėstininką pravesti į valdoves, kai atkirstas karalius yra f vertikalėje.

Dar 1932 m. Fila M [2] parodė metodą, kaip siekiant pravesti b2 pėstininką į valdoves, galima panaudoti horizontalų varžovo karaliaus atkirtimą.

Fila, M., 1932 m., Baltieji laimi.  Rink. bpp,  Nr.35 2

Pozicijos, kai pėstininkas pradinėje padėtyje pačios sudėtingiausios.

 1. Bf3 Kg5

 Jeigu 1... Bh8 2. Kc2 ! (Netinka 2. b3 ? dėl 2... Bh2 ! = Cheron, 1955.) 2... Bc8+ 3. Kd3 Bb8 4. Kc3 Rc8+ 5. Kd4 Bd8+ 6. Kc5 Bc8+ 7. Kd5 Bd8+ 8. Kc6 Bb8 9. b3 ! Kg5 10. Kc5 ! Kg4 11. Bd3 Bc8+

[Jeigu 11... Kf4 12. b4 Bc8+ (Jeigu 12... Ke4 , tai 13. Bb3 ! +-) 13. Kd5 Bd8+ 14. Kc4 Bc8+ 15. Kb3 Bb8 16. Bd6 ! Ke5 17. Ba6 Kd5 18. Ka4 +-] 12. Kb6 Bb8+ 13. Kc7 Bb4 14. Kc6 Bb8 (Jeigu 14... Kf4 tai 15. Kc5 Bb8 16. b4 Bc8+ 17. Kd5 Bb8 18. Kc4 Bc8+ 19. Kb3 Bb8 20. Bd6 ! +- Ir toliau, kaip anksčiau nagrinėtame variante.) 15. Bd4+ Kf5 16. b4 Ke5 17.Rh4 +-

2. Ka2 !!

14-toji diagr. Horizontalaus atkirtimo metodas, kai pėstininkas 2-oje horizontalėje 

 Netinka 2. b3 ? dėl 2... Kg4 3. Bd3 Kf4 4. Kc2 Ke5 =

 2... Ba8+

 Jeigu 2... Kg4 , tai 3. Bb3 ! Bh8 4. Bb5 Ba8+ 5. Kb3 Kf4 6.Kb4 Ke4 7. b3 Kd4 8. Ba5 Bb8+ 9. Ka4 Kc3 10. Bc5+ Kd4 11. b4 Ba8+ 12. Ba5 Bb8 13. Ba6 Kc4 14. Bc6+ Kd5 15. b5 +-

 3. Ba3 Bb8

 4. Ba6!

  Negalima įleisti karalių  į 7-taja horizontalę (Lygiosios po 4. Ba5+ ? Kf65. Ka3 Ke6 6. b4 Kd7 7. Bc5 Bc8 = Pav. 8. Bxc8 (Jeigu 8. Ba5 Kc7 =) 8... Kxc8 9. Ka4 Kb8 ! =)

 4... Kf5

 5. Ka3 Ke5

 6. b4 Kd5

 7. Ka4 Kc4

 8. Bc6+Kd5

 9. b5 +-

 1-0

 1960 m. Cheron A. parodė naują metodą, kaip baltieji gali laimėti su b2 pėstininku:  stipriosios pusės planas yra toks: pėstininkas ginamas iš horzontalės, toliau karalius stumiamas kiek galima pirmyn (aukštyn) ir, kai silpnosios pusės  karalius artėja prie bokšto ir kartu atakuoja pėstininką bokštu iš viršaus, stiprioji pusė bokštu pasitraukia prie pėstininko ir toliau, panaudojusi šachus, perveda bokštą į vertikalę priešais pėstininką , o tai, kai varžovo karalius pakankamai toli, leidžia prastumti pėstininką į valdoves.

Cheron A., 1960 m., Baltieji laimi. Rink. bpp,  Nr.36 2

Juodųjų ėjimas, bet baltieji laimi.

 1... Bb8

 Jei 1... Be8 , tai 2. b3+-

 Netinka 1... Bd8 2. b3 Kg3 3. Bc2 Kf4 4. Kb2 Ke5 5. Be2+ Kd6 (Jeigu 5... Kf5 , tai 6. b4 +-) 6. Bd2+ Kc7 7. Bxd8 Kxd8 8. Ka3 Kc7 9. Ka4 Kb6 10.Kb4 +-

 Jei 1... Ba8 , tai 2. b3 +-

 Jei 1... Kg3 , tai 2. Bf5

 2.Kc1 !!

 Juodieji savotiškame cugcvange. Galimi 4 variantai. Pirmas var.

 2...Kg5

 Antras var. 2... Bh8 3. b3 Kg3 4. Bf6 Bh2 5. b4 Kg4 6. b5 Kg5 7. Bf8 !

Rh7 8. Bb8 Kf6 9. b6 Ke6 10. b7 ! Be7 11. Kc2 Karalius eina pėstininkui į pagalbą. 11... Ke5 (Jeigu 11... Kf7 , tai 12.Rf8+ +-) 12. Kc3 +-

 Trečias var. 2... Ba8 3. b3 Kg3 4. Bf6 Ba2 5. b4 +-N. Kopaev, 1958.

 Ketvirtas var. 2... Bc8+ 3. Bc2 Bh8 (Jei 3... Bb8 4.Rc5 Kf4 5. Kc2 Ke4 6. Kc3 +-) 4. Bc5 ! Bh2 5. Kb1 Kf4 6. Ka2 Ke4 7. Ka3 Kd4 8. b4 +-

 3. Kc2 Bc8+

 15-oji diagr. Stipriosios pusės bokštas pervedamas į vertikalę prieš pėstininką 

 4. Kd3 !

 Baltųjų planas - karalius ant a7, po to bokštas per vertikalę c pervedamas į vertikalę b.

 4... Bd8+

 5. Kc3 Bc8+

 6. Kd4 Bd8+

 7. Kc5 Bc8+

 8. Kb6 Bb8+

 9. Ka7 Bb3

 10. Ka6 Bb8

 11. Bc2 Kf5

 12. Bc5+ Ke6

 13. Bb5 Bh8

 14. b4 Kd7

 15. Bc5 Kd6

 16. Bc1 Ba8+

 17. Kb7 +-

 1-0

Didelį indėlį į problemos sprendimą į nešė ir britų didmeistris Nunn, J., monografijos apie bokštų pabaigas autorius,  1992 m. atlikęs vertingų analizų [5]. Štai jo etiudas.

Nunn, J. 1992 m., Baltieji laimi. Rink. bpp,  Nr.3 2

1. Kc2 !

 Netinka 1. Ka2 ? Ba8+ 2. Kb3 ? Kf5 !

 1... Bc8+

 2. Kd3 Bd8+

 3.Kc4 Bc8+

 4. Kd5 Bb8

 16-oji diagr. Baltieji laimi 

 5. Kc5

 Jeigu 5. Kc6 ? Kf5 !

 5... Bc8+

 6. Kd6 ! Bb8

 Jeigu 6... Bd8+ 7. Kc7 Bd4 8. Kc6 +-

 7. Bf2+ Kg5

 Jeigu 7... Kg6 , tai 8. Kc5 Bc8+ 9. Kd4 Bd8+ 10. Kc3 Bc8+ 11. Kd3 Bd8+ 12. Kc2 Bc8+ 13. Kb1 Bb8 14.Rf3 +-

 8. Kc5 ! Bc8+

 9. Kb6 Bb8+

 10. Ka7 +-

 1-0

 Žema pėstininko pradinė padėtis , leidžia pėstininką ginti bokštu iš šono, nes silpnosios pusės karalius negali nusileisti per žemai, kadangi turi saugotis, kad nebūtų atkirstas iš viršaus horizontaliai. Visa tai atriša rankas stipriosios pusės karaliui, nes nebereikia ginti pėstininko.

 

 

5. Rikio vertikalės pėstininkai.

 

 

 Yra žymus skirtrumas tarp rikio ir žirgų vertikalių pėstininkų - rikio vertikalės pėstininkai stipriajai pusei  yra naudingesni už žirgo vertikalių pėstininkus, nes iš trumpojo šono turi papildomą vertikalę, kurią gali panaudoti į priekį besiveržiantis stipriosios pusės karalius.

 

 

5.1.Pėstininkas yra 4- oje horizontalėje.

   Čia trumpajame šone papildoma vertikalė, kur šachuojamas karalius gali užeiti, padidina stipriosios pusės galimybes laimėti

 ir dėl to laimėjimui pakanka tik dviejų vertikalių atskirties tarp pėstininko ir varžovo karaliaus .

Cheron, A., 1923 m.,Baltieji laimi. Rink. bpp,  Nr.75 2

Baltieji laimi ir kai juodųjų karalius stovi f7 laukelyje.

 1. Kb4 Bb8+

 2. Ka5!

 17-oji diagr. Dėl papildomos vertikalės baltieji laimi ir kai atskirtis 2 vertikalės, ir kai karalius stovi f7 laukelyje

 Lemia papildoma a vertikalė.

 2... Bc8

 Greitai pralaimėtų po 2... Ba8+ 3.Kb6 Bb8+ 4. Kc7+-

 3. Kb5 Bb8+

 4. Ka6 Bc8

 5. Bc1

 Galima ir 5. Be4 Kf5 6.Rh4! Ke6 (Jeigu 6... Kg5 7. Kb7! Bc5 8. Kb6 Bc8 9. Bd4 Kf5 10. c5 Ke5 11.Rd1+-) 7. Kb7 Bc5 8. Kb6!+-

 5... Ke7

 6. Kb7 Bc5

 7. Kb6 Bh5

 Jeigu 7... Bc8 , tai 8. c5+-

 8. c5 Kd8

 9. Bd1+ Kc8

 10. Bg1 Bh8

 11. c6+-

 Toliau, kaip skyrelyje Filidoro ginyba.

 11... Bf8

 12. Bg7 Bh8

 13. Ba7 Kb8

 14.c7++-

 1-0

 Tuo tarpu, kai pėstininkas yra žirgo vertikalėje, laimėjimui reikia trijų vertikalių atskirties.

 

5.2. Pėstininkas yra 3-ioje horizontalėje.

Nunn, J., 1992 m. Baltieji laimi.  Rink. bpp,  Nr.49  2

 1. Be3

 Jeigu 1. c4 ? Be8 ! = Pav. 2. Bxe8 Kxe8 3. Kc3 Kd7 =

 Jeigu 1. Kd3 ? , tai 1... Bd8+ 2. Kc4 ? Kf6 ! 3. Be3 Kf5 ! =

18-oji diagr. Dėl papildomos vertikalės baltieji laimi ir kai atskirtis 2 vertikalės 

 1... Kf8

 jeigu 1... Kf6 , tai 2. c4 !

 2. Kd3 Bd8+

 3. Kc4 Bc8+

 Jei 3... Kf7 , tai 4. Kb5 +-

 4. Kd5 Bd8+

 5. Kc6 Bc8+

 6. Kd6 Kg8

 Jeigu 6... Kf7 , tai 7. Be7+ +-

 7. Bh3 Kg7

 Jeigu 7... Kf7 8. Bh7+ Kg6 9. Bc7 +-

 8. Bf3 Kg6

 jeigu 8... Kg8 , tai 9. Kd5

 9. Be3 +-

 Pav. 9... Kf6

 10. Be6+ Kf5

 11.Re5+ Kf4

 12. Bc5 +-

 1-0

 

 5.3. Pėstininkas yra 2-oje horizontalėje.

  Kai pėstininkas yra b vertikalėje, keturių vertikalių karaliaus atkirtimo norint laimėti ne visada pakanka, tuo tarpu, kai pėstininkas yra c vertikalėje, keturių vertikalių pakanka.

5.3.1. Karalius atkirstas 4-iomis vertikalėmis.

Keturių vertikalių atkirtimas leidžia baltiesiems nesunkiai laimėti panaudojus kombinuotą metodą.

 

Cheron A., 1923 m. Baltieji pradeda ir laimi. Rink. bpp,  Nr.41 2

 1. Kb2 Bb8+

  2. Ka3 Bc8

  3. Kb3 Bb8+ v19-toji diagr. Prie 4-ių vertikalių karaliaus atskirties stiprioji pusė laimi

  4. Ka4 Bc8

  5. Bc1!

Bokštas paremia pėstininką iš užnugario; juodųjų karalius per toli ir nespėja.

  5... Kg6

  6. c4 Kf6

  7. Kb5 Bb8+

  8. Kc6 Ke7

  9. Be1+ Kd8

 10. Bd1+! Ke8

Tenka atsitraukti Jeigu 10... Kc8 11. Bh1+-

 11. c5+-

 1-0

5.3.2. Karalius atkirstas trimis vertikalėmis.

 Kai besiginančios pusės karalius yra atkirstas trimis vertikalėmis, rezultatas priklauso nuo besiginančiojo karaliaus padėties.

Nunn, J., 1992 m. Baltieji pradeda ir laimi.  Rink. bpp,  Nr.47 2

  2. Ka3 Ba8+

 3. Kb4 Bb8+

 4. Kc5 Bc8+

 5. Kd5 Bd8+

 6. Ke6 Bc8

 Jeigu  6... Be8+ , tai 7. Kd7 Be4 8. Kd6+-

 7. Bg2+ Kh620-oji diagr. Kai atskirtis 3 vertikalės, laimėjimas priklauso nuo besiginančio karaliaus padėties

 8. Kd5 Bd8+

 9. Kc5 Bc8+

10. Kb4+-

 1-0

  Kai juodųjų karalius stovi  g5 laukelyje – lygiosios [5].

Kai juodieji pradeda - lygiosios

 1... Kg5!

 2. Kd2 Bd8+

 3. Ke3 Be8+

 4. Kd4 Bd8+!

 5. Ke5 Be8+

 6. Kd6

 Jeigu 6. Kd5 Bd8+! 7. Ke6 Bc8! 8. Kd7 Bc3 9. Kd6 Bc8 Ir baltieji nieko nepasiekė

 6... Bc8!=

 1/2-1/2

  Nors karalius atkirstas trim vertikalėm, bet tai nesutrukdo baltiesiems laimėti pasinaudojus tuo, kad pėstininkas yra rikio vertikalėje  papildoma kraštinė vertikalė ir panaudojus kombinuotą metodą.

 Cheron, A., 1944 m. Baltieji laimi.  Rink. bpp,  Nr.42 2

1. Kd2 Bd8+

 2. Ke3 Bc8

 3. Kd3 Bd8+

 4. Ke4 Be8+

 5. Kd5 Bd8+

 6. Ke6 Bc8

 7. Bc1

 Baltieji panaudoja kombinuotą metodą.

  7... Bc3

 Stabdo pėstininko judėjimą.

21-oji diagr. Laimėjimui pasiekti stiprioji pusė pasinaudoja papildoma vertikale ir kombinuotu metodu.

 8. Ke5 Kg5

 9. Kd4 Bc8

 10. c4 Kf6

  Karalių reikia atkirsti.

 11... Bd8+

 12. Kc5 Bc8+

 13. Kb5 Bb8+

 14. Ka6 !

 Kai pėstininkas c vertikalėje, baltieji  naudojasi dar viena vertikale pastumti karaliui į priekį, ko nebūtų buvę galima daryti, esant pėstininkui b vertiklėje. Jeigu 14. Kc6 Bc8+

 14... Bc8

 15.Rc1

 Dabar dar kartą panaudojamas kombinuotas metodas.

 15... Ke7

 16. Kb7 Bc5

 17. Kb6 Bc8

 18. c5 +-

 1-0

 Kai besiginantis karalius yra atkirstas  dviem vertikalėmis, nedaug yra padėčių, kur stiprioji pusė laimi [5].

 

6. Centrinių vertikalių pėstininkai.

  Centrinių vertikalių pėstininkai stipriąjai pusei yra mažiau vertingi už rikio vertikalių pėstininkus, bet daugiau vertingi už žirgų vertikalės pėstininkus. Savo ruožtu centrinių vertikalių pėstininkus galima būtų skirstyti į valdovės vertikalės ir karaliaus vertikalės pėstininkus, nes tarp jų yra nemažų skirtumų.

 

6.1 Valdovės vertikalės pėstininkai.

  Kai pėstininkas yra valdovės vertikalėje silpnajai pusei atsiranda galimybė prie tam tikrų sąlygų panaudoti šoninę ginybą, nes siaurajame šone padaugėja dar viena vertikale. Stipriajai pusei gi, vertikalių padaugėjimas papildomos naudos neduoda. Jei rikio vertikalės pėstininko atveju, viena papildoma vertikalė buvo naudinga stipriąjai pusei, nes karalius galėjo ją pasinaudoti, tai šiuo atveju , stipriosiosios pusės karaliui veržiantis į priekį, antrosios papildomos vertikalės atsiradimas nieko neduoda, nes jam užeiti į kraštinę papildomą vertikalę nėra jokios naudos.

  Remiantis tuo, kas pasakyta galime teigti, kad stipriąjai pusei valdovės vertikalės pėstininkai yra mažiau vertingi už rikio vertikalės pėstininkus, bet išlieka vertingesni už žirgų vertikalių pėstininkus dėl papildomos vertikalės siaurajame šone lyginant su žirgo vertikalės pėstininkais. Čia, kaip ir visose vertikalėse, kuo mažiau pėstininkas yra pažengęs į priekį - vertė mažėja.

 

 

6.1.1 Pėstininkas 4-toje horizontalėje.

  Kai valdovės pėstininkas yra 4-tojoje horizontalėje, stipriajai pusei, siekiančiai laimėti, besiginantį karalių pakanka atkirsti dvejomis vertikalėmis. Baltieji laimi panaudojant kombinuotą metodą.

Cheron, A., 1923, Baltieji laimi. Rink. bpp., Nr.83 2

Čia pavyzdys, kur galioja "penkių" taisykle. Pėstininkas 4-toje eileje, karalius atkirstas 2 vertikalėmis - suma

4+2=6. Tai reiškia, kad baltieji laimi, nežiūrint to, kad juodųjų karalius yra saugioje vertikalėje.

 1. Kc4 Rc8+

n-oji diagr. Baltieji laimi panaudojant kombinuotą metodą 

 2. Kb5 !

 Jei pėstininkas būtų  žirgo vertikalėje baltieji turėtų grįžti atgal ir būtų  lygiosios.

 2... Bd8

 3. Kc5 Bc8+

 4. Kb6 ! Bd8

 5. Bd1

 Baltieji panaudoja kombinuotą metodą.

 5... Kf7

 6. Kc7 Bd5

 Negelbsti 6...Ra8 dėl  7. d5 Ba7+ 8. Kb6 Bd7 (Jei 8... Ba2 , tai 9. Be1 ! pėstininkas

perėjęs  vidurio liniją ir atkirstas karalius garantuoja baltiesiems laimėjimą.) 9. Kc6 Ke7 10. d6+ Kd8 11. Rh1 +-

 7. Kc6 Bd8

 8. d5 Ke7

 9. Be1+ +-

 1-0

 

6.1.2. Pėstininkas 3-ioje horizontalėje.

  Kai valdovės pėstininkas yra 3-iojoje horizontalėje, stipriajai pusei, siekiančiai laimėti, net ir absoliučiai saugiose horizontalėse nebepakanka karalių atkirsti dvejomis vertikalėmis. Tokiu atveju reikia 3-jų verikalių.

 Kopaev, N, Lygiosios, 1958 m. Rink. bpp., Nr.81 2

Čia kombinuotas metodas nepadeda dėl mažai pažengusio pėstininko ir

nepakankamos besiginančiojo karaliaus atskirties.

 1. Kc3 Bc8+23-ioji diagr. Kombinuotas metodas nepadeda dėl mažai pažengusio pėstininko ir nepakankamos besiginančiojo karaliaus atskirties.

 2. Kb4 Bd8

 3.Kc4 Bc8+

 4. Kb5 Bd8

 5. Bd1

 Deja kombinuotas metodas čia stipriajai pusei

nepadeda, del nepakankamos besiginančiojo karaliaus atskirties, nes besiginantis karalius

spėja prie pėstininko užimti gerą padėtį .

 5... Kf6 !

 Karalius artėja prie d6 laukelio .

 6. d4 Ke7

 7. Kc6

 Jeigu 7. d5 Bd6 = Ir juodieji nesunkiai pasiekia Filidoro lyginę poziciją.

 7... Bc8+ =

 1/2-1/2

   Kai besiginantis karalius yra santykinai saugioje vertikalėje lygiąsias pasiekti sudėtingiau, bet galimybių yra.

Toliau pateiktas pavyzdys parodo, kaip silpnoji pusė gali išsigebėti laiku pereidama iš priekinės ginybos į šoninę. Tokia galimybė silpnajai pusei atsiranda dėl to, kad kai pėstininkas yra valdovės vertikalėje - iš šono silpnosios pusės bokštui atsiranda daugiau erdvės.

 A.Cheron, G. Levenfish, ir kt., 1958 m. Lygiosios.  Rink. bpp., Nr.77 2

24-oji diagr. Kaip silpnoji pusė gali išsigebėti laiku pereidama iš priekinės ginybos į šoninę.  

Ši padėtis 20 a. viduryje buvo plačiai diskutuojama  keletą dešimtmečių, kol galų gale, dalyvaujant to meto

bokštų pabaigų specialistams A. Cheron, G. Levenfish , V. Smyslov ir N. Kopajev  buvo nustatyta, kad

padėtis lyginė.

 1.Kc3 Bc8+

 2. Kb4 Bd8

 3. Kc4 Bc8+

 4. Kb5 Bd8

 5. Bf3 Kg6

 6. Kc5 Bc8+

 7. Kd6 Bd8+

 8. Ke6! ...

25-ioji diagr. Kritinis momentas.  

 Ne pagerina padėties 8. Ke7 Bd5 ! 9. Ke6 ! [Netinka 9. Bf6+ ? Kg7 10. Bd6 Be5+ ! 11. Kd7 Kf7 12. d4

Ba5 ! Juodieji pereina į  šoninę ginybą iš trumpojo šono. 13. d5 Ba7+ 14. Kc8 Ba5 =Toliau, kaip A. Iglickio

etiude 1955 m. 15. Kc7 Ke7 16. Bd7+ (Nieko gero ir po 16. Be6+ Kf7 17. Be5 Kf6 18. Rh5 Ba7+ 19. Kc6

Ba6+ 20. Kb5 Ba1 =) 16... Ke8 (Galima ir 16... Kf6 17. d6 Ba7+ 18. Kc8 Ba6 ! 19. Kb7Ke6 =) 17. Bd8+ Kf7

18. d6 Ba7+ 19. Kc6 Ba6+ 20. Kb7 Ba1 =] 9... Bd8 10. Bg3+ Kh5 11. Kf5 Kh4 ! 12. Be3 Bf8+ 13. Ke5

Be8+ 14. Kd4 Bd8+ 15. Kc5 Bc8+ 16.Kd6 Bd8+ 17. Ke7 Bd5 =

 8... Kg5

 Grėsė 9. Bg3+ . Blogiau 8... Kg7 ? 9. Ke7 ! Bd5 10. Bg3+ Kh6 11. Ke6 Bd8 12. Ke5 Be8+ 13. Kf6 Kh5 14.

d4 +-

 9.Rf5+ ! Kg6

 Bandymas atakuoti iš užnugario nepasiteisina. 9... Kg4 ? 10.Rd5 Be8+ 11. Kd7 Ba8 12. d4 Kf4 13. Bh5

Kg4 14. Be5 +-

 10. Bd5 Be8+

 11. Kd7 Be3 !!

 26-oji diagr. Subtilus ėjimas, kurį 1954 m A. Cheron, veda į lygiąsias.

 Subtilus ėjimas, kurį 1954 m rado A. Cheron, veda į  lygiąsias. Jeigu  11... Ba8 12. d4 Kf6 13. Bc5 Ra7+ 14. Bc7 ! (Blogiau 14. Kd6 ? Ba8 ! 15.d5 ? Bd8+ 16. Kc7 Ke7 =) 14... Ba4 (Jeigu 14... Ra5 , tai 15. Kd6 Ba6+ 16. Bc6 +-) 15. d5 ! (Tik ne 15. Bc6+ ? Kf5 16. d5 Ke5 =) 15... Ke5 16.d6 Kd5 17. Bb7 ! +-

 12. d4 Kf6

 13. Bh5

 Jeigu 13. Bd6+ Kf5 14. Kc6 Ke4 15. d5 Bc3+ 16. Kd7 Bh3 =

 13... Be7+ !

 14. Kd8

  Jei 14. Kd6 , tai 14...Re6+ 15. Kd5 Be1 16. Bh7 Bd1 17. Bd7 Ba1 ! =

 14... Ba7 ! 

27-oji diagr. Svarbus tarpinis ėjimas.   15. Bh6+

 Jeigu  15. d5 , tai 15... Ba8+ 16. Kc7 Ba7+ 17. Kb6 Ba1 =

 15... Kg5 !

 16. Bc6

  Jeigu 16. Bb6 , tai 16... Ba5

 16... Kf5

 17. d5 Ke5

 18. d6 Kd5

 19. Bc7 Ba1=

 Juoduosius išgelbėjo perėjimas į  šoninę ginybą.

 1/2-1/2

  

6.1.3 Pėstininkas 2-oje horizontalėje.

  Kai stiprioji pusė siekia laimėti, tai reikia, kad besiginantis karalius būtų atskirtas ne mažiau kaip trimis vertikalėmis.  Priklausomai nuo karaliaus padėties vertikalėje pasirenkamas žaidimo taktika, kuri , kai besiginantis karalius „aukštai“ panaudojamas horizontali pėstininko ginyba bokštu, o karalius verždamasis į priekį padeda pėstininkui žengti pirmyn, o kai besiginantis karalius žemai -  veržiamasi karaliumi pirmyn kiek galima ir po to atakuojamas pėstininkas apginamas bokštu iš priekio.

 

6.1.3.1 Besiginantis karalius vertikalės viršutinėje dalyje.

Laimėjimas čia paprastas. Ką rodo ir sekantis pavyzdys.

Cheron, A., 1923 m. Baltieji laimi.  Rink. bpp., Nr.53 2

Pėstininką iš šono saugo bokštas, besiginantis karalius toli, todėl galima pradėti veržtis karaliumi į priekį siekiant padėti savo pėstininkui žygiuoti priekin.

1. Kc2 

28-oji diagr. Pėstininką iš šono saugo bokštas, besiginantis karalius toli.   Jei 1. Bg3 ? , tai 1... Kh5 ! =

 1... Bc8+

 Jeigu 1... Kh5 , tai 2. d3 ! +- Baltieji pasiekė pirmą tikslą prastūmė pirmyn pėstininką ir laimi, kaip su d3 horizontalės pėstininku.

 2. Kb3 Bb8+

 3. Kc4 Bc8+

 4. Kd5 Bd8+

 5. Ke5 Be8+

 6. Kf6 Bf8+

 Jeigu 6... Kh5 7. d4 +-

 7. Ke7 Bf4

 8. Ke6 +- Ir baltieji prastums priekin savo pėstininką.

 1-0

6.1.3.2. Besiginantis karalius vertikalės vidurinėje dalyje.

 Čia pėstininką ginti bokštu iš horizontalės gali nepavykti, nes priartėjęs besiginančios pusės karalius gali atakuoti bokštą, kuris turės trauktis, o dėl to galima prarasti arba pėstininką arba sumažėti besiginančiojo karaliaus atkirstų vertikalų skaičius, o tai gali vesti į lygiąsias.

Cheron, A., 1944 m. Baltieji laimi. Rink. bpp., Nr.54 2

Šioje pozicijoje parodoma, kaip galima  iš priekio bokštu  ginti pėstininką.

 1.Ke2 Be8+

 2. Kf3 Bd8

 3. Ke3 Be8+

 4. Kf4 Bf8+

 5. Ke5 Be8+ 

29-oji diagr. Šioje pozicijoje parodoma, kaip galima iš priekio bokštu ginti pėstininką.   6. Kf6!

 Baltiesiems padeda tai, kad besiginančios pusės karalius kraštinėje vertikalėje. Gresia matas.

  6. ...   Bf8+

 7. Ke7 Bf3

Baltųjų bokštas pasiruošė ginti pėstininką iš priekio.

 8. Bg6 ! Kh5

 Jeigu 8... Bd3 9. Bd6 +-

 9. Bc6 Kg4

 10. Ke6!

 Geriau neprileisti per daug arti besiginančio karaliaus.

 10….   Bd3

 11. Bd6

  Tai pėstininko ginyba bokštu iš priekio, kuri padės prastumti priekin pėstininką.

 11.... Ba3

 12. d4 +-

 

6.2. Karaliaus vertikalės pėstininkai.

  Karaliaus vertikalės pėstininkai šiek tiek skiriasi nuo valdovės vertikalės pėstininkų:

 Pirma – atkirstasis per dvi vertikales varžovo karalius yra prie kraštinės linijos, kas duoda geresnes galimybes stipriajai pusei , nes grasinant matu galima laimėti tempą.

 Antra – besiginanti pusė, kai pėstininkas e vertikalėje, prie tam tikrų palankių aplinkybių gali pereiti prie šoninės ginybos iš ilgosios pusės. Tai duoda silpnajai pusei, siekiančiai lygiųjų, daugiau galimybių, nei su valdovės vertikalės pėstininku. Tokią galimybę naudinga įvertinti  stipriajai pusei prieš darant ėjimą.

 Tokiu būdu karaliaus vertikalės pėstininkas stipriajai pusei, kaip ir silpnajai, turi ir teigiamų ir neigiamų savybių lyginant su valdovės vertikalės pėstininku.

 

6.2.1. Pėstininkas 4-toje horizontalėje.

  Kaip stiprioji pusė efektingai gali pasinaudoti tuom, kad besiginantis karalius prispaustas kraštinėje vertikalėje puikiai, pademonstravo A. Cheron šioje miniatiūroje.

 30-oji diagr. Kaip stiprioji pusė efektingai gali pasinaudoti tuom, kad besiginantis karalius prispaustas kraštinėje vertikalėje .

Cheron, A., 1926 m. Baltieji laimi Rink. bpp., Nr.90 2

  1. e5 !! 

 Gražus taktinis ėjimas, kuris galimas dėl  to, kad juodųjų karalius kraštinėje vertikalėje ir dar stovi netinkamame laukelyje .

 1... Bxe5+

 2. Kf4 +-

 Juodieji  , arba gauna matą, arba praranda bokštą.

 1-0

 

 

 

Bet sekančioje padėtyje parodyta, kad nors baltieji laimi dėka prie šoninės vertikalės prispausto karaliaus padėties, baltiesiems reikia žaisti atsargiai, kad nesudarytų besiginančiai pusei galimybių panaudoti šoninę ginybą.

 Frink, O. Baltieji laimi, 1926 m. Rink. bpp., Nr.92 2

1. Bg1 ! 

31-oji diagr. Baltiesiems reikia žaisti atsargiai, kad nesudarytų besiginančiai pusei galimybių panaudoti šoninę ginybą.   Juodųjų figūros pakol kas stovi gerai, todėl  baltieji perduoda ėjimų eilę juodiesiems.

 Jeigu baltieji žaistų, kaip įprasta, galima ir nelaimėti.

 1. Kd4 ? Bd8+ 2. Kc5 Be8 3. Kd5 Bd8+ 4.Ke6 Be8+ 5. Be7 Bf8 ! 6. Bf7 Bg8 7. e5 Kg6 8. Bf1 +-  8... Be8+ 9. Kd6 Ba8 !  Juodieji pasiruošė panaudoti šoninę ginybą. 10. e6 (Jeigu 10.Rg1+ Kf7 11. e6+ Kf6 =) 10... Ba6+ 11. Ke7 Ba7+ = Lygiosios).

 Jeigu 1.Kf4 ? , tai 1... Bf8+ 2. Ke5 Be8+ 3. Kf5 Bf8+ 4. Ke6 Be8+ 5. Be7 Bf8 6. e5 Kg6 7. Ba7 Be8+ 8.

Kd6 Kf5 9. Bf7+ Kg6 10. Be7 Ba8 =

 Vėl juoduosius gelbsti šoninė ginyba.

 1... Kh4

 Juodieji savo ėjimais tik pablogina savo padėtį.

 Ne geriau 1... Kh6 2. Kf4  2... Bf8+ 3. Ke5 Be8+  4. Kf6 +-

Netinka 2. Kd4 ? Bd8+ 3. Kc5 Be8 4. Kd5 Bd8+ 5. Kc6 Be8 6. Be1 Kg5 ! 7. e5 Ba8 ! Juodieji pasiruošė

panaudoti šoninę ginybą. 8. e6 Kf6 9. e7 Kf7 10 Kd7 Ba7+ 11. Kd8 Ba8+ =

 2. e5 ! Bxe5+

 3.Kf4! +-

 Pabaiga, kaip Cheron A. etiude.

 1-0

 

6.2.2. Pėstininkas 3-ioje horizontalėje.

 Cheron, A. Baltieji laimi, 1927 m.  Rink. bpp., Nr.88 2

 1. Kd3 Bd8+

 2. Kc4 Bc8+

 3. Kd5 Bd8+

 4. Ke5 Be8+

 5. Kf6 !

 32-oji diagr. Reikia žaisti atydžiai, nes galima prisižaisti ir iki lygiųjų.  

Grasina matu.

 5...Rf8+!

 Geriausiai.   Nepadeda 5... Kh5 6. Be1 !  (Reikia žaisti atydžiai, nes galima prisižaisti ir iki lygiųjų, pav.  6.

Bg5+? 6... Kh4!  7. Be5  7...Rf8+  8. Ke7  8...Ra8! Juodieji pereina į šoninę ginybą.  9. e4 9... Kg4  10. Bc5 

10... Ba7+  11. Kd6  11... Kf4  12. e5 12...Ra6+  13. Ke7  13... Kf5  14. e6+ 14... Kg615. Bc7 15... Ba8 16.

Kd7  16... Kf6 17. e7  17... Kf7 = ) 6...Rf8+   (Nieko nekeičia 6... Kg4  7. e4 7... Kf4 8. e5 +- ) 7. Ke7  7...

Ba8  8. e4  8... Kg4  9. e5 9... Kf5  10. e6 10... Kg6  11. Bg1+  11... Kf5 12. Kf7 +- )

 6. Ke7 Bf5

 7. e4 ! Be5+

 8. Kf6 !

 Baltieji pagauna bokštą.

 8... Bh5

 9. e5 Bh2

 10. Bf1 Kh7

 11. Kf7 +-

 1-0

  

6.2.3 Pėstininkas 2-oje horizontalėje.

  Be abejo, praktikoje, žaidžiant pabaigas, karaliaus vertikalės pėstininkas 2-ojoje horizontalėje - retas atvejis, bet pateiktame pavyzdyje matome, kaip svarbu įvertinti juodųjų galimybę keistis bokštais ir pereiti į lyginę pėstininkų pabaigą. Kaip svarbu, prieš šokant pėstininku per du langelius, gerai pagalvoti, ar verta taip daryti. Tokią silpnosios pusės  galimybę siūlyti keistis bokštais galime sutikti ir kitose padėtyse. Tiesa, ne visose, todėl labai svarbu abiem pusėms gerai orientuotis žaidžiant pėstininkų pabaigas ir, ypač, neužmiršti tolimosios karalių opozicijos.

 Nunn, J., 1992 m., Baltieji laimi.  Rink. bpp., Nr.85 2

1. Bg2

 Netinka 1. Bg3? dėl Kh7 2. e3 Kh6 3. Ke2 Kh5=

 1... Kh7

 2. Kd2! Bd8+ 

33-ioji diagr. Svarbu įvertinti juodųjų galimybę keistis bokštais ir pereiti į lyginę pėstininkų pabaigą.   Jeigu 2... Kh6 !? , tai 3. Kd3  Tik uždelsia laiką.

Paprasčiau 3. e3  Rd8+ 4.Ke2 +-

 3... Rd8+ 4. Kc3 Rc8+ 5. Kd4 Rd8+ 6. Ke5 Rd2

Jei 6... Re8+ ,tai 7. Kf5 Rf8+ 8. Ke6 Re8+ 9. Kf7 Re3 10. Kf6 ! Kh7 11. Kf5 +- 7. Kf4 Ra2 8. Kf3 Kh7 9. Rg1 +-

Jeigu 9... Ra3+ 10. Kf4 +-

  10.e3 !

 Neatsargiai sužaidus galima ir lygiąsias padaryti. 10. e4 ? Rg8 ! 11. Rxg8 Kxg8 12. Kf4 Kf8 ! Užima tolimąją opoziciją. 13. Ke5 Ke7=

 10... Rf8+ 11. Ke2 Rd8 12. Rg2 ! +- Toliau, kaip po 11-to pagrindinio varianto ėjimo.

Jei 12. e4 ? Rg8 13. Ra1

 Nenaudinga keistis, nes pėstininkų pabaiga lyginė.

 13. Rxg8 Kxg8 14. Ke3 Kf8 15. Kd4

 Jeigu 15. Kf4 Ke8 16. Ke5 Ke7 ! Užima opoziciją.

 15... Ke8 16. Kd5 Kd7 ! 17. Ke5 Ke7 ! = Teorinės lygiosios.

 13... Kg7 =

 3. Kc3 Be8

 4. Kd4 Bd8+

 5. Ke5 Bd2

 Jeigu 5... Be8+ 6. Kf5 Bf8+ 7. Ke6 Bf4 8. Ke5+-

 6. Kf4 Kh6

 7. Kf3 Kh7

 8. Bg1 Bd8

 9. e3!

 Būtent taip. Lygiosios po 9. e4? dėl Bg8! 10. Bxg8 Kxg8 11. Kf4 Kf8! Užima

tolimąją opoziciją 12. Ke5 Ke7! Užima artimąją opoziciją. Teorinės lygiosios

 9... Bf8+

10. Ke2! Be8

11. Bg2!+-

 1-0 toliau laimi kaip padėtyje  su e3 pėstininku (žr. rink. bpp poz. Nr.88.)

Šaltiniai.

1 Šahmatnoe tvorčestvo N.D.Grigorjeva/red I.A.Kan ir A.M. Konstantinopolskij, 2-as leid. Maskva: fizkultūra i sport, 1954, P.155-187.

2. Šahmatnije okončanija: ladejnije/red. J. Averbakh, 2-as leid. Maskva: fizkultūra i sport, 1984, P.119-156.

3. Pančenko A. Teorija i praktika šahmatnih okončanij. Joškar-Ola, 1997, P.200-211.

4. Karsten Müller ir Frank Lamprecht Fundamental Chess Endings. Gambit Publications, 2001. P.177-187.

5. John Nunn. Secrets of rook endings. London: B.T.Batsford Ltd, 1992. P.140-151.

 

 Daugiau pavyzdžių apie priekinę ginybą bokštų pabaigose galima rasti žemiau pateiktame pozicijų rinkinyje.

Pastaba.

  Reikia atkreipti dėmesį, kad pradinis pozicijos vaizdas priklauso nuo to kieno pirmasis ėjimas, nes kai pirmasis ėjimas yra juodųjų, diagrama automatiškai apsiverčia ir juodųjų figūros yra „apačioje“, o tokiu atveju baltųjų pėstininkas į valdoves eina „žemyn“. Ir atvirkščiai, kai pirmasis ėjimas baltųjų – baltųjų figūros  yra „apačioje“ ir baltųjų pėstininkas eina  „aukštyn“.

Į puslapio pradžią

     Pozicijų rinkinys bpp

 

Ginyba iš užnugario.

Silpnoji pusė siekdama lygiųjų gali panaudoti ginybą iš užnugario, kuri yra efektyvesnė, kai pėstininkas stovi bokšto, o ne kitose vertikalėse. Ginybą iš užnugario daugiausiai atlieka silpnosios pusės bokštas, kuris paprastai statomas vertikalėje už pėstininko, o priartėjus varžovo karaliui prie pėstininko,  šachais iš užnugario nuveja jį tolyn nuo pėstininko, o po to vėl eina į vertikalę už pėstininko ir taip trukdo pėstininko pravedimui į valdoves. Jei varžovo karalius prieina prie bokšto, bokštas nepalieka vertikalės, tik pajuda kiek galima toliau toje pačioje vertikalėje  į nepuolama laukelį. Ir kai karalius vėl priartėja prie pėstininko vėl pradeda iš užnugario šachuoti ir t.t.  Kai kuriose pozicijose karalius irgi gali padėti gintis būdamas užnugaryje, bet derindamas tai su šachais iš šono.

  Šiame skyriuje nagrinėjamos bokšto su pėstininku prieš bokštą pabaigos , kai pėstininkas randasi bokštinėje vertikalėje ne tik panaudojant ginybą iš užnugario, bet ir kitas anksčiau nagrinėtas ginybas, kaip ginybą iš šono, ar priekio, dažnai derinant jas vieną su kita priklausomai nuo situacijos lentoje.

   Bokštų pabaigose bokštinis pėstininkas paprastai yra silpnesnis už kitų vertikalių pėstininkus [1].  Stipriosios pusės karaliui pasislėpti nuo šachų  mažiau galimybių – tik priešais pėstininką, o nuo šachų iš šono jis neturi kur pasislėpti. Kai karalius prieš pėstininką ir varžovo bokštas jį blokuoja, irgi negerai: net ir prastūmus pėstininką iki priešpaskutinės horizontalės, dėl to, kad šalia pėstininko yra tik viena vertikalė, užblokuotas stipriosios  pusės karalius, norėdamas pasitraukti iš kelio į valdoves pėstininkui, ne visada gali pasinaudoti „tilteliu“. Be to, lyginant padėtis su kitų vertikalių pėstininkais, silpnoji pusė turi geresnes galimybes priartinti savo atkirstąjį karalių, siūlydama keistis bokštais ir taip atkovoti vertikalę, arba po bokštų pasikeitimo pereiti į dažniausiai lyginę bokštinių pėstininkų pabaigą . Bet nežiūrint viso to, kas pasakyta, stiprioji pusė, kai varžovo karalius yra ne prieš pėstininką, turi gerų šansų laimėti, kaip ir silpnoji pusė – pasiekti lygiąsias.

 

Turinys

 1. Silpnosios pusės karalius stovi vertikalėje prieš pėstininką. 1

 2. Stipriosios pusės karalius stovi vertikalėje prieš pėstininką. 1

   2.1. Pėstininkas 7-tojoje horizontalėje, karalius yra užblokuotas. 1

      2.1.1. Stipriosios pusės karalius yra užblokuotas. 1

      2.1.2. Stipriosios pusės karalius nėra užblokuotas. 1

   2.2. Pėstininkas 6-toje horizontalėje. 1

 3. Stipriosios pusės bokštas prieš pėstininką. 1

  3.1. Pėstininkas 7-tojoje horizontalėje. 1

     3.1.1.  S. Tarašo pozicija. 1

     3.1.2. Nuo šacho silpnosios pusės karalius slepiasi stipriojo karaliaus „šešėlyje“. 1

     3.1.3. Nuo šacho silpnosios pusės karalius slepiasi šešėlyje už savo bokšto. 1

           3.1.3.1. Šešėlis yra centrinėse (d ir e) vertikalėse. 1

           3.1.3.2. Šešėlis yra tolimosiose rikio ir žirgo vertikalėse. 1

           3.1.3.3. Šešėlis yra tolimojoje bokšto vertikalėje. 1

  3.2. Pėstininkas 6-tojoje horizontalėje. 1

      3.2.1. Karalius slepiamas bokšto šešėlyje. 1

            3.2.2.1. Stiprioji pusė negali sutrukdyti silpnąjai pusei pasiekti Vančuros poziciją. 1

            3.2.2.2. Stiprioji pusė  sutrukdo silpnąjai pusei pasiekti Vančuros poziciją. 1

      3.2.3 Ginyba karaliumi iš užnugario. 1

  4. Stipriosios pusės bokštas palaiko pėstininką iš šono. 1

   4.1. Pėstininkas 7-tojoje horizontalėje. 1

      4.1.1. Karalius netoli pėstininko. 1

      4.1.2. Karaliai yra žemesnėse horizontalėse. 1

   4.2. Pėstininkas 6-tojoje horizontalėje. 1

   4.3. Pėstininkas 5-tojoje horizontalėje. 1

      4.3.1. Perėjimas į pėstininkų pabaigą. 1

   4.4. Stipriosios pusės pėstininkas yra 4-toje (juod. atv. – 5-toje) horizontalėje. 1

  5. Stipriosios pusės bokštas už pėstininko. 1

  6. Priekinė ginyba prieš bokštinius pėstininkus. 1

   6.1 Aštuonių sumos taisyklė 1

      Šaltiniai. 1

 

1. Silpnosios pusės karalius stovi vertikalėje prieš pėstininką.

34-oji diagr. Kai silpnosios pusės karalius yra prieš pėstininką tai nesudėtingos lygiosios.

Kai silpnosios pusės karalius yra prieš pėstininką tai nesudėtingos lygiosios. b5a8 Nr72

Averbakh,1984 J. Lygiosios, Rink. bpbb Nr.72 2

1. Ka6 Rb1

 Tam, kad apsigintų nuo mato.

 Nors galima ir 1... Kb8 2. Rh8+ Kc7 3. Kb5 Rb1+  4. Ka6 Rb2 =

 2. Rh8+ Rb8

 3.Rh7 Rg8

 4. Ra7+ Kb8

 5. Rb7+ Ka8=

 1/2-1/2

 

 

 

 

2. Stipriosios pusės karalius stovi vertikalėje prieš pėstininką.

 Stipriosios pusės karalius atsiduria prieš pėstininką, kai jis ten priverstas slėptis nuo varžovo bokšto šachų  iš užnugario. Po šachų jis lieka užblokuotas bokštų vertikalėje. Ar stiprioji pusė galės jį iš ten išlaisvinti, priklauso, kiek toli yra varžovo karalius, kiek toli prastumtas pėstininkas.

 

2.1. Pėstininkas 7-tojoje horizontalėje, karalius yra užblokuotas.

2.1.1. Stipriosios pusės karalius yra užblokuotas.

  Tai labai palanki situacija silpnajai pusei. Kai pėstininkas prastumtas į 7-tąją horizontalę, silpnoji pusė turi dideles galimybes pasiekti lygiąsias, kai jų karalius yra netoli – atkirstas ne daugiau, kaip trys vertikalės.

Averbakh, J., Lygiosios, 1984, Rink. bpbb Nr.2 2

Jeigu pėstininkas būtų  ne kraštinis, baltieji laimėtų, kaip Salvio padėtyje, panaudodami "tiltelį". Bet čia antros vertikalės nėra.

35-oji diagr. Kai pėstininkas prastumtas į 7-tąją horizontalę, silpnoji pusė turi dideles galimybes pasiekti lygiąsias.

 1. Bh2  Bc1!

 Tai paprasčiausias kelias.

 2. Bh7+ Kc8 =

  1/2-1/2

 Tačiau tai ne vienintelis kelias. Galima ir  1.... Bb3   2.  Bc2+  Kd6 Tinka ir 2... Kd7 = Ir toje pozicijoje baltųjų karaliui nepavyks išeiti iš slėptuvės, nors karalius atkirstas 2-jomis vertikalėmis  3. Bc8 Ba3!

 Bokštui būtina trauktis iš b vertikalės.  Jeigu 3... Kd7? , tai 4.Bb8! Ba3 5. Kb7  Bb3+ 6. Ka6 Ba3+ 7.Kb6 Bb3+ 8. Kc5+-

Pralaimėtų po 3... Bb1? 4. Bb8!  Ba1 5. Kb7  Bb1+ 6. Kc8!  Bc1+ 7. Kd8  Bh1 8.Bb6+  Kc5 9. Bc6+  Kb5 10. Bc8  Bh8+ 11.Kc7  Bh7+ 12. Kb8+- 4. Kb7 Jeigu 4. Bb8 4... Kc7 = 4....  Bb3+ 5. Ka6  Ba3+  6. Kb6  Bb3+  7. Ka5  Ba3+ Ir karaliui teks grįžti.

  1/2-1/2

 

 Stiprioji pusė gali laimėti tik tada, kai silpnosios pusės karalius yra atkirstas 4-iomis vertikalėmis

Tačiau kai silpnosios pusės karalius yra atkirstas tik 3-mis vertikalėmis, bet negali sutrukdyti stipriosios pusės bokštui užimti paskutinės horizontalės, stiprioji pusė laimi. Tai iliustruoja sekantis pavyzdys.

Karstedt, M. Baltieji laimi, 1909. Rink. bpbb Nr.2 2

1. Bc8! Kd6

 Jeigu 1... Kd7 2. Bb8! Bh1 3. Kb7 Bb1+ 4. Ka6 Ba1+ 5. Kb6 Bb1+ 6. Kc5 Karalius išeina į laisvę, o kai baigsis šachai, praves pėstininką į valdoves, pav. 6... Bc1+ 7. Kd4 7... Bd1+ 8. Ke3+-

 2. Bb8 Bh1

 3. Kb7 Bb1+

 Visai netinka 3... Bh7+ 4. Kb6+-  Ir baltieji praveda pėstininką. 

 4. Kc8!

 Dabar nieko neduoda 4. Ka6? 4... Ba1+ 5. Kb6 5... Bb1+ 6. Ka5 6... Ba1+ 7. Kb6 7... Bb1+ 8. Ka6 8... Ba1+ 9. Kb7 9... Bb1+ 10. Kc8 Geriausia pereiti į pagrindinį variantą. 

 4... Bc1+

36-oji diagr. Kai silpnosios pusės karalius yra atkirstas tik 3-mis vertikalėmis, bet negali sutrukdyti stipriosios pusės bokštui užimti paskutinės horizontalės, stiprioji pusė laimi.  5. Kd8 Bh1!

 Grasina matu ir baltiesiems dar reiks surasti kelią į pergalę.

 6. Bb6+!

 Netinka 6. Ke8 6... Bh8+ 7. Kf7 7... Bh7+= Baltieji praranda pėstininką.

 Nieko neduoda 6. Kc8  dėl 6... Bc1+ 7. Kd8 7... Bh1

 6... Kc5

 Jeigu 6... Ke5 7. Ba6 Bh8+ 8. Kc7 Bh7+9. Kb6 Bh6+ 10. Ka5+- ir pėstininkas praeina į valdoves.

 7. Bc6+!

 Atrodo gerai, bet netinka 7. Ba6? dėl  7... Bh8+ 8. Ke7 8... Bh7+  9. Kf8 (Tik ne 9. Kf6 ?? Bh6+-+ }

 9... Bh8+  10. Kg7  10... Ba8 11. Kf7 11... Kb5 34 12. Ba1 12... Kb6=  Ir baltieji praranda pėstininką.

 Netinka ir 7. Be6 Ba1 (Aišku, kad blogai 7... Bh8+ 8. Be8+-) 8. Be7 8... Kb6=

 7... Kb5

 Jeigu 7... Kxc6 8. a8=Q++-

 Jei 7... Kd5 8. Ba6 Dabar, kai juodųjų karalius toli, taip galima.  8... Bh8+ 9. Kc7 9... Bh7+ 10. Kb6 10...

Bh6+ 11. Kb5+-

 8. Bc8 Bh8+

 9. Kc7 Bh7+

 10. Kb8+-

Ir baltieji praveda pėstininką.

 1-0

Cheron, A. Baltieji laimi, 1923, rink. bpbb Nr.1 2

Silpnosios pusės karalius atkirstas 4-iomis vertikalėmis; tai leidžia stipriąjai pusei laimėti, kadangi karalius

nespėja sutrukdyti pravesti pėstininką į valdoves.

 1. Bc2

 Bokštas ruošiasi į paskutinę horizontalę.

 1... Ke7

37-oji diagr. Silpnosios pusės karalius atkirstas 4-iomis vertikalėmis, tai leidžia stipriąjai pusei laimėti.  

 2. Bc8

 Tik ne į spąstus 2. Bc7+? dėl 2... Kd8! Šituos spąstus verta atsiminti. 3. Bb7 Bc1!= Pav. 4. Bb8+ (Jeigu

4.Kb8?? Bc8#}

 Jeigu 4. Bb2 Kc8= Baltieji negali pravesti pėstininko į valdoves, nes jų karalius patikimai užblokuotas

kampe. 4... Kc7 5. Bh8 Bc2 6. Bh7+ Kc8=    

 2... Kd6

 Kitas ėjimas ne geresnis. Blogai 2... Kd7? dėl 3. Bb8 Bh1 4. Kb7 Bb1+ 5. Ka6 Ba1+ 6. Kb6 Bb1+ 7. Kc5+-

 3. Bb8 Bh1

 4.Kb7 Bb1+

 5. Kc8!

 Pasistūmėjęs link centro juodųjų karalius sudaro baltųjų karaliui galimybes  pasitraukti per c8 laukelį.

Nieko neduoda 5. Ka6 Ba1+ 6.Kb6 Bb1+ 7. Ka6 Ba1+ 8. Kb7 Bb1+    

 5... Bc1+

 6. Kd8 Bh1

 Jeigu 6... Bg1 7. Ke8 Bg8+ 8. Kf7+-    

 7. Bb6+ Kc5

 8. Bc6+!

 Geras ėjimas, bet ne vienintelis.

 Netinka 8. Ba6? dėl 8... Bh8+ 9. Ke7 Bh7+ 10. Ke8 Bh8+ 11. Kf7 Ba8 12. Ke7 Kb5 13. Ba1 Kb6 14. Kd6

Bxa7 15. Bb1+ Ka5! (Pralaimi po 15... Ka6 dėl 16.Kc6+-) 16. Ba1+ Kb6=    

 Tačiau laimi ir po 8. Bb1! Bh8+ (Po 8... Bxb1 9. a8=Q+-    

 Jeigu 8... Bh7 9. Ba1 Bh8+ 10. Kd7 Bh7+ 11. Ke6+-

9. Kc7 Bh7+ 10. Kb8 Bh8+ 11. Kb7 Bh7+ 12. Ka6 Bh6+ 13. Ka5 Bh2 14. Bb4 Bh8 15. Bb8 Bh1 16. Bc8++-     

 8... Kd5

 Negelbsti ir 8... Kb5 9. Bc8 Bh8+ 10. Kc7 Bh7+ 11. Kb8+- Ir pėstininkas praeina į valdoves.    

 9. Ba6 Bh8+

 10. Kc7 Bh7+

 11. Kb6 Bh6+

 12. Ka5+-

 1-0

2.1.2. Stipriosios pusės karalius nėra užblokuotas.

Kai esantis prieš pėstininką stipriosios pusės karalius neužblokuotas kampe, silpnajai pusei sunku pasiekti lygiąsias.

Svarbu, kur karaliai. Kai abu karaliai nutolę, svarbu, kuris karalius pirmas prieis prie pėstininko. Abiem pusėm priartėti prie pėstininko gali trukdyti bokštai.

Cheron, A. Baltieji laimi, 1952, " rink. bpbb Nr.4 2

Diagr. 38 Kai esantis prieš pėstininką stipriosios pusės karalius neužblokuotas kampe, silpnajai pusei sunku pasiekti lygiąsias. 1. Kb7

 Juodieji padarė didelę klaidą, kad neužėmė  laiku b vertikalės.

 1.... Bb1+

 2. Ka6 Ba1+

 3. Kb6 Bb1+

 4. Ka5 Ba1+

 5. Ba4+-

 Ši pabaiga rodo, kad juodiesiems negalima leisti baltųjų karaliui išeiti iš už pėstininko.

 1-0

 

 

 

 

 

2.2. Pėstininkas 6-toje horizontalėje.

Čia irgi rezultatas priklauso nuo to, kiek vertikalių nutolęs silpnosios pusės karalius. Kai karalius už dviejų vertikalių – lygiosios nežiūrint to, kad bokštas paskutinėje horizontalėje ir pasiruošęs iš kart atblokuoti savo karalių. Tai iliustruoja sekantis pavyzdys.

Salvioli, A. Lygiosios, 1887, rink. bpbb Nr. 9 2

Diagr. 39 Kai karalius už dviejų vertikalių – lygiosios 1. Bb8 Bc1

 2. Kb7 Bb1+

 3. Ka8 Ba1

 4. a7 Kc7

 5. Bb7+ Kc8

 Netinka 5... Kc6? 6. Kb8+-    

 6. Bb2 Bc1

 Galima leisti ir šachuoti . 6... Ba3 7. Bc2+ Kd7 8.Kb7 Bb3+ Juodieji panaudoja ginybą iš užnugario, arba

karaliaus persekiojimą šachais iš užnugario. 9. Ka6 Ba3+ 10. Kb6 Bb3+ 11. Kc5 Ba3 12. Kb6 Bb3+ 13.Ka6 Ba3+ 14. Kb7 Bb3+ 15. Ka8= Teko grįžti atgal.    

 7. Bh2 Bb1

 8. Bh8+ Kc7

 9. Bh7+ Kc8=

 1/2-1/2

 

Kai pėstininkas a6 laukelyje pozicija vis tik truputi geresnė stipriąjai pusei - kad laimėtų, prie tam tikrų sąlygų, stipriąjai pusei pakanka atkirsti silpnosios pusės karalių 3-mis vertikalėmis.

 

Karstedt, M. Juodieji pradeda, bet baltieji laimi, 1909, rink. bpbb Nr.7 2

 1... Bc1

 2. Kb7 Bb1+

 3. Ka8 Ba1

 4. a7 Kd6

Pralaimi 4... Kd7 5. Kb7 Bb1+ 6.Ka6 Ba1+ 7. Kb6 Bb1+ 8. Kc5+-

 5. Kb7 Bb1+

Diagr.kad laimėtų, prie tam tikrų sąlygų, stipriąjai pusei pakanka atkirsti silpnosios pusės karalių 3-mis vertikalėmis. 6. Kc8

 Nieko neduoda 6. Ka6 Ba1+ 7. Kb6 Bb1+ 8. Ka5 Ba1+ 9. Kb6 Bb1+ 10. Ka6 Ba1+ 11. Kb7 Bb1+

 6... Bc1+

 7. Kd8 Bh1

 8. Bb6+ Kc5

 9. Bc6+ Kb5

 Pralaimi ir 9... Kd5 10. Ba6 Bh8+ 11. Kc7 Bh7+ 12. Kb6 Bh6+ 13. Kb5+-

 Jeigu 9... Kxc6 , tai 10. a8=Q++-

 10.Bc8 Bh8+

 11. Kc7 Bh7+

 12. Kb8+-

 1-0

Vis tik rezultatas dar priklauso ir nuo silpnosios pusės karaliaus padėties vertikalėje.

Averbakh, J. Lygiosios, 1984,  rink. bpbb Nr.8 2

 Diagr. Vis tik rezultatas dar priklauso ir nuo silpnosios pusės karaliaus padėties vertikalėje

 1. Bb8 Ba1

 2. Kb7 Bb1+

 3. Kc8 Bc1+!

 Pralaimi 3... Ba1 4. Bb6+ Kc5 5. Kb7 Bh1 6. Bc6+ Kb5 7. a7+-    

 4. Kd8 Bh1!

 5. Bb6+ Kc5

 6. Be6 Bh8+

 7. Kd7 Bh7+=

Baltieji negali nuo šachų dengtis bokštu, nes po pasikeitimo, juodųjų karalius paveja pėstininką.

 1/2-1/2

 

 

 

3. Stipriosios pusės bokštas prieš pėstininką

 Praktikoje dažnai pasitaiko padėtys, kai stipriosios pusės bokštas stovi pėstininko priekyje paskutinėje horizontalėje. Tai silpnąjai pusei pavojingos padėtys, ypač, kai jų  karalius nutolęs ir yra centrinėje lentos dalyje, nes stiprioji pusė gali  greitai prastumti pėstininką iki priešpaskutinės horizontalės ir po to su šachu, išlaisvinusi bokšto užimamą laukelį, pravesti pėstininką į valdoves. Silpnosios pusės ginybos būdai nuo tokios eigos yra sudėtingi, priklauso nuo karaliaus ir bokšto padėties, pėstininko padėties. Apie tai sekančiuose skyreliuose.

 

3.1. Pėstininkas 7-tojoje horizontalėje

 Stiprioji pusė laimi, kai silpnosios pusės karalius yra centrinėje lentos dalyje ir neturi, kur pasislėpti nuo šacho. Tačiau, jei jis gali pasislėpti, atsiranda galimybių pasiekti lygiąsias. Yra keletas būdų slėptis.

 

3.1.1. S. Tarašo pozicija.

 Tai labai svarbi pozicija šio tipo pabaigose, kurią būtina žinoti.

Tarrasch, S. Juodieji pradeda: lygiosios, 1908, rink. bpbb Nr.12 2

 1... Kg7!

 Vienintelis: baltieji grąsino su šachu išlaisvinti laukelį a8 (Klaida 1... Ke7? 2. Bh8! Bxa7 3. Bh7++-    

 2. Kb6 Bb1+! 

Diagr.42 Tarašo pozicija.  Prasideda ginyba iš užnugario, arba karaliaus persekiojimas šachais.

 3. Ka6 Ba1+

 4. Kb5

 Jeigu 4. Kb6 Bb1+ 5. Kc7 Bc1+ 6. Kd6 Ba1    

 4... Bb1+

 5. Ka4 Ba1+

 6. Kb3 Ba6!

 Bokštas nepalieka a vertikalės, nors tai ne vienintelis ėjimas.

 Galima ir 6... Kh7 7. Kb2 Ba6 8. Kb3 Kg7 9. Kb4 Kh7 10. Kb5 Ba1 11. Kb6 Bb1+=    

 7. Kb4 Ba1=

 Užnugario ginybos pavyzdys.

1/2-1/2

 

 Jei negalime laiku karaliumi patekti į g7 laukelį laukia dideli nemalonumai.

Pogosiants, E. Baltieji laimi, 1979, rink. bpbb Nr.13 2

44-oji diagr. Jei negalime laiku karaliumi patekti į g7 laukelį laukia dideli nemalonumai.  

 1. a7 Bb5+

 2. Kc2 Ba5

 3. Bh6+! Kd7

 4. Bh8! Bxa7

 5. Bh7+

 1-0

 

 

 

3.1.2. Nuo šacho silpnosios pusės karalius slepiasi stipriojo karaliaus „šešėlyje“.

Kai negalima patekti į Tarašo poziciją galima bandyti kitus gelbėjimosi būdus. Tai taip vadinami šešėliai, kai karalius gelbėdamasdi nuo šacho lenda į varžovo figūros šešėliai, šiuo atveju, į karaliaus šešėlį.

Troitzky, A. Baltieji laimi, 1896, rink. bpbb Nr.85 2

 1... Kg5 !

 Netinka 1... Kg4 ? 2. Kf6 ! Stipriosios pusės karalius turi stovėti žemiau pėstininko horizontalės. 2...Kf4 3. Ke6 Ke4 4. Kd6 Kd4 5. Kc6 Kc4 6. Rc8 ! Rxa7 7. Kb6+ +-

 Diagr.45 Kai karalius gelbėdamasi nuo šacho lenda į varžovo karaliaus šešėlį.  

 3.Ke7 Ke5

 4. Kd7 Kd5

 5. Kc7 Kc5

 6. Kb7

 Nepadeda 6. Rc8 Rxa7+ 7. Kb8+ Kb6 =

 6... Rb1+

 7. Ka6 Ra1+

 8. Kb7 Rb1+

 9. Kc7 Ra1 =

1/2-1/2

 

 Tačiau taip lygiąsias pasiekti galima ne visada. Svarbu kokią horizontalę užima silpnosios pusės karalius. Negelbsti „šešėlis“, kai į jį silpnosios pusės karalius įlenda per žemai, nes tokiu atveju stiprioji pusė laimi. Pateiktas pavyzdys tai iliustruoja.

Troitzky, A. Baltieji laimi, 1896, rink. bpbb Nr.24 2

 

Diagr. 45 Negelbsti „šešėlis“, kai į jį silpnosios pusės karalius įlenda per žemaiJuodųjų karalius slepiasi už karaliaus, tačiau to nepakanka lygiosioms pasiekti.

 1. Kf4 Kf2

 2. Ke4 Ke2

  Jeigu 2... Ba4+ 3. Kd3 Ba3+ 4. Kc2 Ba2+ 5. Kb3 Ba1 6. Bf8+ +-    

 3. Kd4 Kd2

 4. Kc5 Kc3

 Jeigu 4... Bc1+ 5. Kb4 Bb1+ 6. Ka3 Ba1+ 7. Kb2 Ba6 8.Bd8+ +-   

 5. Bc8! Bxa7

 6. Kb6++-

 1-0

 

 

3.1.3. Nuo šacho silpnosios pusės karalius slepiasi šešėlyje už savo bokšto .

Silpnoji pusė nuo šachų gali slėptis už savo bokšto, esančio varžovo pėstininko horizontalėje, bet ir čia rezultatas priklauso nuo vertikalės. Kokios vertikalės geros, kokios ne aptariama žemiau.

 

3.1.3.1. Šešėlis yra centrinėse (d ir e) vertikalėse.

Lindimas į savo bokšto šešėlį šiose vertikalėse nuo pralaimėjimo negelbsti

"Moravec, J. Baltieji laimi, 1931, rink. bpbb Nr.26 2

 

Diagr. 46 Lindimas į savo bokšto šešėlį e ir d vertikalėse nuo pralaimėjimo negelbsti 1. Kb5

 Trumpiausias kelias, tačiau ne vienintelis. (Laimi taip par, nors ilgiau užtruktų 1. Kb4 Kd5 2. Kb5 Kd6

 Jeigu 2... Bb7+ 3.Ka6 Bd7 4. Bb8+-  3. Kb6+-

 1... Kd5

 2. Kb6 Bd6+

 3. Kc7 Bc6+

 4. Kb7+-

 1-0

 

 

 

 

 

3.1.3.2. Šešėlis yra tolimosiose rikio ir žirgo vertikalėse.

 Tai „gerosios“ vertikalės. Pasislėpus šiose vertikalėse savo bokšto šešėlyje galima tikėtis lygiųjų. Kodėl? Dėl didesnio atstumo nuo pėstininko silpnoji pusė varžovo karaliui priėjus prie pėstininko, gali jį šachuoti ir taip nustumti nuo pėstininko. O karaliui atsitraukus vėl grįžti į pėstininko horizontalę.

Cheron, A. Juodųjų.ėjimas. Lygiosios, 1923, rink. bpbb Nr.33 2

Juodųjų ėjimas: jie dviem būdais gali slėptis už bokšto, tačiau tik vienas

yra geras.

 

Diagr. 47 Juodųjų ėjimas: jie dviem būdais gali slėptis už bokšto, tačiau tik vienas yra geras. 1... Kf6!

 Pralaimi 1... Be7? 2. Kd4 Bd7+ 3. Kc5 Be7 4. Kb6+- Juodųjų karalius yra užėmęs laukelį e6 ir todėl jie

negali šachuoti baltųjų karaliaus.

 2. Kd5 Kf5!

 Išlaisvina f6 laukelį, jeigu prireiktų bokštui šachuoti baltųjų karalių.

 3.Kc6 Kf4

 4. Kb6 Bf6+

 5. Kb7 Bf7+

 6. Kb6 Bf6+

 7. Kc5 Bf7

 8. Kd6 Kf5=

 1/2-1/2

 

3.1.3.3. Šešėlis yra tolimojoje bokšto vertikalėje.

Nors bokšto vertikalė dar toliau nuo pėstininko, tačiau dėl karaliaus padėties kraštinėje vertikalėje, ji yra nepalanki karaliui slėptis šešėlyje, nes stipriosios pusės karalius gali sukurti matinį tinklą. 

Gunst, J. Baltieji laimi , 1946, rink. bpbb Nr.35 2

 1. Kc2

 Baltųjų karalius eina į g6 laukelį.

 1... Kh2

 Karalius eina ginti g6 laukelio. Šachavimas bokštu tik priartintų baltųjų karalių prie tikslo, pav. 1... Bh2+ 2. Kd3 Bh3+ 3. Ke4 Bh7 4. Kf5 Kh2 5. Kg6+-

 Arba 1... Bc7+ 2.Kd3 Bd7+ 3. Ke4 Bh7 4. Kf5+- ir t.t.    

 2. Kd3 Kh3

Diagr. 48. Kraštinėje vertikalėje yra nepalanki karaliui slėptis šešėlyje, nes stipriosios pusės karalius gali sukurti matinį tinklą. 3. Ke4 Kh4

 4. Kf5 Kh5

 Karalius neprileido varžovo karaliaus prie bokšto, bet įlindo į spąstus.

 5.Bf8!

 Netinka bet koks ėjimas bokštu.

 Tik lygiosios po 5. Bd8? dėl 5... Bf7+! Išardo matinį tinklą. 6. Ke5 Bxa7=    

 5... Bxa7

 6. Bh8+ Bh7

 7.Bxh7#

1-0

 

3.2. Pėstininkas 6-tojoje horizontalėje.

 Kai pėstininkas nėra pasiekęs 7-tosios horizontalės, stiprioji pusė turi daugiau galimybių laimėti. Tai verta įsidėmėti stipriąjai pusei , kad neskubėtų be reikalo prastumti pėstininką iki priešpaskutinės horizontalės. Nors ir nedaug, bet vis dar yra eilė silpnosios pusės padėčių, kur galima pasiekti lygiąsias.

 

3.2.1. Karalius slepiamas bokšto šešėlyje.

Kaip rodo sekantis pavyzdys, nepadeda karaliaus slėpimas už bokšto centrinėse vertikalėse.

Rabinovitch, I. Juodieji pradeda, bet baltieji laimi, 1936, rink. bpbb Nr.29 2

Kai stipriosios pusės karalius neužblokuotas kraštinėje vertikalėje. silpnosios pusės galimybės pasiekti lygiąsias yra minimalios.

 1... Rc1+

 Diagr. 49 Nepadeda karaliaus slėpimas už bokšto centrinėse vertikalėse

 

 2. Kb5

Tik ne 2. Kb7 ? Rb1+ 3. Ka7  Kd7 =

 2... Rb1+

 3. Kc4 Rc1+

 4. Kb3 Rc7

 Jeigu 4... Rb1+ 5. Kc2 Rb5 6. a7 +-

 5. a7 Re7

 Juodieji susikūrė savo karaliui šešėlį už bokšto, tačiau tai jų negelbsti, nes šešėlio vertikalė yra per arti nuo pėstininko.

 6. Kc4 Ke5

 7. Kc5 Ke6

 Jeigu 7... Ke4 , tai 8. Kd6 +-

 8. Kb6 +-

 1-0

 

 Bokšto šešėlis negelbsti ir tais atvejais, kai bokštas randasi tolimesnėse vertikalėse, kur, kai pėstininkas priešpaskutinėje horizontalėje, būdavo lygiosios. Šiuo atveju lygiųjų nėra. Tai parodo sekantis pavyzdys

Shansin, V. Baltieji laimi, 1792, rink. bpbb Nr.37 2

1. Kd7!  Tikslus ėjimas

Diagr. 50. Bokšto šešėlis negelbsti ir tais atvejais, kai bokštas randasi tolimesnėse vertikalėse

  Lygiosios po 1. Ke7? Kg5 2. Kd7! Nieko geresnio lyg ir nėra.

 Jeigu 2. a7? Bg7+ 3. Kd6 (Jeigu 3. Ke6 Kg6 4.Kd6 Kh7=    

 3... Kg6 4. Kc6 Kh7= 5. Kb6 Bg6+ 6. Kc5 Ba6 7. Kb5 Ba1 8. Kb6 Bb1+=    

 2... Kh6! Karalius eina į h7 laukelį. 3. Kc7

 Nieko neduoda  3. Bh8+ dėl 3... Kg5! 4. Ba8 Ir teko grįžti atgal. (Jei 4. a7 ?? , tai 4... Bg7+=)

 Lygiosios ir po 3. a7? Bg7+ 4. Kc6 Kg5 5. Kb6 Bg6+ 6. Kc5 Bg7=    

 3... Kh7! Juodieji yra  pasiruošę pritaikyti Vančuros varianto idėjas.  4. Kb7  Bg7+ 5. Kb6  Bg6+ 6. Kb5

Bg5+ 7. Kb4 Bg6 8. Kc5  Bf6! Juodieji laiko bokštą 6-tojoje horizontalėje ir nepraleidžia baltųjų karaliaus.  9. Kd5  Bb6 10. Ke5 Bc6 11. Kd5 Bb6 12. Kc5  Bf6 13. a7

 Jeigu  13. Kb5 Bf5+ 14. Kb4  Bf6=    

 13... Ba6!  Ginyba iš užnugario. Ėjimas vienintelis, bet užtikrinantis lygiąsias.  14.Kb5 Ba1 15. Kb6  Bb1+ 16. Ka6 Ba1+= Baltųjų karalius neturi, kur slėptis nuo šachų.     

 Lygiosios ir po 1. Kf7 ? 1... Kf5 2. a7

 Jei 2. Ba7 2... Bh6  Taip juodieji dar atitraukia baltųjų karalių nuo pėstininko.  3. Kg8  Jeigu 3. Kg7 3... Bh1 4. Bf7+ 4... Ke5 5. a7 5... Ba1 6. Kf8 6... Kd6 7. Ke8 7... Kc6 8. Kd8 8... Kb6=    

3....Ke5 4. Be7+ Kd5 5. a7 Ba6 6. Kf8 Baltųjų karalius labai atitolęs nuo pėstininko, kad spėtų į pagalbą. 6...Kc5 7. Ke8 Kb6=    

 2... Ba6 3. Ke7 Ke5 4.Kd7 Kd5 5. Kc7 Kc5 6. Kb7  Bb6+ 7. Kc7   Ba6=    

 1... Kg5

 2. Kc7 Kg4

 Per vėlu 2... Kh6? 3. Bh8+ Kg5 (Jei 3... Kg7 4. a7! 4... Ba6 5. a8=Q+-) 4. a7+-     

 3. Kb7 Bg7+

 4. Kb6 Bg6+

 5. Kb5 Bg5+

 6. Kc4 Bg6

 7. Kd4!

 

Diagr. 51 Juodieji cugcvange.

 Juodieji cugcvange

 7...  Kg5

 8. Ke5 Kg4

 Jei 8... Bg7 9. Bc8 9... Ba7 10. Bc6+-    

 9. a7! Bg7

 10. Kf6+-

 1-0

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Josefo Vančuros pozicija.

Bet silpnosios pusės paguodai yra dar vienas ginybos būdas, kur silpnoji pusė gali tikėtis lygiųjų.

Tai čekų problemisto Josefo Vančuros ginybos sistema , kur visą darbą ginyboje nudirba bokštas, o karalius laikosi pasyviai.

 Jos esmė pervesti laiku bokštą į pėstininko horizontalę, kai silpnosios pusės karalius stovi g7 laukelyje.  Ją svarbu gerai žinoti abiem pusėm: besiginančiai, kaip patekti į Vančuros poziciją, stipriąjai pusei, kaip sutrukdyti silpnąjai pusei patekti į Vančuros poziciją.

Josef Vančura Lygiosios, 1924, rink. bpbb Nr.43 2

 1. Kb5 Bf5+!

 2. Kc6 Bf6+

 3. Kd5

 Nėra prasmės eiti 3. Kb7 dėl šachų 3...Bf7+ 4. Kb8 Bf8+ 5. Kb7 Bf7+ 6. Kc6 Bf6+ teko grįžti atgal     

 3...  Bb6!

Diagr. 52 Josefo vančuros pozicija

 Juodųjų planas nepraleisti baltųjų karaliaus per 6-tąją horizontalę.

 4. Ke5

 Jeigu 4. a7 Ba6= 5. Kc5 Ba1 6. Kb6 Bb1+ 7. Ka5 Ba1+ 8. Kb4 Ba6 9. Kb5 Ba1=    

 4.... Bc6

 5. Ba7+

 Kitko ir nelieka

 Jeigu 5. Kd5 Bb6 6. Kc5 Bf6 7. Kb5 Bf5+ 8. Kc6 Bf6+ 9. Kd5 Bb6=    

 5.... Kg6

 6. Kd5

 Jei 6. Ba8 Kg7!    

 6.... Bf6

 7. Kc5

 Jei 7. Ba8 Kg7!=    

 7.... Kh6

 8. Kb5

 Jei 8. Ba8 Kg7!    

 8.... Bf5+

 Vėl juodieji neduoda karaliui atsikvėpti.  Jei 8... Kg6 9. Bc7+-    

 9. Kb6 Bf6+

 10. Kb7 Bf7+

 11. Kb8 Bf8+=

 1/2-1/2

 

3.2.2.1. Stiprioji pusė negali sutrukdyti silpnąjai pusei pasiekti Vančuros poziciją.

Diagr. 53 Pateiktoje diagramoje stipriosios pusės karalius stovi mėlina juosta apibrėžto lentos ploto viduje – silpnoji pusė gali pasiekti Vančuros poziciją

Į Vančuros poziciją pereiti nėra paprasta. Romanovski P. analizavo ir nustatė, kur turi stovėti stipriosios pusės karalius, kad silpnoji pusė galėtų spėti pereiti į Vančuros poziciją . Tad dabar žinoma, kur turi būti varžovo karalius, kad galima būtų pasiekti lygiąsias. g2g7a Nr.41. Pateiktoje diagramoje stipriosios pusės karalius stovi mėlina juosta apibrėžto lentos ploto viduje – silpnoji pusė gali pasiekti Vančuros poziciją.

Romanovski, P. Juodieji pradeda. Lygiosios, 1950, rink. bpbb Nr.41 2

 1...Ba5!

 2. Kf3 Bf5+

 3. Ke4 Bf6=

 Juodieji nepraleidžia karaliaus per 6-tąją horizontalę ir pasiekia lygiąsias judėdami bokštu 6-tojoje horizontalėje, kaip Vancuros, J. 1924 m. pozicijoje.

 1/2-1/2

 

 

3.2.2.2. Stiprioji pusė sutrukdo silpnąjai pusei pasiekti Vančuros poziciją.

Pateiktojoje diagramoje stipriosios pusės karalius stovi už aprėminto mėlyna juosta lentos ploto, kuriame, jei jis ten stovėtų, silpnoji pusė galėtų pereiti į Vančuros ginybą, ribų. Tad nors juodieji ir pradeda, jie negali pereiti į Vančuros poziciją ir pralaimi.

Romanovski, P. Juodieji pradeda, bet baltieji laimi. 1950, rink. bpbb Nr.46 2

Juodųjų ėjimas. Kai karalius randasi laukelyje e5 baltieji laimi.

 1.... Ba5+

 2. Kd4

Diagr. 54 Juodieji negali pereiti į Vančuros poziciją ir pralaimi. Paprastas kelias. Galima ir 2. Kd6 Bf5 3. Ba7+ Kf8 4. Ke6! Ba5 5.Ba8+ Kg7 6. Kd7 Bf5 7. Be8 Ba5 8.Be6 Kf7 9. Bb6+-    

 2.... Bb5

 3. Ba7+ Kf6

 Pralaimi dėl nutolusio karaliaus. 3... Kg6 4. Bb7 Ba5 5. a7 Kf6 6. Kc4 Ke6 7.Kb4 Ba1 8. Kc5+-

Ir juodieji negali sutrukdyti baltųjų karaliui prasiveržti į priekį.    

 4. Bh7!

 Kai juodųjų karalius arčiau, netinka 4. Bb7? Ba5 5. a7 Ke6 6. Kc4 Kd6 7. Kb4 Kc6=    

 4.... Ba5

 Jei 4... Kg6 5. Bb7+- Dabar galima, nes juodųjų karalius nutolęs.    

 5. a7 Ke6

 6. Kc4 Kd6

 7. Kb4 Ba1

 8. Kb5+-

 Juodieji negali sutrukdyti baltųjų karaliui ateiti pėstininkui  į pagalbą .

 1-0

 

3.2.3 Ginyba karaliumi iš užnugario.

Besiginančios pusės karalius gali gintis ir iš užnugario kai jis tai derina su šachais iš šono.  b4c6 Nr.48.

Averbakh, J. Juodieji pradeda. Lygiosios, 1972, rink. bpbb Nr.48 2

 

Diagr. 55 Besiginančios pusės karalius gali gintis ir iš užnugario, kai jis tai derina su šachais iš šono.

 1... Ka5!

 Tik taip (Netinka 1... Bh1? 2. a7+-)

 Nertinka ir 1...Bc1+ 2. Kb6 Bh1 3. Bc8+-     

 2. Bd8!

 Baltieji naudojasi tuo, kad karalius dėl mato negali kirsti pėstininko.

 2.... Bc1+

 3. Kb7 Bb1+

 4. Ka7 Bb5!

 Vienintelis ėjimas. Jei iš karto 4... Bh1? 5. Bd5+ Kb4 6. Kb7 Bh7+ 7. Kc6 Bg7 8. Bd7 Bg6+ 9. Kb7+-    

 5. Bd1 Bh5

 6.Ba1+ Kb5=

 1/2-1/2

 

4. Stipriosios pusės bokštas palaiko pėstininką iš šono.

4.1. Pėstininkas 7-tojoje horizontalėje.

Rezultatas priklauso nuo karalių padėties: kaip toli jie nuo pėstininko.

 

4.1.1. Karalius netoli pėstininko

Sekančioje diagramoje bokštas iš šono ir iš tolimosios vertikalės gina pėstininką ir kartu padeda karaliui atstumti varžovo karalių.

Uotila, E SaarenheimoE Baltieji laimi, 1938, rink. bpbb Nr.53 2

 Diagr. 56 Bokštas iš šono ir iš tolimosios vertikalės gina pėstininką ir kartu padeda karaliui atstumti varžovo karalių.

1. Bb7+ Kc6!

 2. Bh7! Ba3

 3. Bh6+

 Galimas ir kitas kelias 3. Bc7+! Kb6 4. Bb7+ Kc6 5. Kb8 Bh3 6. a7a8V+- Šis kelias tinka taip pat, kai juodųjų bokštas yra ir kitose horizontalėse.    

 3.... Kc5

 4. Kb7 Bb3+

 5. Kc7 Ba3

 6. Bh5+ Kc4

 7. Kb6 Bb3+

 8. Kc6 Ba3

 9. Bh4++-

1-0

 

4.1.2. Karaliai yra žemesnėse horizontalėse.

 Kai abu karaliai yra nutolę nuo pėstininko, bokštas iš šono gina pėstininką ir taip pat atkerta varžovo karalių nuo pėstininko. Toks atkirtimas padeda savam karaliui anksčiau pasiekti pėstininką ir laimėti .

Averbach, J. Baltieji laimi, 1972, rink. bpbb Nr.59 2

 1. Be7!

 Pirma reikia paruošti praėjimą savo karaliui; baltieji atkerta

juodųjų karalių ir tuo pačiu išlaisvina laukelį b7. Jei 1. Kd3? Ke5 2. Kc4 Kd63. Kb5 Bb1+ 4. Ka4 Ba1+ 5. Kb3 Kc6=    

 1... Kf5

Diagr.57 Var=ovo karaliaus atkirtimas padeda savam karaliui anksčiau pasiekti pėstininką ir laimėti  Negelbsti 1... Ba3 2. Kd2 Kf5 3. Kc2 Kf6 4. Kb2 Ba6! Beikia, kuo toliau - kad baltieji nelaimėtų tempo. 5.Bh7! Kitaip baltieji laimėtų tempą. 5... Ke5 6. Kb3 Kd5 7. Kb4 Ba1 (Jei 7... Kc6 8. Bh6++-) 8. Kb5    

 2. Kd3 Kf6

 Vienintelis ėjimas - kiti ėjimai, artinantis juodųjų karaliui prie pėstininko, duotų  juodiesiems tempą.

 3. Bh7! Ke6

 4. Kc4 Kd6

 5. Kb5 Bb1+

 6. Ka6 Ba1+

 7. Kb7 Bb1+

 8. Kc8 Ba1

 9. Kb8 Bb1+

 10. Bb7+-

 1-0

 

4.2. Pėstininkas 6-tojoje horizontalėje.

Nors pėstininka ir a6 laukelyje, bokštas 7-toje horizontalėje atlieka anksčiau minėtas funkcijas : uždengia karalių nuo šachų, atkerta karalių ir taip padeda pėstininko pravedimui į valdoves.

Grigoriev, N. Baltieji laimi, 1935, rink. bpbb Nr.50 2

 Diagr.58 Kai pėstininkas a6 laukelyje bokštas atlieka analogiškas funkcijas

 1... Bb1+

 2. Bb7 Bh1

 3. Bc7!

 Netinka 3. Bb6+? Kc5=      Taip pat netinka ir 3. Bb2? dėl 3... Kc6    

 3... Bb1+

 4. Kc8! Bh1

 5. a7  Bh8+

 6. Kb7+-

 1-0

 

 

 

4.3. Pėstininkas 5-joje horizontalėje.

Kai pėstininkas yra tik 5-toje horizontalėje stipriajai pusei naudinga bokštą laikyti 5-ojoje horizontalėje, kur jis gina pėstininką ir pravedant pėstininką gali uždengti nuo užnugario šachų savo karalių, kaip Salvio pozicijoje (tiltelis). Sekančioje diagramoje parodomas toks atvejis.

Polugaevski, L. Baltieji laimi, 1972, rink. bpbb Nr.67 2

1. Kc8!

 Tik taip 1. Kb6 Bd6+ 2. Ka7 (Jeigu 2. Kc5 Bd5+ 3. Kc4 Bxb5 4.Kxb5 Kd7 5. Kb6 Kc8= Gerai žinoma lyginė pozicija.)  2... Bd7+ 3. Bb7 Bd1!  4. a6 Kd6  5. Kb8 Kc6!  6. Bc7+ Kb6=    

  1...  Bh7

  2. Bb7!

 Tik taip Jeigu 2. a6 , tai 2... Kd6! 3. Bb6+ Kc5 4. Bg6 Bh8+ 5. Kd7 Bh7+ 6. Ke6 Ba77. Kf5 Kb5=    

  2...  Bh8+

Diagr.59 Stipriajai pusei naudinga bokštą laikyti 5-ojoje horizontalėje, kur jis gina pėstininką ir pravedant pėstininką gali uždengti nuo užnugario šachų savo karalių.

 Jeigu 2... Bh1 , tai 3. a6 Kd6 4. Bc7+-    

  3.Kc7 Bh7+

 Jeigu 3... Bh1 4. a6 Bc1+ 5. Kb8 Bh1 6. a7 Bh8+ 7. Kc7 Ba8 8. Kb6+-     

  4. Kc6 Bh1

  5. Bb4!

 Netinka 5. a6? Bc1+ 6. Kb6 Kd6!=    

  5... Bc1+

  6. Kb7 Kd7

  7. Bd4+ Ke6

  8. a6 Bb1+

  9. Kc6 Bc1+

 10. Kb5 Bb1+

 11. Ka5 Ba1+

 12. Ba4+-

 1-0

 

Nagrinėjant padėtis su a5 pėstininku, svarbu žinoti ir šią padėtį

Tai svarbi pozicija, vertinant padėtis su a5 pėstininku. Joje parodyta, kaip silpnoji pusė gali pasiekti lygiąsias, todėl stipriąjai pusei reiktų stengtis jos išvengti.

Averbakh, J. Juodųjų ėjimas. Lygiosios, 1984, rink. bpbb Nr.66 2

1...  Bb1+!

Diagr.60 šioje diagramoje parodyta, kaip silpnoji pusė gali pasiekti lygiąsias.

 Beikia skubėti  Jeigu neskubėti 1... Bh2? tai po 2. a6 Bb2+ 3. Bb6 Bc2 4. a7 Bc7+ 5.Ka6 Bc8 6. Bb8+-    

 2. Bb6 Bc1!

 Tik taip (Jeigu 2... Bh1 3. a6 Bc1 Per vėlu. 4. a7+-    

 3. a6

 Ne geriau. 3. Bb4 Bc7+ 4. Kb6 Bc6+ 5. Kb5 Kc7=    

 3...  Bc7+

 4. Ka8 Bc8+

 5. Ka7 Bc7+

 6. Bb7 Kc8

 7. Ka8 Bc6

 8. a7 Bc1=

1/2-1/2

 

4.3.1. Perėjimas į pėstininkų pabaigą.

Gerai žinoma, kad pėstininkų pabaigos su bokšto vertikalės pėstininkais, dažniausiai baigiasi lygiosiomis. Kai pėstininkas yra pasiekęs tik 5-tąją horizontalę ir silpnosios pusės karalius yra atkirstas, silpnoji pusė gali atsikovoti vertikalę karaliui siūlydama keistis bokštais. Toliau pateiktas toks pavyzdys.

Cheron, A. Lygiosios, 1927, rink. bpbb Nr.68 2

 Diagr.61 Silpnoji pusė gali atsikovoti vertikalę karaliui siūlydama keistis bokštais.

 1. Kb5 Bd8!

 Pirma reikia atkovoti d vertikalę. Jeigu 1... Bb8+ 2. Kc6 Bc8+ 3. Kb7 Bc1 4. a6 Bb1+ 5. Kc7! Bc1+ 6. Kb6 Bb1+ 7. Ka5 Ba1+ 8. Ba4+-    

 2. Bc4

 Po 2. Bxd8? Kxd8 3. Kb6 Kc8=) (Jeigu 2. Ba4 Kd7 3. a6 Kc7=

 2... Bb8+!

 Netinka 2... Kd7 3. a6 Bc8 4. a7+-    

 3. Ka4 Kd7

 4. a6 Bc8

 5.Bb4 Bc1!

 Galima ir 5... Bh8 6. Ka5 Kc7 7. Bb7+ Kc8! 8. Bb5 Bh7= Cheron, A.    

 6. Ka5 Kc7=

Juoduosius išgelbėjo tai, kad jie galėjo pereiti į pėstininkų pabaigą.

 1/2-1/2

 

4.4. Stipriosios pusės pėstininkas yra 4-toje (juod. atv. – 5-toje) horizontalėje.

Kai pėstininkas yra pasiekęs tik 4-tąją horizontalę, silpnoji pusė gali sėkmingai gintis naudodama priekinę ginybą (šachuodama bokštu) iš priekio, bet apie tai 5-tame skyriuje. Kitas ginybos būdas perėjimas į pėstininkų pabaigą.

Kai pėstininkas yra pasiekęs tik 4-tąją horizantalę, silpnajai pusė gali  atsikovoti vertikalę tais atvejais, kai pasikeitus bokštais, susidaro lyginė pėstininkų pabaiga, o jei varžovas nekeičia bokšto, karalius gali viena vertikale priartėti prie pėstininko.

Svarbi yra sekanti padėtis  

Cheron, A. Lygiosios, 1926, rink. bpbb Nr.73 2

Galimybė pereiti į pėstininkų pabaigą padeda pasiekti lygiąsias ir kai pėstininkas 4-tojoje horizontalėje..

 

Diagr.62 Kai pėstininkas yra pasiekęs tik 4-tąją horizantalę, silpnajai pusei atsiranda galimybė siūlyti keistis bokštais.

1. Kb4 Be8

 2. Bd3

 Pėstininkų pabaiga lyginė. 2. Bxe8 Kxe8 3. Kb5 Kd7 4. Kb6 Kc8=

 2... Ke7 3.a5

 Jeigu 3. Kb5 Bd8 4. Bxd8 Kxd8 5. Kb6 Kc8=

 3... Bd8=

 Vėl baltieji negali pereiti į pėstininkų pabaigą . O jei užleidžia vertikalę - lygiosios, kaip 1927 m. Cheron, A. pozicijoje.

 1/2-1/2

 

 

5. Stipriosios pusės bokštas už pėstininko.

 Kai stiprioji pusė palaiko savo pėstininką iš užnugario, svarbu žinoti Seibot, G. etiudą, kuris parodo, kaip galima silpnąjai pusei pasiekti lygiąsias,  nes į jo variantus galima patekti ir iš kitų pradinių padėčių.

Seyboth, H. Juodųjų ėjimas. Lygiosios, 1899, rink. bpbb Nr.74 2

eKai juodųjų ėjimas - lygiosios.

 1...  Kc5!

 Geriau aplink, nei tiesiai. Netinka 1... Kb5? 2. Kd6 Kb6 3. Bb1+! Ka6 (Jeigu 3... Kxa7 , tai 4.Kc7+-) 4. Kc7 Bxa7+ 5. Kc6+-   

 

Diagr.63 Kaip pasiekti lygiąsias, kai stiprioji pusė palaiko savo pėstininką iš užnugario 

 2. Kd7 Kb6

 3. Bb1+ Kc5!

 4. Bb7

 Nieko neduoda 4. Ba1 Kb6!    

 4... Bh8!

 Tik ne 4... Kd5? 5. Bb5+ Kc4 6.Ba5 Kb4 7. Ba1 Kb5 8. Kc7+-    

 5. Kc7 Ba8

 Tai paprasčiau už 5... Bh7+ 6.Kc8 Bh8+ 7. Kd7 Bh7+!

 Jeigu 7... Ba8? 8. Kc7 Bh8 9. Bb1 Bh7+ 10.Kb8 Bh8+ 11. Kb7 Bh7+ 12. Ka6 Bh6+ 13. Ka5 Bh2 14.Bb4 Bh8 15. Bb8 Bh1 16. Bc8++-    

 8. Ke6 Bh6+ 9. Ke7 Bh7+ 10. Kf6 Bh6+ 11. Kg7 Ba6 12. Kf7 Kc6 13. Be7 Kb6=    

 6. Kd7 Bh8=

 1/2-1/2

 

Kai karaliai nutolę, svarbu, kuris iš jų pirmasis pasieks pėstininką, tačiau silpnųjų karaliui pabaigoje gali būti paspęsti spąstai, ką ir rodo sekantis pavyzdys. 

Kopajev, N. Baltieji laimi, 1958, rink. bpbb Nr.80 2

1. Ba3

 Geriau pirma atkirsti karalių. Tiesioginis karaliaus veržimasis neduoda neduoda rezultatų. 1. Kg3 Kd3  2. Kf4 Kc4  3. Ke5 Kc5!  Užima opoziciją ir taip priverčia varžovo karalių eiti aplinkui.

 Jeigu 3... Kb5? , tai po 4. Kd6 Kb6 5. Bb1+ Ka6 6. Kc7! Bxa7+ 7. Kc6+-    

 4.Ke6 Kb6 5. Kd6 Bxa7 6. Bb1+ Ka5!

 Tik ne 6... Ka6?? 7. Kc6+-    

 7. Ba1+ Kb6 8. Bb1+ Ka5=    

 Diagr.64 Besiginančiam karaliui pabaigoje gali būti paspęsti spąstai.

1...  Kd2

 2. Kg3 Kc2

 3. Kf4 Kb2

 4. Ba6!

  Geriau trauktis kuo toliau, kad juodieji negautų tempo. Jeigu 4. Ba5 Kb3 5.Ke5 Kb4 6. Ba1 Kc5!= Kaip anksčiau parodytame variante.    

 4.....  Kb3

 5. Ke5 Kb4

 6. Kd6 Kb5

 7. Ba1 Kb6

 8. Bb1+ Ka6

 9. Kc7! Bxa7+

 10. Kc6+-

 1-0

 

6. Priekinė ginyba prieš bokštinius pėstininkus.

Kai stipriosios pusės pėstininkas yra 4-toje (juod. atv. – 5-toje) ir žemiau horizontalėse, besiginanti pusė gali panaudoti priekinę ginybą.

Rezultatas priklauso nuo pėstininko horizontalės ir atkirstų vertikalių tarp varžovo karaliaus ir pėstininko skaičiaus.  

 

6.1 Aštuonių sumos taisyklė.

Greitam padėties įvertinimui  Cheronas, A. Pasiūlė aštuoneto taisyklę : Jei horizontalės numerio ir atkirstų vertikalių skaičiaus tarp pėstininko ir karaliaus suma yra lygi 8 , tai padėtis lyginė, jei daugiau, tai stiprioji pusė laimi.  b2g6 Nr.71

Ši taisyklė galioja, kai stiprioji pusė paremia pėstininką iš užnugario. Ji parodo, kiek vertikalių turi būti atkirstas silpnosios pusės karalius, kad spėtų laiku prie pėstininko. Patikrinus pagal aštuoneto taisyklę, kokia šiuo atvej suma, gauname 4+5=9, Daugiau aštuonių - juodieji turėtų nespėti.

 Tai iliustruoja tolimesnis pavyzdys.

Cheron, A. Baltieji laimi, 1952, rink. bpbb Nr.71 2

 Diagr.65 Rezultatas priklauso nuo pėstininko horizontalės ir atkirstų vertikalių tarp varžovo karaliaus ir pėstininko skaičiaus

1. a5! Bh5

 2. Ba1

 Netinka 2. a6? Bb5+! Atitraukia baltųjų karalių nuo a1 laukelio. 3. Kc3 Ba5=

 2....  Kf6

 3. a6 Bh8

 4. a7 Ba8

 5. Kb3 Ke6

 6. Kb4 Kd6

 7. Kb5 Kc7

 8. Ka6+-

 1-0

 

 

Šaltiniai.

1. Šahmatnije okončanija: ladejnije/red. J. Averbakh, 2-as leid. Maskva: fizkultūra i sport, 1984, P.156-170.

2 Karsten Müller ir Frank Lamprecht Fundamental Chess Endings.  Gambit Publications, 2001. P.187-192.  

3. John Nunn. Secrets of rook endings. London: B.T.Batsford Ltd, 1992. P.9-108.

4. Andre Cheron. Lehrund Handbuch der Endspiele. Berlin: Werner Hildebrand, 1971. T1. P.153-166.

 Daugiau pavyzdžių apie ginybą iš užnugario bokštinių pėstininkų pabaigose galima rasti žemiau pateiktame pozicijų rinkinyje.

Pastaba.

  Reikia atkreipti dėmesį, kad pradinis pozicijos vaizdas priklauso nuo to kieno pirmasis ėjimas, nes kai pirmasis ėjimas yra juodųjų, diagrama automatiškai apsiverčia ir juodųjų figūros yra „apačioje“, o tokiu atveju baltųjų pėstininkas į valdoves eina „žemyn“. Ir atvirkščiai, kai pirmasis ėjimas baltųjų – baltųjų figūros  yra „apačioje“ ir baltųjų pėstininkas eina  „aukštyn“.

Į puslapio pradžią

     Pozicijų rinkinys bpbb

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas