Iš Klaipėdos Liet. Šachmatų Klubo Istorijos

  Laikraštis nori pateikti ir ateičiai užfiksuoti savo krašto politikos, ūkio, kultūros, tautiškojo judėjimo ir sporto raidą. Retkarčiais tai ir apie šachmatus bus neprošali spaudoje tą pranešti. Lietuviai tur Klaipėdoje savo šachmatų klubą. Jaukus ten nariams valandą praleidimas, kartu ir savo atitinkamas jėgas besistiprinant.

   Ne vis taip buvo. Bet mes dabar esame patenkinti, kad dalykai šitaip išsivystė, kad lietuviai priėjo prie savo atskiro tvirtai gyvuojančio ir jau garbingai pasireiškusio klubo. Kituose Lietuvos miestuose egzistuoja visoms tautybėms bendri šachmatų klubai, o gal pas mus vėliau vėl bendras vienas toks klubas visai Klaipėdai bus.  Bet – Hitleris mus suskaldė ir dabar mes esame suskaldyti.

   Kaip tas įvyko, apie tai tuokart „Keleivyje“ tik trumpai tebuvo pranešta. Vokietijoje 1933 metais prasidėjo smarkus žydų apkariavimas. Žydų teisės šachmatų organizacijoje irgi buvo susiaurintos. Klaipėdos bendroji šachmatų draugija nuo pat savo įsikurimo buvo prie Vokietijos šachmatų sąjungos prisijungusi. Tąjai draugijai įsikuriant ji tikrų lietuviškų narių ir neturėjo.

   Klaipėdos šachmatų draugijos nariai žydai 1933 metų vasarą reikalavo, kad draugija išstotų iš Vokietijos šachmatininkų sąjungos. Bet vokiečiai tuomi nesutiko. Šie irgi jau buvo hitleriškai pakvipę ir pradėjo į žydus šnairuoti. Žydų narių tuomet buvo 15, vokiečių bei vokietininkų irgi 15, o lietuvių 5. Reikėjo apie žydų įnešimą balsuoti. Kadangi lietuviai būtų balsavę su žydais, vokiečiai siūlė draugiją išardyti. Pirmininkas buvo vokietis, ir jis galėjo apie šitą savo pasiūlymą leisti nubalsuoti. Dabar viskas priklausė nuo lietuvių. Aš siūliau lietuviams balsuoti už draugijos likvidavimą. Tai  buvo kaip ir pataikavimas vokiečiams, ir man paskiau iš vieno kito lietuvio buvo dėl to užmetinėjama. Bet aš nesigailiu dėl ano savo nusistatymo. Klubas pagaliau ir žydų nariams drauge pritariant tapo likviduotas.

   Lietuviai į bendrą šachmatų draugiją nenoriai stodavo. Dabar jiems teko pradėti atskirą gyvenimą. Nes dauguma lietuvių šito reikalavo. Tai buvo sunki pradžia. Buvo tuokart tartasi prie KSS (Klaipėdos sporto sąjunga, red. past.) šachmatų sekciją sudaryti. Bet ir tas neįvyko. Nes atskirą klubą turėti daugumai mūsų šachmatininkų  atrodė naudingiau. Ir įkūrėme lietuvių šachmatų klubą.

   Laimė lėmė, kad per sezono laiką, 1933 metų gruodžio mėn iki 1934 metų balandžio mėn pabaigos mes visgi persigavome, gaudami už mažą kainą patalpas. Paskui patalpų nebenuomavome iki lapkričio mėnesio, kol jau galėjome įtraukti vėl už mažą nuomą, į naujosios lietuvių gimnazijos studentų valgyklos sąlę.

Prisidėjo naujų narių ir dargi gana stiprių. Dabar , savo savistovumu, lietuvių šachmatas Klaipėdoje tur gerą ateitį. Mes gyvai jaučiame esą ant tikrojo kelio. Mes nesusipykome nei su vokiečiais, nei su žydais, o tas mums lietuviams, kaipo valstybės pagrindui, ir bendrai yra naudingiausias kelias. Kitų tautybių savo valstybės piliečiams norime stengtis, kaip galint traukti prie savęs, bet ne juos, kur ne būtinai reikalinga, kumščiuoti ir erzinti.

   Klaipėdos naujojoj vokiečių šachmatų draugijoj yra ir lietuvių. Taip pat jų visoje memelanderių sporto organizacijoje yra daug lietuvių.  Jei Klaipėda visų išsivystimų pasieks, tai puslietuviai ateityje virs tikrais lietuviais ir pereis į lietuvių pusę. Tuomet ir visokios lietuvių organizacijos sustiprės.

  Dabar, einant įstatais, į mūsų šachmatų klubą yra priimami tiktai lietuviai. Tokiu būdu mūsų klubas yra labai tautiškas. Vėliau bene reikės eiti prie to, kad įtraukti į mūsų klubą ir ne lietuvių, jei jie prie mūsų linksta. Bet mes norėtume pasilikti lietuviškas klubas, kur lietuviams būtų užtikrinta žymi dauguma.

   Dar kartą norime likimui padėkavoti, kad taip gražiai ir pageidautina linkme mūsų šachmatų organizacijos reikalas išsivystė. Padėkavoti turime ir visiems tiems, kurie bet kokiu būdu mums ištiktoje kelionėje padėjo, patalpų perleidimu, geru vadovavimu ir vieningumu bei geru drausmingumu. Geroj organizacijoj visi tur būti ir pasiruošę aukoti bei draugijai patarnauti, o ne tik jos malonumais naudotis.

 J. Strangalis

 Pastaba. Straipsnio kalba ir gramatika netaisyta

Šaltinis

1. J. Strangalis. Iš Klaipėdos Liet. Šachmatų Klubo Istorijos // Lietuvos keleivis, 1935 bal. 7, Nr.81, p.7

 

Visokie susirinkimai ir parengimai.

 Šachmatininkai ir jų mėgėjai renkasi penktadienyje šio mėnesio 17 val. Vakare „Viktorijos“ viešbutyje Šachmatų Draugijai įsteigti. Kadangi šiame susirinkime bus svarstyta lietuvių šachmatininkų gyvavimas, būtent ar veikti savistoviai, ar priklausyti kitai kokiai šachmatininkų draugijai, ar kokiai organizacijai k.a. KSS, Lietuvių klubui ir taip toliau. Todėl privalo į šį Įsteigimo susirinkimą visi šachmatininkai apsilankyti.

Šaltinis

1. Visokie susirinkimai ir parengimai//Lietuvos keleivis, 1933 lapkr. 16 Nr.265, P.3.
 

Visokie susirinkimai ir parengimai.

 Šachmatininkai – KSS nariai ir kiti susirenka „Viktorijos“ viešbutyje – antradienį, šio mėn. 21 d. 5 val. po pietų.

Šaltinis

1. Visokie susirinkimai ir parengimai//Lietuvos keleivis, 1933 lapkr. 21. Nr.269, P.3.
 

Visokie susirinkimai ir parengimai.

Lietuvių šachmatų klubui steigti interesantai kviečiami susirinkti šį antradienį, gruodžio 5 d. 6 val. vak. Neringos valgykloje, arti Viktorijos viešbučio, įėjimas iš Žardžių (dabar Vytauto, red. past.) gatvės. Klubui patalpas parinksime sulig prisirašančių narių skaičiaus. Tą pat vakarą bus ir lošiama bei prisirašoma prie turnyrų. Nario mokestis 1 iki 2 Lt. Mėn.

Šaltinis

1. Visokie susirinkimai ir parengimai//Lietuvos keleivis, 1933 gruod. 5. Nr.280, P.3.

 

 

 

Vokiečių žydų šachmatų turnyras.

   Kaip jau žinoma, esantieji Klaipėdoje trys šachmatų klubai šį pavasarį numatė vienas prieš vieną sulošti turnyrus. Šio ketvirtadienio vakarą „Fischers Weinstuben“ buvo įvykęs turnyras vokiečių prieš žydus.

   Vokiečiai į turnyrą įstatė 17 žaidėjų, žydai galėjo įstatyti daugiau, bet buvo suloštas turnyras 17 prieš 17 lošėjų. Nuo 8,5 val. naktį (kalba netaisyta, red past.) visi sulošė po vieną partiją. Žydai išlošė 12 partijų, pralošė 3 ir sulošė 2 lygiomis. Tokiu būdu taškų santykis gavosi 13:4 žydų naudai.

Nors vokiečiai prieš žydus gana smarkokai pralošė, bet tas dar nereiškia, kad vokiečiai būtų silpni šachmatininkai, nes šią žiemą vienas vokiečių klubas prieš Tilžės rinktinę išlošė taškų santykiu 12½:8½. Vokiečių-žydų turnyre buvo išstatyti žemiau paduodami lošėjai ir sulošė sekančiai:

1. Pusmater : Gorbatt -0:1; 2. von Feber : Konikow -0:1; 3. Szameitat : Kontorovicz -1:0; 4. Lechban : Burenstein -1:0; 5.Dr. Storost : Posen -1:0; 6. Neubert : Javnolevitz – 0:1; 7 Ehrenfried : Sack -½ : ½; 8. Lehmann : Kaplan -0:1 ; 9. Stein : Birschberg --½ : ½; 10. Kastaun : Fuhrmann -0:1; 11. Drutjon : Kruck -1:0; 12. Jouby : Btiner -0-1; 13. Schiltibt : Mainin -0:1; 14. Zaubkims : Videtler – 0:1; 15 Rock : Ertdlin -0:1; 16. Sproghs : Remiggaldy – 0:1; 17. Going : Rabinovitz -0:1.

   Šį penktadienį kovo mėn. 23 d. 8 val. toj pačioj vietoj bus lošiamas turnyras lietuvių prieš vokiečius. Lietuviai norintieji dalyvauti tame turnyre, prašom antradienį ir ketvirtadienį nuo 6 val. vakaro tam turnyrui prisirašyti Liepų gatvė 7, Gaidanio kavinėje.

 

Šaltinis
1. Vokiečių – žydų šachmatų turnyras// Lietuvos keleivis, 1934 kov. 18 Nr.63, p.8.

 

 

Lietuvių vokiečių šachmatininkų turnyras.

  Šio penktadienio vakare svetainės „Fischers Weinstuben“ patalpoje įvyko Klaipėdos lietuvių ir vokiečių šachmatininkų klubų turnyras, kuriame dalyvavo 18 porų. Turnyras pasibaigė vokiečių klubo laimėjimu 11:7. Atskiros partijos rodo šitokį vaizdą.

 (pirmasis lietuvių klubo, antrasis vokiečių)

Stonkus - Barstat                         0:1

Mileris - Pichlmeyer                     0:1

Knopfmileris - Radke                   1:0

Bambalas - Leckband                    0:1

Pakalniškis – Dr. Storost               1:0

Koštulis - Ehrenfrieb                   0:1

Atstopas - Neubert                       0:1

Kaunas - Kastaun                        0:1

Budrikas - Drutjons                     0:1

Dr. Pajaujis - Lehmann                 0:1

Strangalys - Jaudszims                   0:1

Banevičius - Stein                        0:1

Knopfmileris jaun. - Rock               1:0

Kruminš - Joudy                          1:0

Kukulskis - Bertscheit                   1:0

Stasiulionis - Schmidt                   0:1

Daugila - Sprogys                        1:0

Krastinaitis - Klinger                    0:1

Šaltinis

1. Lietuvių vokiečių šachmatininkų turnyras // Lietuvos keleivis, 1934 bal. 8 Nr.79, p.8.

Klaipėdos lietuvių šachmatų klubas prieš 7 p. pulko įgulos šachmatininkus 5½ : 7½.

Praeitą savaitę P. Gaidonio bute, Liepų gatvėje buvo suloštas turnyras lietuvių šachmatų klubo prieš 7 p. Pulko įgulos šachmatininkus. Turnyre lošė 13 porų po vieną partiją ir sulošė tokiu santykiu 5,5:7,5 7-to p. Pulko įgulos šachmatininkų naudai. Lošėjai buvo išstatyti sekantys:

  L. Š. Klubas     - 7-to p.p. Įgula

1    Stonkus 0 – kap. Koškulis 1

2.    Mileris 1 – kap. Sakalauskas 0 

3.    Knopfmileris 1 – ltn. Bagdonas 0

4.    Bambalas 0 – ltn. Klimavičius 1

5.    Pakalniškis 1 – ltn. Reickertas 0

6.    Dr. Pajaujis 0 – Atstupas 1

7.    Strangalis 0,5 – Leiniauskas 0,5

8.    Snarskis 0 – Budrikis 1

9.    Knopfmileris jaun. 1 – Igovinas 0

10   Kukulskis 0 – Kleomskas 1

11   Vrubliauskas 0 Kleinys 1

12   Daunoras 0 – Obulevičius 1

13   Gaidonis 1 - Tamošauskas 0

 

Šaltinis

1. Klaipėdos lietuvių šachmatų klubas prieš 7 p. Pulko įgulos šachmatininkus 5½ : 7½.// Lietuvos keleivis, 1934 geg. 2 Nr.99, p.8.  

 

 

Klaipėdos lietuvių šachmatų klubas.

Laikinai lošimo vakarams nebesusieinam. Kada vėl bus atidaromas lošimo sežonas paskelbsime „Keleivyje“. Per žiemą ir iki pavasarį lošimo vakarai buvo stropiai lankomi ir buvo gera draugiška nuotaika. Palinkėtina tik, kad ir toliau taip būtų.

 Klubo šachmatų turnyras ne visai buvo baigtas. Paloštomis partijomis geriausios vietas išsikovojo ponai: Knopfmileris (nepralošęs nė vienos partijos), Pakalniškis, Bambalas, Mileris ir Stonkus.

  Turnyrų su kitais klubais turėjom du ir abu pralošėme. Ateity bus geriau. Bet, draugai, prašom pasiruošti ir šachmatų teoriją pastudijuoti.

Šaltinis.

1. Klaipėdos lietuvių šachmatų klubas // Lietuvos keleivis, 1934 geg. 9 Nr.105, p.8.

 

Apie Lietuvos šachmatų meisterio Mikėno apsilankymą Klaipėdoje.

Praeitą šeštadienį ir sekmadienį Lietuvos šachmatų meisteris P. V. Mikėnas, pirmą kartą viešėdamas Klaipėdoje , sulošė du simultanus prieš vietinės šachmatų organizacijos žaidėjus. Abu simultanai įvyko „Viktorijos“ viešbučio salėje.

 Šeštadienį, pirmam simultane dalyvavo 33 žaidėjai: lietuvos šachmatų klubo, vokiečių šachmatų, žydų šachmatų, paštininkų, KDS šachmatų sekcijos , 6 p. nekurie šachmatininkai ir keli svečiai neprigulį prie jokios sąjungos. (čia ir toliau kalba netaisyta, red. past.) .

 Prieš pradedant simultaną , Lietuvių sąjungos atstovas p. Pakalniškis susirinkusiems žaidėjams pristatydino mūsų šachmatų didmeisterį, nurodydamas žaidimo eigos tvarką.

 Baltais pradeda lošti p. V.Mikėnas. Šešioliktame ėjime pirmasis pralošia iš vokiečių Schachvereino (vok. Šachmatų draugijos, red.past.) atstovas, kuris buvo laikomas neblogu žaidėju. Pirmutinis išlošia Ehrenfried, po jo Leckbandt abu iš Klaipėdos Schachvereino . Po jo Javnelovitz sulošia lygiomis  iš žydų Schachvereino. Netrukus Brenner iš vokiečių Schachvereino savo partiją užbaigė lygiosmis. Pirmutinis iš dalyvavusių lietuvių p. Jutauskas iš paštininkų sąjungos savo partiją irgi baigia lygiomis. Kitas pašto sąjungos atstovas p. Bambalas taipogi savo partiją baigia lygiomis. Gi lietuvių šachmatų klubo atstovas p. Mileris savo partiją taipogi baigia lygiomis po daugelio ėjimų.

  Leitenantas Klimavičius atstovavęs 6 p. Pulką po keletos vykusių ėjimų privertė p. Mikėną pasiduoti. Iš žydų Schachvereino jaunas, bet gabus žaidėjas p. Fuhrmanas savo partiją irgi laimėjo. Iš svečių laimėjo po atkaklios kovos p. P. Karšis. Geras lietuvių šachmatų lošikas p. Knopfmileris vyr. Iš visų laimėjusių laimi paskutinis. Bendrame rezultate iš šeštadienio simultano p. Mikėnas laimėjo 21 partiją, lygiomis sulošė 6 ir pralaimėjo 6.

  Sekantis simultanas ten pat įvyko sekmadienį, kuriame dalyvavo 19 žaidėjų. Šiame simultane p. Mikėnas laimėjo 18 partijų ir sulošė lygiomis su p. Knopfmileriu vyr. lietuvių šachmatų klubo.

 Iš Klaipėdos p. V. Mikėnas išvyksta į Barceloną, kur netrukus įvyksta didmeisterių turnyras.

  P. Mikėno pasirodymas Klaipėdoje paliko gerą įspūdį visiems šachmatų mėgėjamas.

   Panašūs simultanai būtų pageidaujami dažniau, ypač Klaipėdoje, kur yra nemažas skaičius mėgėjų.

Šaltinis

1. Apie Lietuvos šachmatų meisterio Mikėno apsilankymą Klaipėdoje//Lietuvos keleivis, 1934 geg. 16 Nr.110, p.8. 

Lietuvių šachmatininkų padėka.

Klaipėdos šachmatininkų klubui paremti Lietuvos šachmatų didmeistrio Vlado Mikėno atvykimo proga aukojo:

  1. Tekstilių fabrikas „ Klaipėda“, a.b. Lt. 50. . A. Gilbergas Lt 50. 3. Izraelitas ir B-vė Lt. 30. 4. Klaipėdos muilo fabrikas Lt 20.

5 „Teba“ tekstilių įmonė Bajorai Lt. 20. 6. V. Statkus Lt 20. 7. V. Gavelis Lt. 20. 8 S. Ir M Gamza Lt. 10 ir Simono mech mezgykla Lt 10. Viso  litų 230.

 Visiems aukojusiems , ypatingai ponui V. Gaveliui , morališkai mus daugiausia parėmusiam, klubas reiškia širdingą padėką.

Klubo valdyba

 

 

Šaltinis.

1. Lietuvių šachmatininkų padėka // Lietuvos keleivis, 1934 geg. 29 Nr.120, p.8.

 

 Klaipėdos lietuvių šachmatų klubas.

  Klaipėdos lietuvių šachmatų klubas jau galutinai susitvarkė. Šių m. spalių 29 d. įvykusiame susirinkime priimti klubo įstatai ir išrinkta nauja valdyba: pirm. Al. Pakalniškis, kasininku P. Bambalas ir turto prižiūrėtoju A. Stasiulionis.

   Nutarta pasilikti komercijos instituto (dabar tai Daukanto gatvė 31, Vytauto Didžiojo gimnazija , red. past.)   studentų valgyklos patalpoje. Lošimo dienos ir laikas palikti, kaip seniau: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 iki 22 val.

  Paskelbtas tarpusavio žiemos turnyras. Lošiama bus dviem grupėmis. Pirmąjąi grupei vienkartinis starto mokestis nustatytas 3 Lt., o antrajai 2 Lt. Iš tų pinigų pasibaigus turnyrui, bus nupirkti pirmąsias 2 ar 3 vietas laimėjusiems lošikams prizai. Norintieji galės lošti turnyro partijas ir su laikrodžiais.

   Klaip. Liet. Šachmatų klubas šiemet žymiai sustiprėjo. Lošimo vakarais dabar pilna įvairaus stiprumo lošikų, kurie skuba dar prieš žiemos turnyrą susipažinti su savo būsimųjų priešų jėgomis.

   Klaip. Liet. Šachmatų klubo prašoma, šio laikraščio redakcija maloniai sutiko kiekviename šeštadienio numeryje skirti truputi vietos šachmatų reikalams. Tai bus vadinamoji šachmatų kertelė. Čia šachmatų mėgėjai ras pranešimų iš Klaipėdos šachmatininkų gyvenimo, čia bus spausdinamos įdomesnės mūsų lošikų partijos.  Kiek aplinkybės leis, bus dedama ir kitokių šachmatininkų įdomių dalykų.

  Įpusėjus tarpusavio turnyrui, turės įvykti revanšinis turnyras su vokiečių klubu.

 

Šaltinis

1. Klaipėdos lietuvių šachmatų klubas//Lietuvos keleivis, 1934 lapkr. 4 Nr.256, p.6.Nepaprastas Klaipėdos lietuvių šachmatininkų laimėjimas prieš vokiečius.

                    

      Taškų santykis 15½:6½  (7:11)

 

  Ketvirtadienį vakare instituto valgykloje lošė Klaipėdos lietuvių šachmatų klubas prieš „Memeler Schach Verein“. Nors tai buvo šiais metais pirmas turnyras, bet jis buvo skaitomas (čia ir toliau kalba netaisyta, red. past.) kaip revanšinis, nes praeitais metais lošdami 18 prieš 18 lošėjų lietuviai vokiečiams pralaimėjo taškus santykiu 7 : 11. Šiais metais lošė 22 poros: 14 lietuvių iškošė, 5 pralošė ir 3 sulošė lygiomis. Taškų santykis gavosi 15½ : 6 ½ lietuvių naudai.

 

 Lošė sekantys lošėjai:

Liet. Šachm. Klubo -   „Šchach Verein“.

1.     Knopfmileris - Szameitat            1:0

2.     Čaikauskas - Preukschat             1:0

3.     Pakalniškis - Pichlmeyer             ½:½

4.     Bambalas - Hirsch                     1:0

5.     Mileris - Leckbrandt                  1:0

6.     Ivanauskas - Schillies                 1:0

7.     Dr. Grinkevičius – D. Storosta    0:1

8.     Ltn. Klimavičius - Neubert          1:0

9.     Kap. Sakalauskas - Lehmann       1:0

10.   Dr. Pajaujis - Drutjons               0:1

11.   Banevičius – Stein                     1:0

12.   Strangalis - Kastaun                   ½:½

13.   Krumin – Rock                        0:1

14.   Kaunas - Dilba                         1:0

15.   Rimkevičius - Ehrenfried            0:1

16.   Snarskis - Jouby                        1:0

17.   Kukulskis - Klinger                   ½:½

18.   Knopfmileris jaun. - Jaudszims     0:1

19.   Stripeikis - Schmidt                   1:0

20.   Stasiulionis - Travinsky              1:0

21.   Daunoras - Bertscheit                1:0

22.   Paulavičius - Szugars                 1:0

 

 

Šaltinis

1. Nepaprastas Klaipėdos lietuvių šachmatininkų laimėjimas prieš vokiečius//Lietuvos keleivis, 1934 gruo. 8 Nr.284, p.6.

 

Lietuviai vėl laimėjo 10:7

 

  Ketvirtadienio vakarą Fischers Veinstuben patalpose įvyko šachmatų turnyras tarp Klaipėdis lietuvių šachmatų klubo Schachverein. Schachverein šį kartą norėjo žūt būt atsirevanšuoti už pereitą pralaimėjimą. Tačiau 4½ valandos kovos rezultatai išėjo Klaipėdos liet. šachm. klubo naudai. Lietuviai laimėjo 10:7 taškų santykiu. Ir štai šitaip:

 

1.     L. Čaikauskas - Barstat                0-1

2.     Al. Pakalniškis – Schillies I           ½-½

3.     P. Knopfmileris - Szameitat          0-1

4.     Banevičius – dr. Storosta             1-0

5.     A. Ivananauskas - Ehrenfried        1-0

6.     V. Mileris - Hirsch                      1-0

7.     Žukauskas - Lehman                   1-0

8.     Klimavičius - Nebert                   ½-½

9.     Bambalas - Drutjon                     1-0

10.   Dr. Grinkevičius - Voigt              1-0

11.   Strangalis - Kastaun                    0-1

12.   Kuraitis - Stein                          1-0

13.   dr. Pajaujis - Klinger                   0-1

14.   Snarskis - Touby                        0-1

15.   Sonderas - Jaundžims                  0-1

16.   Kaunas – Schillies II                   1-0

17.   Knopfmileris II Schattat               0-1

 

Šaltinis

1. Lietuviai vėl laimėjo 10:7 //Lietuvos keleivis, 1935 vas. 23 Nr.44, p.6.

Šachmatai.

 6-to pėst.pulko liktin. ir Klaipėdos pašto šachmatininkai 5:5

Praeitą penktadienį 6-to pėst. Pulko liktinių puskar. Ramovėje įvyko pirmas susitikimas šachmatų sporte 6-to pulko liktiniai su Klaipėdos pašto šachmatų sekcijos šachmatininkais. Kaip vieni, taip ir antri pirmą kartą bandė savo jėgas viešai. Buvo lošiama ant 10 lentų.

  Techniški rezultatai šie:

    Pulkas   -   Paštas

 Atstopas - Bambalas               0:1

Puotralis - Žukauskas              0:1

Chlevinskas – Benkis               0:1

Igovinas – Navickas                 0:1

Saukantas - Kukulskis              ½:½

Jaunsėmas – Urmonas             1:0

Visockas – Borumas                1:0

Vilimavičius St. - Ratomskis      1:0

Zerackas – Bubelis                  ½:½

Kudrickas - Kasiliūnas             1:0

 

Iš rezultatų matyti, kad pašto šachmatininkai yra stipresni pirmosiose lentose, tuo tarpu turi kiek silpnesnių paskutinėse. Revanšo rungtynės numatytos suruošti šią vasarą.

  Kitą savaitę gal tuo pačiu metu įvyks tarp pulko puskarininkių ir MSK sporto klubo šachmatininkų kitas turnyras. Reikia pabrėžti, kad toks bendradarbiavimas tarp kariuomenės ir civilių, kad ir šachmatų sporte yra sveikintinas reiškinys, nes duoda progos arčiau susipažinti vienų su kitais.

   Bar Kochba – Lietuvių klubas

  Kitą antradienį Bar Kochbos patalpose susitiks aukščiau paminėtų sąjungų šachmatininkai. Rungtynės bus labai įdomios, nes viena ir antra pusė turi labai stiprių pajėgų, Pradžia rungtynių 20 val. (kalba netaisyta , red. past.)

 

Šaltinis

1. Šachmatai //Lietuvos keleivis, 1935 kov. 24 Nr.69, p.6.

Lietuvių šachmatų klubas – Bar Kochba 11½ : 12½

 

  Š. M. kovo mėn 26 d. Bar Kochbos patalpose įvyko didžiulis šachmatų turnyras tarp aukščiau paminėtų sąjungų šachmatininkų. Buvo lošiama net 25 lentomis. Tai pirmas šiųmetis kiek didesnis šachmatų turnyras. Bar Kochbos šachmatininkai iki šiol buvo laikomi stipriausiais Klaipėdoje, taipogi jų tarpe yra ir Klaipėdos nugalėtojas. Norint lietuviams iš šio turnyro garbingu rezultatu reikėjo parodyti daug sumanumo, energijos ir atkaklumo. Dėka šioms ypatybėms lietuvių šachmatininkai ir sugebėjo išeiti šiuo garbingu rezultatu, kurį galima laikyti lyg ir laimėjimu, palyginus bendrą jėgų santykį. Pradžioje turnyro susidarė įspūdis, kad LŠK smarkiai turės pralošti, nes iš vienuolikos baigtų partijų turėjo savo naudai tik 2½ taško. Tačiau pradedant. Tačiau pradedant nuo 12 partijos LŠK laimi viena po kitos eilę partijų ir iki pabaigai turnyro surinko 11½ taško. Dėl vėlyvo laiko viena partija Kon – Pakalniškis liko nebaigta, ši partija bus baigta šiomis dienomis. Ją daugiau šansų laimėti turi Pakalniškis, arba blogiausiu atveju baigti remizu. Taigi bendras rezultatas gali būti Lygiomis arba ½ taško Bar Kochbos naudai. (Mačas užbaigus atidėtą partiją baigėsi lygiosiomis 12½ : 12½, red. past.)

Bar Kochba  -  Liet. Šachm. Klubas

Konikoff - Daunoras                               1:0

Kanterowitz - Čaikauskas                        ½:½

Kaplan - Mileris                                     1:0

Kon - Pakalniškis                                   nebaigta

Burstein - Knopfmileris                           0:1

Posen - Ivanauskas                                 0:1

Maimin - Bambalas                                ½:½

Fuss – kap. Koškulis                               1:0

Jawnelowitz - Storosta                            0:1

Sack – leit. Klimavičius                           1:0

Fuhrman – Banevičius                            0:1

Kruck – Grinkevičius                              0:1

Sackheim – Žukauskas                            ½:½

Remigolsky – Kastaunas                          0:1

Papilsky kap. Sakalauskas                         0:1

Widokler - Kuraitis                                 0:1

Manewitz - Atstopas                               0:1

Endlin – Strangalis                                 1:0

Aronowitz Pajaujis                                  1:0

Rabinowitz - Rinkevičius                         1:0

Brawermann – Stripeikis                         0:1

Schadow – Paulavičius                            1:0

Dawidowitz – Kukulskis                          1:0

Fleischer - Prapuolenis                            1:0

 

Šaltinis

1. Lietuvių šachmatų klubas – Bar Kochba 11½ : 12½ //Lietuvos keleivis, 1935 kov. 28 Nr.72, p.6.

Turnyras dėl Klaipėdos miesto meisterio vardo

 

 Klaipėdos lietuvių šachmatų klubas, Bar Kochbos šachmatų sekcija ir Schachverein Memel kartu ruošia šachmatų turnyrą Klaipėdos miesto meisteriui nustatyti. Turnyre gali dalyvauti ir ne tų draugijų nariai, kurie jaučiasi esą pakankamo stiprumo.

  Užsirašyti į tą turnyrą galima pas Pakalniškį Lietuvos banke, pas dr. A. Konikoff Komercijos ir Kredito Banke ir pas p. Jouby Biržos g-vė iki š.m. balandžio 3 d.. Turnyras prasidės apie balandžio 4-5 d. Ir baigsis apie gegužės mėn vidurį – lošiama bus nerečiau kaip du kartus savaitėje iš anksto nustatytomis dienomis. Smulkesnės informacijos užsirašant.

  Klaipėdos Liet. Šachmatų Kl. Pirmin.

 

Šaltinis

1. Turnyras dėl Klaipėdos miesto meisterio vardo//Lietuvos keleivis, 1935 kov. 31 Nr.75, p.7.

Šachmatai

 

Klaipėdos lietuvių šachmatų klubo narių žiniai pranešame, kad dėl sumažėjusio lošiančiųjų skaičiaus, lošimų sezonas baigiamas ir per vasarą iki rudens klubo patalpose nebus lošiama.

Netrukus įvyksiančio narių susirinkimo data ir dienotvarkė bus paskelbta.

 

Šaltinis

1. Šachmatai//Lietuvos keleivis, 1935 geg. 15 Nr.110, p.7.

 

Šachmatų turnyras.

 Be kovos – nėra pažangos. O kur pažangos nesimato, čia jau prasideda susilpnėjimas. Šachmatininkų ištisų metų žymiausias veikimas yra žiemos turnyras. Kiekvienas asmuo turėtų reikšti bendram tikslui pasišventimo ir pasiaukojimo. Taip pat yra ir šachmatiškajame gyvenime.

Pageidautina, kad turnyre būtų didis dalyvavimas. Gal padarysim bendrą visų lietuvių Klaipėdos žiemos turnyrą. Kitų organizacijų , ypač KSS – įgulos – šachmatininkai maloniai prašomi apie tai pasireikšti.

Lietuvių šachmatų klubo nariai, ir nariais dar neprisirašiusieji, prašomi šį antradienį, spalių 22 d. , vakare iki 9 valandos, studentų valgyklos salėje [lietuvių gimnazijoj (dabar Vytauto Didžiojo gimn., red. pastaba)] duoti pareiškimą apie dalyvavimą turnyre. Kurie tą vakarą atvykti negalės, malonėkit imtis ant savęs tą mažą nepatogumą, kad iki tos dienos vakaro įteikti minėtos valgyklos šeimininkui arba, kuriam iš klubo valdybos narių, atitinkamą pareiškimą raštu su pilnu savo adresu. Tatai yra būtina, kad turnyrą galėtume prideramai paruošti ir nelaukus pradėti.

  Pakvietimas skelbiamas Klaipėdos Liet. Šachm. Klubo vardu.

Šaltinis

1. Šachmatų turnyras//Lietuvos keleivis, 1935 spa. 20 Nr.244, p.7.

 

Klaipėdos Liet. Šachmatų Klubo visuotinis narių susirinkimas.

  Š.m. spalių 24 d. Prekybos instituto studentų valgyklos salėje – nuolatinėje Klaip. Liet. Šachmatų Klubo būstinėje – įvyko visuotinis metinis klubo narių susirinkimas, aptaręs ir sutvarkęs svarbiausius einamuosius klubo reikalus. Išrinkta nauja valdyba iš 5 asmenų: Al. Pakalniškio pirm.. p. B. Knopfmilerio vicepirm., P. Bambalo kasininko, L. Knopfmilerio sekr. ir A. Jekelio turto prižiūr. Revizijos komisijon išrinkti dr. Grinkevičius, V. Mileris ir L. Čaikauskas.

  Tarpusavio žiemos turnyras nutarta lošti dviem grupėmis. Turnyrinis mokestis nustatytas I-ai grupei 3 lt., o II-ai 2lt. Už tuos pinigus turnyrui pasibaigus bus nupirkti pirmąsias vietas laimėjusiems prizai. Turnyras bus pradėtas lošti artimiausiu laiku, ir jame tegalės dalyvauti tik klubo nariai. Turnyro vedėjais ir tvarkytojais išrinkti p.p. L. Čaikauskas ir A. Ivanauskas, į kuriuos šiuo reikalu suinteresuotieji ir gali kreiptis.

  Ta pačia proga galima pažymėti, kad Klaip. Liet. Šachm. Klubas tebėra visai jaunas, vos trečius metus pradedąs. Tačiau pernai – antrais savo gyvavimo metais , laimėjęs dukart turnyrą prieš vokiečių klubą ir sulošęs su žydų klubu lygiomis, užsirekomendavo kaip stiprus vienetas, galįs garbingai atstovauti Klaipėdoje lietuvių šachmatininkų vardą.

  Linkėtina, kad Klaip. Liet. Šachmatų Klubas suburtų visas stipresnes lietuvių šachmatininkų pajėgas Klaipėdoje ir pasidarytų stipriausiu Klaipėdos šachmatų klubu.

Šaltinis

1. Klaipėdos lietuvių Šachmatų Klubo visuotinis narių susirinkimas //Lietuvos keleivis, 1935 spa. 30 Nr.252, p.7.

 

Šachmatų rungtynės

Lietuvių Šachmatų klubas su Bar Kochbos šachmatų klubu. Buvo rungiamasi ant aštuoniolikos šachmatų lentų. Pernai rungtynės baigėsi lygiomis. Šiais metais ir lietuvių ir Bar Kochbos sudėtys pasikeitusios. Bar Kochbos eilėse lošė net Luckis, kurs žinomas ne tik Lietuvoje bet ir užsieny. Be to, savo eilėse jie turi ir d-rą Konikofą, kuriam lygaus tuo tarpu Klaipėdoje nėra. Rungtynės baigėsi 11:6 Bar Kochbos naudai. Partija Kuraičio – Helmanno liko nebaigta. Kuraičio padėtis yra geresnė, todėl galima tikėtis, kad jis savo partiją laimės, tada rezultatas būtų 11:7 Bar Kochbos naudai. Reikia pastebėti, kad šis rezultatas galėjo būti geresnis. Pavyzdžiui kapt. Saunoris turėjo būtinai išlošti, nes savo naudai turėjo arklį, karininką ir tris rikius (pėstininkus, red. past.). Tas jau laidavo laimėjimą, tačiau partiją pralošė, nes vienu neapgalvotu ėjimu prarado valdovę.

Rungtynių rezultatai yra šitokie:

Čaikauskas            -   Kopelmanas      ½-½

Mileris                 -   Konikoff          0-1

Mačernis              -   Gordonas         0-1

Pakalniškis            -   Luckis             0-1

Ivanauskas            -   Kantaras          1-0

Knopfmileris         -   Kaplanas          0-1

Karoblis                -   Jawnelowitz      1-0

Grinkevičius          -   Furmanas         0-1

Valančius              -   Sack                1-0

Kuraitis                -   Helmanas         nebaigta

Bambalas              -   Mainmin          ½-½

Okulevičius           -   Baikovičius       0-1

Stripeikis              -   Sackheim         1-0

Kastava                -   Eglin               0-1

Kaunas                 -   Gutkin             1-0

Kapt. Saunoris       -   Fleischeris        0-1

Leit. Klimavičius-   Remigolkis            0-1

Strangulis             -   Kruck              0-1

 

Šaltinis

1. Šachmatų rungtynės // Lietuvos keleivis, 1936 vas. 11, Nr.33, p.7.

 Dar apie šachmatų turnyrą.
  Bar-Kochba, sulošusi pereitais metais su Klaip. Liet. Šachm. Klubu lygiomis (12,5 : 12,5), šiais metais norėjo žūt-būt "atsirevanšuoti". Ir čia jai padėjo laimė. Į Klaipėdą kaip tiktai neseniai persikėlė meisterių klasės lošikas Koppelmanas, žinomas savo lošimu ne tik Kaune, bet ir Berlyne, kur jis ilgesnį laiką gyveno; o prieš pat turnyrą atvažiavo iš Kauno Luckis.
   Tad, nors Klaip. Liet. Šachm. Klubas ir buvo sumobilizavęs visas geresniąsias Klaipėdos lietuvių šachmatininkų pajėgas, tačiau, turėdamas pastatyti 4 geriausius savo lošėjus prieš Koppelmaną, Luckį, dr. Konikoff ir Gordoną, žinoma, buvo priverstas "supasuoti'.
  Čia duodame tame turnyre 5-toj lentoj suloštą partiją, kurioje jaunas lietuvių šachmatininkas Al. Ivanauskas įveikė gana stiprų, bet šįkart blogiau lošusį Kanterovitz:

 Ivanauskas - Kanterovitz

1. e2-e4  e7-e6
2. f2-f4   d7-d5
3. e4-e5  c7-c5
4. Žg1-f3 Žb8-c6
5. c2-c3  c5-c4
6. d2-d4  c4:d3
7. Rf1:d3 Rf8-c5
8. a2-a4  a7-a6?
    (geriau: a7-a5!)
9. b2-b4  Rc5-a7
10. Rc1-a3!  Žg8-h6
11. b4-b5  Žc6-e7                             
12. Žf3-g5  Žh6-f5
13. Vd1-e2  h7-h6
14. Žg5-f3  Rc8-d7
15. g2-g4  Žf5-e3
16. Žf3-d4  Ra7:d4
17. c3:d4 Že3-c4
18. Rd3:c4  d5:c4
19. 0-0!  a6:b5
20. a4:b5  Rd7:b5
21. Žb1-c3?  Vd8-d4
22. Ve2-f2  Vd4:c3?!
      (Baisi klaida! Tik Iva
      nauskas jos iškart
      nepamato. Grėsė
Ra3-b2! Geriau Vd4-f2)
23. Vf2-c5? Že7-c6?
24. Ra3-b2!   Vc3:b2
25. Ba1:a8   Žcb-d8                      
26. Bf1-d1  Rb5-d7
27. Bd1:d7  Ke8:d7
28. Vc5-d6
    Juodieji pasidavė.
Pastaba. Komentarai iš laikraščio.

 

Šaltinis
1. Dar apie šachmatų turnyrą // Lietuvos keleivis, 1936 vas. 22, Nr.43, p.7.
                   

 

"Vakarų" laikraščio ištraukos apie šachmatus.

Šachmatai Klaipėdoje

  Klaipėdoje yra trys šachmatininkų vienetai: žydų, lietuvių ir vokiečių.: Didžiausia, nariu skaičiumi ir stipriausia bus “ Bar-Kochbos“ šachmatininkų sekcija. Tačiau jai trūksta susiorganizavimo. Jau kelios žiemos, kaip jie neturėjo tarpusavio turnyro, kuris yra, gal būt, viena iš geriausių priemonių pakelti šachmatininkų stiprumo lygi. Todėl ir jokio progreso Bar Kochba parodyti negali. Jeigu ji vis dėlto turi stipriausio šachmatininkų vieneto vardą Klaipėdoje, tai tas pareina nuo tos laimingos aplinkybės, kad ji savo narių tarpe turi 4-meisterių klasės lošėjus: Luckį, dr. Konikoff, S. Gordoną ir Koppėlmaną.

   Antras didumo ir stiprumo atžvilgiu Klaipėdoje yra Klaipėdos Lietuvių Šachmatų Klubas. Nors jis ir neturi tokių išgarsėjusių ir stiprių lošikų, kaip žydų klubas, tačiau bendras, jo narių stiprumo vidurkis nedaug kuo nusileidžia Bar Kochbai. O šito pasiekė jis tik sistemingomis ir kruopščiomis treniruotėmis, tarpusavio turnyruose, ruošiamuose kiekvieną žiemą. Dabar klubas turi per 30 narių. Klubo patalpos — Prekybos Instituto studentų valgykloj.

Lošiama Visuomet antradieniais ir. ketvirtadieniais nuo 18 iki 22 val. Stipriausi klubo lošikai - Čaikauskas, Ivanauskas ir Pakalniškis.

  Vokiečių šachmatininkų klubas — “Schachverein Memel”. pralaimėjo pereitais metais du kartu eilės lietuvių  klubui, buvo nustumtas į  trečią vieta. Tačiau jis smarkiai dirba ir ruošias revanšinei kovai, kuri jvyks. tur būt, dar prieš Velykas. "Schachverein Memel" turi apie 30 narių. Geriausieji jų yra Barstaitis ir Žemaitaitis. 

Šachmatai Klaipėdoj e // Vakarai. 1936, kov. 8, N 57, P.4

 

 

LIETUVIŲ ŠACHMATŲ KLUBAS

 Pradėjo lošimo sezoną. Lošiama ,.Rambyno" valgyklos („Lithuanios spaustuvė) būste Palangos gatvėje antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 10 val.

PEREINAMOJI DOVANA

 Šiemet Šachmatų Klubas savo meisteriui, 1-mos grupės turnyro laimėtojui, be kitų dovanų, skiria vertingą pereinamąją dovaną. Turnyrą klubas pradeda spalių 12 d. Dalyviai kviečiami nedelsiant registruotis — 1-mos grupės -  pas vadovą Makarską, 2-os grupės -  pas pavaduotoją Knopfmilerį. Abiejų grupių pirmą ir antrą vietą laimėjusiems skiriamos dovanos.  

  Šachmatai // Vakarai. 1937, spal. 8, N 233, P.6

ŠACHMATŲ TURNYRAS

Lietuvos Šachmatų klubo turnyro I ratas baigiamas. Pirmauja Dr. Valančius su 4 taškais (iš (6 partijų). Pakalniškis — 3 (iš 4) Okunevičius — 3 (iš 6), kpt. Koškulis — 2 (iš 2). Čaikauskas — 2 (iš 3), Mileris — 2 (iš 5), Makarskas — 1,5 (iš 5), Bambalas — 1,5 (iš 5).

Šachmatų turnyras // Vakarai. 1937, lapkr. 5, N 257, P.6

Valdovės gambito turnyras  (dir. V. Gavelio) dovanai laimėti.

Klaipėdos Lietuvių Šachmatų Klubas po Naujų Metų ruošia Valdovės gambito turnyrą, kurį manoma pradėti sausio 11 d. Turnyras rengiamas studijų tikslu — geriau pramokti ir išbandyti vieną iš dabar daugiausia praktikuojamų atidarymų (origin.), būtent Valdovės gambitą. Todėl kiekvienai partijai bus privalomi šie ėjimai: 1I. d2 — d4; d7 — d5 2. c2 — c4. Šiaip turnyrui galios tarptautinės šachmatų turnyrų taisyklės. Turnyro dalyviais gali būti visi klubo nariai ir valdybos kviečiami svečiai. Kiekvienas turnyro dalyvis turės sulošti su kiekvienu kitu turnyro dalyviu po 1 partiją. Dalyvių eilė ir lošiamų figūrų spalva nustatoma burtų keliu. Lošiama bus antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18.30 vai. klubo būste. Pirmą vietą šiame turnyre laimėjusiam Klaipėdos Lietuvių Šachmatų Klubo mecenatas dir. V.Gavelis skiria vertingą dovaną. Antrai ir trečiai vietai dovanos skiriamos iš surinktų turnyro mokesčių, o ketvirtai ir penktai vietai  dvi dovanas paskyrė p. Alf. M a k a r s k a s . Turnyro vadovas bus. Alf. M a k a r s k a s  į kurį galima kreiptis smulkesnių informacijų antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 iki 22 val. klubo būste.

Šachmatai // Vakarai. 1937, gruod. 8, N 284, P.6

Norintiems dalyvautiValdovės gambito“ turnyre

Klaipėdos Lietuvių Šachmatų Klubo nariai, norintieji dalyvauti „Valdovės gambito" turnyre, privalo užsiregistruoti iki gruodžio 16 d. Visi ne nariai, kurie gavo pakvietimus, prašomi užsiregistruoti iki gruodžio 21 d. Burtų traukimas bus gruodžio 22 d. Gruodžio 23 d. jau bus galima lošti. Reguliarus lošimas prasidės po Naujų Metų. Registruotis galima pas p. Makarską antradieniais ir ketvirtadieniais 18—22 vai. klubo patalpose (Rambyno valgykloje, Palangos g-vėj). Jei kas nors norėtų turnyie dalyvauti, bet dėl kokių nors aplinkybių nėra gavęs pakvietimo, prašome kreiptis pas p. Makarska.

Luckio simultanas Mažeikiuose

 Gruodžio 7 d. grįždamas į Klaipėda iš  tarpvalstybinių rungtynių su Latvija ir Estija, Mažeikiuose sustojo Lietuvos rinktinės žaidėjas Luckis. Ta proga JSO patalpose buvo surengtas simultanas. Prieš Luckį lošė 5 žaidėjai. Simultanas baigėsi 4:1 Luckio naudai. Taška prieš Luckį iškovojo šešiolikametis šachmatininkas  A. Janušauskas. Be jų, Luckis lošė su turnyre pirmaujančiu  Lamperu, duodamas jam bokštą forų.

Šachmatai // Vakarai. 1937, gruod. 13, N 290, P.6

 

 Šalia didmeisterių turnyro Hastingse vykdomas ir kitas šachmatų meisterių turnyras kuriame dalyvauja  kitas Lietuvos šachmatininkas Luckis (iš Klaipėdos). Šiame turnyre yra taip pat 10 dalyvių. Čia , be Luckio, dalyvauja 6 anglai (Jackson, Sergeant, Norman, Eva, Illingworth ir Hammond), Belgijos meisteris Koltanowsky,  Jugoslavijos meisteris Kortig ir Olandijos meisteris Prins.   Lietuvos atstovui Luckiui  sekasi žymiai geriau. Jis po trijų, ratų kartu su Konig ir Sergeant stovi pirmoje vietoje. Pirmame rate Koltanowsky laimėjo prieš Evą, Prins pralaimėjo prieš Jackson,  Hammond pralošė prieš Sergeant, Luckis su Konig ir Illingworth su Normanu padarė remizus. Antrame rate Konig laimėjo prieš Prins, Luckis prieš Normaną, Jackson prieš Hammond, Sergeant remizavo su Koltanovskiu, o Eva. padarė remizą su Illingworth. Trečiame rate Konig laimėjo prieš Jackson, Sergeant prieš Illingvorth, Luckis prieš Evą, Norman prieš Prins ir Koltanowsky remizavo su Hammond. Po trijų ratų -padėtis šiame turnyre tokia:

 Luckis (Lietuva), Konig (Jugoslavija)  ir Sergeąnt (Anglija) po 2,5 taško, Koltąnowsky (Belgija), Jackson. (Anglija) —po - 2, Norman (Angl.) — 1,5, lllingworth (Ang.)— 1, Hammond ir Eva (abu Anglija) — po 0,5; Prins "(Olandjja)—- 0 taškų.

Šachmatai // Vakarai. 1938, sau. 3, N 1, P.6^

VALDOVES GAMBITO TURNYRE

Jau sulošti du ratai. Kai kurie turnyro dalyviai, tarpusavy susitarę, sulošė daugiau partijų. Dabartinė padėtis tokia (skliausteliuose loštų partijų skaičius);

1. Kpt. Koškulis 4 taškai (4), 2—3. Narkevičius, Pakalniškis 3 (3), 4—5. Balčiūnas, Strangalys 3 (4), 6. Dr. Valančius 3 (7), 7. Makauskas 2,5 (3),  8—9—10. Bambalas, Dr. Grinkevičius, Čaikauskas 2 (2), 11. Damarackas 2(3), 12—13. Dr. Zubovas, Milenis 1 (1), 14. Kpt, Kukutis 1 (2), 15—16. Mundrys, Kantautas 1 (3), 17—18. Dir. Gailius, Tėvelis 1(5), 19. Dir. Radzevičius 1 (9), 20. Inspekt. Kuzmickis. 0,5 (2), 21—22. Dir. Mačernis, Dir. Toleikis 0 (2), 23. Knopfmileris 0 (4). Turnyre lošia dar Romanovas, kuris dar neužbaigė nei vienos partijos.

KLŠ KLUBAS NAUJOSE PATALPOSE

Vis didėjantis narių skaičius ir didelis susidomėjimas (aktyviai dalyvaujant) valdovės gambito turnyre, privertė KLŠ klubą pakeisti savo patalpas, nes dabartinės patalpos pasirodė per ankštos. Taigi, KLŠ klubas nuo sausio 12 d. persikelia į Lietuviškųjų Organizacijų Komiteto patalpas. Lošimo dienos irgi pakeistos: bus lošiama antradieniais ir penktadiemais 18—22-vaL Dalyvaujantieji valdovės gambito turnyre kviečiami šį penktadienį (I. 14} atvykti lošti į naujas patalpas.

Šachmatai // Vakarai. 1938, sau. 12, N 10, P.6

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖMS MAŽEIKIUOSE PASIBAIGUS

 II-sios, šachmatų pirmenybės, prasidėjusios 1937 m. lapkričio 1d. ir sutraukusios didelį dalyvių skaičių, sausio 10 d. pasibaigė. Nugalėtojų tapo šešiolikametis A. Janušauskas surinkęs -32,5 taško, toliau seka Lempertas 32 taškai, Tovas 28,5 t., Navickas 24,5 t. ir t.t. Maloniai, nustebino vienintelė turnyre dalyvavusi moteris, Kaulėnienė, surinkdama 13 taškų ir tuo pralenkdama daugelį vyrų. Šis turnyras, gerų vadovų Kaulėnio ir Navicko dėka, buvo labai rūpestingai pravestas ir daug pasitarnavo šachmatų populiarizacijai Mažeikiuose.  P. T.

Šachmatai // Vakarai. 1938, vas. 3, N 28, P.6

 

Alg. Kuraitis iki šiol vedęs „Vakarų“ šachmatų skyrių, dėl laiko stokos iš šių pareigų pasitraukė. Lietuvos vakarų šachmatininkai jam už jo darbą yra tikrai dėkingi. Pradėtą darbą varome toliau. Plačiai nusakę, dabar ypač mėgiamą valdovės gambito atidarymą, ateityje partijų atidarymų nebeduosime, nes visus atidarymus paduoti neįmanoma--kiekvienas šachmatininkas turi pasimokyti iš tam tikrų vadovėlių. Ateityje davinėsime po žiupsnelį žinių iš Lietuvos ir užsienio šachmatų gyvenimo - ir stengsimės kiekvieną savaitę duoti po viena, plačiai komentuotą partiją.

Šachmatai // Vakarai. 1938, kov. 9, N 56, P.6

 

Valdovės gambito turnyre.

Dovanas laimėjo: 1-mą dir,. Gavėlio dovaną įspūdingai laimėjo Narkevičius, nepralošęs nei vienos partijos ir tik 3 sulošęs lygiomis, 2-rą dovaną Romanovas, 2 pralošęs ir 4 lygiomis, 3-čią dovaną Bambalas, atsilikęs tik 0,5 taško, 4-tą — Dr. Grinkevičius, 5-tą—Pakalniškis ir 6-tą — insp. Kuzmickis. Šis paskirstymas dar nėra visai oficialus, nes valdyba turės jį.dar patvirtinti. Pažymėtina, kad pirmas dvi dovanas laimėjo jaunieji klubo nariai, o ir 6-ta dovaną teko naujam klubo nariui. Tas rodo, kad klubo pajėgumas nepaprastai padidėjo juo labiau, kad ir kiti naujieji nariai — Burokas ir Damarackas iškovojo gana aukštas vietas, o dir. Gailius rodo visas gero lošiko kvalifikacijas ir jo lošimas nuolat gerėjo. „Senųjų" narių silpnesnis pasirodymas dar neparodo jų galutinės formos. Jie lošė kartais be didelio pasiryžimo ir jaunųjų, lošikų buvo netikėtai užklupti. Be abejonės, jie rudens sezone susigriebs ir todėl kitų metų turnyras duos labai įdomios ir kietos kovos vaizdą.

 Kitiems metams klubas turės naujai persigrupuoti, griežtai atrinkti į 1-mą grupę stipriuosius lošikus ir, gerokai padirbėjęs, išsikovoti sau vietą Lietuvos rinktinėje.

 Šį kartą atsisveikiname su mūsų gerbiamais skaitytojais iki rudens, užleisdami „Vakarų“ skiltis vasaros metu aktualesnioms sporto žinioms. Rudeni maloniu „Vakarų“ redakcijos  p. dir. Kemežio sutikimu, vėl kas savaitę dėsime šachmatų kampelį, stengdamiesi jį, kiek galėdami, tobulinti, daryti įdomesnį.

Bičiuliams šachmatininkams linkime iki rudens pagilinti savo žinias, o jaunesniems aktyviai dalyvauti sporto gyvenime, nes sportas ir šachmatai lavina ir reikalauja tų pačių gerųjų žmogaus būdo savybių: drąsos, ištvermės, sumanumo ir sveikos sielos sveikame kūne.

Šachmatai // Vakarai. 1938, bal. 27, N 96, P.6

Lietuvos vakarų šachmatininkams

Lietuvių sporto gyvenimas, apimdamas visas Lietuvos provincijas, yra suburtas ne tik atskirose organizacijose, bet ir tos organizacijos įeina į visos Lietuvos organizacijų sistemą, dalyvauja pirmenybių rugtynėse.  Mes provincijos šachmatininkai iki šiol veikėme palaidai - kas sau.

 Dabar „Vakarai" imasi iniciatyvos suburti bent Lietuvos vakarų šachmatininkus ir surengti šią žiemą pirmąjį jų turnyrą. Taigi, kviečiame visus. Lietuvos vakarų miestų ir miestelių šachmatininkus į talką. Prieš nustatant kurį nors susibūrimo būdą, reikia turėti žinių. Todėl nuoširdžiai prašome iš čia paminėtų Lietuvos sričių (Šiaulių, Mažeikių, Tauragės ir tt.) pranešti "Vakarų" šachmatų skilties redakcijai tiksliai apie savo šachmatų klubą, jo narių skaičių, pavadinimą, adresą vieno žmogaus su kuriuo galima būtų tuo reikalu susirašinėti, ir savo pasiūlymus dėl čia iškeltų minčių. Norėtume tas žinias gauti dar iki šių metų .gruodžio 15 d., kad po Naujų Metų galėtume konkrečiai pasiūlyti kurios nors organizacijos projektą.

ATRANKOS TURNYRE

 Dalyvauja 8 lošikai ir jau yra sulošę visą eilę partijų. Šiame turnyre tuo tarpu pimauja Burokas ir Šilingas ir reikia manyti, kad jie tikrai pateks į pirmąją grupę. Insp. Kuzmickis dėl ligos, deja, dar turi nedaug suloštų partijų, bet iš dviejų loštų jau turi 2 punktus.

Šachmatai // Vakarai. 1938, lapkr. 9, N 261, P.6.

 

 

Klaipėdos šachmatininkai yra didžiai dėkingi pulk. Breimeliui už sutikimą ir būtų laimingi, jeigu tuo būstu galima būtų naudotis per visą sezoną.

 Pirmos grupės_6 dalyvių treningo turnyras baigtas. Įdomu, kad čia pirmą kartą Al. Pakalniškiui pralošė, iki šiol nenugalimas K. Narkevičius. Pakalniškis, labai ištvermingai lošdamas, išlošė visas partijas, tuo būdu pirmas vietas laimėjo Pakalniškis, Narkevičius ir Dr. Valančius.  Pabaigus atrankos turnyrą, dabar paaiškėjo 1-mos grupės sąstatas. Ją sudaro: Pakalniškis, Dr. Valančius, Čaikauskas, kpt. Koškulis, Makarskas, Mileris, Dr. Grinkevičius, Romanovas, Narkevičius, Burokas, Šilingas, Kuzmickis.

  Pirmoji grupė ketvirtadienį pradeda metinį turnyrą. Antroji grupė metinį turnyrą pradės kitą savaitę. Lošiama Karininkų Ramovėje, Montės g-vė 3 antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 val.

 Šachmatų mėgėjams, norintiems rimtai palošti, praplėsti savo žinias ir išlavinti savo gabumą bei palinkimą  dabar būtų pats laikas įstoti į klubo narius, nes pradėjus turnyrus jiems tektų pasitenkinti draugiškomis partijomis.

Šachmatai // Vakarai. 1938, lapkr. 23, N 272, P.6.

 

ŽINIOS

Klaipėdos Šachmatų Klubas nuo ketvirtadienio vėl grįžta lošti LOK salėje. Pirmos grupės turnyre toliau suloštos šios partijos: Dr. Radauskas — Pakalniškis 1:0, Romanovas — Kuzmickis 1:0, Burokas — kpt. Koškulis 0:1, Šilingas — Romanovas 0,5—0,5.

 Antros grupės turnyre dalyvauja Knopfmileris, Kontautas, Kastauns, Šimkus, Strangalis, Damarackis, Balčiūnas.

Kadangi mūsų sumanymas rengti Vakarų Lietuvos šachmatų turnyrą nerado tinkamo pritarimo, tai šiam sezonui nuo turnyro rengimo atsisakome. Į mūsų kvietimą atsiliepusiems bus atsakyta atskirai. Su jais bus susitarta dėl tarpusavio varžybų, kurios ir sudarys vakariečių šachmatininkų turnyrų pradžią,

Šachmatai // Vakarai. 1938, gruo. 20, N 295, P.6.

KLŠK TURNYRAS

Pirmos grupės turnyre pirmauja Narkevičius su 4,5 (5), toliau eina. Romanovas 2,5 (4), kpt Koškulis ir Šilingas 2,5 (5), Dr. Radauskas 2 (3),'

Pakalniškis 2 (4), Burokas 1 (4) ir Kuzmičius 0.

Antroje grupėje: Kontautas ir Damarackis 2 (2) Kastauns.2 (5), Balčiūnas 1 (2), Strangalis 1 (3) Knopfmileris ir Šimkus 0.

Šachmatai // Vakarai. 1939, sau. 17, N 14, P6.

 

KLŠK TURNYRAS

Pirmos grupės dalyviai jau sulošė pirmojo rato visas 7 partijas. Jų eilė dabar yra tokia: Narkevičius 5,5, Pakalniškis 5, Šilingas 4,5, kpt. Koškulis ir Romanovas po 3,5, Burokas; 3, Dr. Radauskas 2, Kuzmickis 1. 

Vasario m. 4 d. į Klaipėdą atvyksta, Vokiečių šachmatų klubo kviečiamas, Rytų Prūsijos  šachmatų didmeisteris Avus, kuris čia suloš 2 simultanus prieš 30  ir 15 lošikų.

 Šachmatai // Vakarai. 1939, vas. 2, N 28, P.6.

 

Atvyksta Šiaulių „Sakalas" .

Vasario 12 dieną pirmą kartą susitiks Šiaulių Sakalas ir Klaipėdos LŠK

Šiauliuos, šachmatininkų būrelis yra  gausus. Šių metų tarpklubinėse varžybose dalyvavo net 10 komandų. Pajėgiausiais reikia laikyti sakąliečius, nes jie jau du metai iš eilės išėjo Šiaulių miesto nugalėtojų, o šių metų varžybose taip pat. pirmauja. Sakalas yra judrus klubas, kasmet lošia prieš Panevėžio, Tauragės, Biržų, Plungės, Radviliškio rinktines, visur laimėdamas. Pažymėtinas Sakalo laimėjimas prieš Klaipėdos studentus, kurių tarpe tuo metu buvo žymių LŠK narių. Sakalas lošė ir Kaune su JSO ir Bokštu, prieš pirmąjį laimėdamas, prieš „Bokštą" kartą pralošęs, o paskui Kaune, atsirevanšavęs. Šiaulių miesto meisteris Kukevičius yra sakalietis, o šių metų jo rimčiausias konkurentas, jaunas šachmatininkas Jasuitis, taip pat Sakalo narys.

LŠK susitikimas su. Sakalu yra be galo įdomus ir reikšmingas, nes iki šiol LŠK, atskiras vienetas, už Klaipėdos miesto sienų su nieku nesivaržė. Dabar jam, teks įrodyti savo pajėgumą, Kova bus sunki, nes norima sulošti po dvi partijas. Lošiama bus ant 6 lentų, su laikrodžiais, Lietuviškųjų Organizacijų Komiteto salėje Pirmojo rato pradžia yra 12 val, antrojo - 5 val 30 min.Lošikų sąstatas yra šis: .

Sakalas: 1. M. Jasuitis, 2. V. Norkevičius, 3. J. Jasuitis, 4. S. Lazdauskas, 5. J.. Marcinauskas, 6. M. Jasiūnas.

LŠK:. 1. Al. Pakalniškis, 2. K. Narkevičius, 3. M. Romanovas, 4. kpt. Koškulis, 5. E. Šilingas, 6. St. Burokas.

Klaipėdiškiai šachmatininkai kviečiami į  varžybas atsilankyti. Įėjimas nemokamas

Šachmatai // Vakarai. 1939, vas. 8, N 33, P.6

Klaipėdos LŠK - Šiaulių Sakalas -7:5

  Sekmadienį įvykusiose Klaipėdos Lietuvių Šachmatų Klubo ir Šaulių Sakalo ekipų varžybose laimėjo klaipėdiškiai nežymiu 2 taškų skirtumu.

Sakaliečiai pasirodė tikrai nesilpni ir visose lentose Klaipėdos dalyviams teko sunkiai kovoti.  Pakalniškis (K), neįvertinęs M, Jasučio; (Š) puolimo, pirmą partiją pralošia, antrą—lygiomis. Komandų kapitonai: K. Narkevičius, (K) ir V. Narkevičius (Š) išlošia kiekvienas po partiją. Romanovas (K) užtikrintai loš damas gauna iš J. Jasučio (Š) pusantro taško. Puikiai sukovoja kpt. Koškulis (K), laimėdamas iš Lazdausko (Š)- abi partijas. Užtat Šilingas (K) turi atiduoti abi  partijas gerai lošiančiam Marcinauskui (Š). Dr Valančius (K), netikėtai turėjęs pavaduoti Buroką, nors ir nedalyvavęs šios žiemos turnyre, pasirodo nenustojęs formos: pirmą partiją iš Jasiūno (Š) lengvai laimi, o antrą partiją laimi dėl peržengto laiko.

Šachmatai // Vakarai. 1939, vas. 14, N 38, P.6

TURNYRAS ŠIAULIUOSE

 Šiomis dienomis Šiauliuose įvyko tarpklubinės varžybos  tarp Sakalo ir „Bato". Varžybas pelnytai laimėjo Sakalas 4:2. 15 Iš „Bato“ šachmatininkų geriausiai pasirodė M. Jasuitis šeštadienį ir sekmadienį . Laimėjęs šias rungtynes, Sakalas liko Šiaulių miesto 1939 m. tarpklubininių šachmatų, turnyro nugalėtojas ir laimėjo antrus metus iš eilės Šiaulių Sporto Apygardos skirtą pereinamą dovaną.

 Miesto tarpklubinėsė varžybose dalyvavo  10 klubų: Sakalas, Batas, Žinia, JSO, ŠSK, LGSP, Policijos Sporto Klubas, Lietūkis., Šaulių kuopa ir Amatų Mokykla. Pirmąją vietą laimėjo Sakalas, antrą — Batas, trečią vietą tikriausiai  Žinia, nes turi dar vienas varžybas, kurias  turėtų laimėti.

SAKALAS TAURAGĖJE

: Vasario- 16 d. Tauragėje viešėjo Sakalo šachmatininkai ir sulošė su Tauragės miesto rinktine draugiškas rungtynes 8 lentomis, Pirmąjj ratą Sakalas laimėjo santykiu 5,5:2,5, o antrą ratą pralaimėjo 6:2, taigi ir pačias varžybas santykiu 8,5:7,5.

 Atskiri dalyviai sulošė taip: Kazakavičius (T) M. Jasutis (Š) 1,5:0,5; Baikavičius (T) — Narkevičius (S) 0,5:I,5 Fišas (T) — Jasutis J  (Š), 1:1; Džerikaitis (T) — Simonavičius (Š) 1:1; Epelis (T) — Marcinauskas (Š) 1:1; Bederis;  (T) —- Lazdauskas-(Š) 1,5:0,5; Jezneris (T) —Žukaitis (Š) .1:1; Okunevičius (T) — Jasiūnas (Š) 1:1.

Sakalo šachmatininkai labai nusiskundžia tvarkos nebuvimu rungtynių metu.

Šachmatai // Vakarai. 1939, vas. 22, N 44, P.6

PAVASARIO TURNYRAS

 Šiaulių Sakalo dovanėlei laimėti LŠK rengia aprėžto dalyvių skaičiaus turnyrą, kuriame galės dalyvauti nariai ir svečiai.  Turnyro dalyviai užsirašo kovo 2 d. iki 6.30 val. Lietuviškų Organizacijų Komiteto salėje pas. p. Makarską, Turnyras pradedamas tą pačią.dieną ir baigiamas balandžio 27 d. Kiekvienam dalyviui tenka sulošti ne daugiau 11 partijų. . LŠK kviečia šachmatininkus mėgėjus išbandyti šiame turnyre savo jėgas. Šiuo turnyru jis norėtų kuo daugiau gabių. . šachmatininkų įtraukti į rimtą turnyrinę kovą, kuri žymiai skiriasi nuo  įprastų, lengvai lošiamų draugiškų partijų.

Šachmatai // Vakarai. 1939, kov. 1, N 50, P.6

LŠK TURNYRAI

Mišriame pavasario turnyre su svečiais suloštas pirmas ratas tokiais rezultatais:

Galinienė — Kapočius 0:1, Balčiūnas ; kpt. Koškulis 0.1, Makarskas — Strangalis, 1:0. Šilingo — Damarackio partija nutraukta.

Antros grupės turnyre baigti pirmieji ratai, čia pirmauja Damarackis 6(6),Kantautas 4(6), Balčiūnas 4(7}. Silpnokai šį kartą lošia p. Strangalys.

Šachmatai // Vakarai. 1939, kov. 9, N 57, P.6

 

To top

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas